Proizvodi / ACO Prepumpna okna

ACO

ACO Prepumpna okna
OPIS

ACO prepumpna oknaACO prepumpna okna za spoljnu ugradnju za prepumpavanje sivih i crnih otpadnih voda.


Karakteristike:

  • Pouzdano i ekonomično podizanje vode u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima.
  • Garantovana zaštita od povrata vod, čak i prilikom izlivanja kanalizacije
  • Izrađena od polimer betona, armiranog betona illi od PE-HD
  • Klase opterećenja od A15 do D400


ACO prepumpna okna


Prepumpna okna su prefabrikovana okna u koja su već ugrađene pumpe, spojnice, ventili, potisni cevovodi, vođice, lanci i sve ostalo potrebno da uređaj dugo i pouzdano radi. Sve je fabrički montirano, spojeno i spremno za ugradnju ili se isporučuje u nekoliko segmenata pogodnih za laku i brzu montažu. Ako nema mesta u objektu za ugradnju samostojećeg prepumpnog uređaja, gotovo prepumpno okno je brzo, kvalitetno i pouzdano rešenje.


Uz iskop, postavljanje prepumpnog okna, spajanje cevi, provođenje ožičenja i cevi pneumatskog upravljanja, ugradnje komandnog ormara, zatrpavanja i finaliziranje površine, potrebno je priključiti komandni ormar na električnu mrežu i pustiti pumpe u rad. Radovi betoniranja su retko potrebni. U prepumpna okna se fabrički ugrađuju razni tipovi pumpi, zavisno od tipa otpadne vode, potrebnom protoku i otporima strujanja u potisnom cevovodu. Sama okna mogu biti od PEHD-a ili betonska, podesive visine, sa poklopcima nosivosti od A15 do D400 prema SRPS EN 124.


ACO prepumpna okna


Kod ovakvih proizvoda postoje dva osnovna zahteva - podzemne vode zbog uzgona i pritisak zemlje na većim dubinama koji može oštetiti okno. ACO grupa ima na svetu trenutno najnaprednija rešenja po pitanju ovih zahteva.


Komandni ormari mogu biti ugrađeni u obližnji objekt, ali ako to nije moguće samostojeći ormari sa grejanjem, svetlosnom i zvučnom signalizacijom su deo našeg programa. Aktivno pneumatsko upravljanje spada u trenutno najpouzdanije sisteme upravljanja. Jedino je rešenje za masne fekalne vode sa kojima inače pouzdani pasivni sistemi sa plovcima imaju problema. Kod svih naših uređaja je serijski ugrađeno aktivno hidrometrijsko pneumatsko upravljanje (sa kompresorom).


Za odabir sistema koji će Vam najviše odgovarati, stručni tim ACO grupe će Vam rado pomoći i dati odgovor na svako Vaše pitanje. Nazovite nas!