Usluge / 3D skeniranje kulturno-istorijskih spomenika

3D Tim

3D skeniranje kulturno-istorijskih spomenika
OPIS

3D skeniranje je metrički precizna, neinvanzivna i nedestruktivna tehnika prikupljanja podataka o trenutnom stanju objekata. Efektna i iscrpna dokumentacija i 3D prikazi kulturno-istorijskih spomenika igraju ključnu ulogu u procesu njihove rekonstrukcije, konzervacije i prezervacije. Tradicionalne metode čuvanja dokumenata, fotografija i crteža objekata nisu u skladu sa trenutnim stepenom tehnologije i uskoro će biti prevaziđene zbog toga što oduzimaju previše vremena, nisu u koraku sa tehnološkim napretkom i imaju određene limite. Digitalna arhiva sa visoko kvalitetnim 3D modelima kulturno-istorijskih spomenika predstavlja ogroman korak u domenu njhove rekonstrukcije, konzervacije i prezervacije.

Svaka rekonstrukcija je zahtjevna ali rekonstrukcije kulturno-istorijskih spomenika imaju dodatnu težinu zbog njihovog značaja. Da bi se pristupilo prvom koraku rekonstrukcije, projektovanju, potrebno je prikupitu sve informacije o trenutnom stanju kulturno-istorijskog spomenika. Potrebno je ustanoviti sve defekte, pomjeranja i mjere. Sakupljane ovih informacija korišćenjem fotografija, metra i ostalih uređaja može biti veoma sporo, neefikasno i neprecizno, a postoji i velika vjerovatnoća greške.


3D skeniranje ubrzava ovaj proces dajući metrički precizan model koji služi projektantima i kasnije izvođačima kao polazna tačka za njihove procese. Na ovaj način se štedi vrijeme, postiže veća efikasnost i podiže kvalitet projektovanja i izvođenja radova na rekonstrukciji kulturno-istorijskih spomenika.


Kulturno-istorijski spomenici su pod konstantnim pritiskom vremena i spoljašnjih uticaja pa je za njihovo očuvanje potrebno vršiti konstantan monitoring. 3D skeniranje u kombinaciji sa fotogrametrijom nudi veoma efikasan način monitoringa jer time dobijamo precizan 3D model trenutnog stanja na kojem se mogu primijetiti i najmanje promjene. Ovo omogućava rano sagledavanje najsitnijih pukotina na osnovu kojih se mogu donijeti pravovremene odluke. Monitoring je ključan za kulturno-istorijske spomenike koje su od izuzetne važnosti.


Kreiranjem preciznih 3D modela kulturno-istorijskih spomenika se podstiče njihova virtualna rekonstrukcija. Na ovaj način se mogu rekonstruisati porušeni i zaboravljeni djelovi konstrukcije koji ponovo oživljavaju kulturno-istorijski spomenik i prikazuju nam ga u originalnom obliku. Za ovo je naravno potrebno iskoristiti arhivsku građu na osnovu koje dobijamo informacije koje nam pomažu da virtuelno rekonstruišemo oštećeni spomenik kulture.