Konkurs za idejno rješenje Dnevnog centra lica sa invaliditetom u Beranama

Opština Berane raspisala je konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta – Dnevni centar za smještaj lica sa invaliditetom starijih od 27 godina u Beranama. Cilj Konkursa je izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja koje će stvoriti uslove za boravak lica sa invaliditetom. Konkurs je nacionalnog karaktera i otvoren do 05. juna 2023.

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja objekta nalazi se na urbanističkoj parceli 225 u obuhvatu DUP-a „Obalsko naselje“ u Opštini Berane. Parcela je neizgrađena i neuređena, nepravilnog oblika i orijentisana prema rijeci Lim. Nalazi se u naselju gdje pretežno dominira individualno stanovanje.


Površina parcele je 1752m² sa dozvoljenom zauzetošću 50% od ukupne površine, odnosno sa maksimalnim indeksom zauzetosti 2.0. Maksimalna BRGP objekta je 3504m², a maksimalna spratnost P+3. Dozvoljena je izgradnja podzemne etaže za potrebe parkiranja vozila i servisnih sadržaja.

Lokacija planiranog objekta

Objekat treba projektovati tako da zadvolji kapacitet od 50 korisnika funkcionalno organizovanih u 8 zona i to: dnevni boravak, prostorije za individualni i grupni rad, trpezarija sa čajnom kuhinjom, prostorije za higijenu korisnika, kancelarija za administraciju, multifunkcionalna prostorija, prostorija za organizovanje radno-okupacionih aktivnosti i prateće prostorije.


Potrebno je obezbijediti kolski i pješački pristup parceli, a interni kolski i pješački saobraćaj planirati u skladu sa konceptom rješenja sa dovoljnim brojem parking mjesta. Kroz uređenje terena potrebno je obezbijediti optimalno rješenje slobodnog prostora sa pristupnim stazama, platoima i uređenim zelenim površinama.


Oblikovnost i arhitektonski izraz treba da budu proizvod analize bližeg i šireg kontaktnog okruženja, a preporuka je da se projektuju kose krovne ravni nagiba usklađenog sa arhitektonskim izrazom predmetnog podneblja.


Konkursni rokovi

Konkurs je otvoren od ponedeljka 03. aprila 2023. godine. Rok za predaju radova je ponedeljak 05. jun 2023. godine do 14h. Rezultati konkursa biće objavljeni do 03. jula 2023. godine. Na internet stranici Opštine Berane: www.berane.me


Nagradni fond

Nagradni fond iznosi neto 17.500,00€ i biće raspodijeljen na sledeći način:

I nagrada – 8.000,00€

II nagrada – 5.000,00€

III nagrada – 3.000,00€

Jedan otkup – 1.500,00€


Pitanja učesnika

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do 21. aprila 2023. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici Opštine Berane www.berane.me do 05. maja 2023. godine.

Konkursnu dokumentaciju je moguće preuzeti na internet stranici: www.berane.me/konkursi i www.architecturalcompetitions.me/me


05.04.2023. Gradnja


# konkurs # nacionalni konkurs

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!