Podjela voda i njihova primjena u industriji građevinskih materijala

U hemijskom smislu voda je jedinjenje vodonika i kiseonika. Nema boju, miris i ukus. Voda se u prirodi ne nalazi u čistom stanju već ima određeni procenat različitih mehaničkih primjesa, rastvorenih materija u vidu soli i gasova, mikroorganizama i bakterija. Jedna od najvažnijih osobina vode je njena moć rastvaranja i upravo se zbog toga nikad ne nalazi u čistom stanju. Vode koje se upotrebljavaju za izradu različitih građevinskih materijala potiču od atmosferske vode, a obično se dijele na atmosfersku, površinsku, podzemnu, industrijsku i otpadnu vodu.

Atmosferska voda

Kišne kapi koje padaju na površinu zemlje tokom svog puta rastvaraju mnoge gasove i ponesu sa sobom mnoge druge primjese. Zbog toga kišnica sadrži relativno veliku količinu gasova (kiseonik, ugljen-dioksid, azot itd.), malo rastvorenih soli i određenu količinu prašine, čađi i veoma sitnih živih organizama. U gradovima, a naročito industrijskim centrima, u kišnici se mogu naći tragovi amonijaka, sumpor-vodonika, sumpor-dioksida, odnosno sumporaste i sumporne kisjeline. U blizini mora, u kišnici se može naći veliki procenat natrijum-horida. Zbog male količine rastvorenih soli, kišnica se ubraja u meke vode. S obzirom na to da sadrži  ugljen-dioksid, sumpor-dioksid i sumpor-trioksid ona agresivno utiče na mnoge materijale i konstrukcije.

Površinske vode

Površinske vode nastaju od atmosferske vode koja se sliva ili ponire i tako stvara podzemne tokove, potoke, rijeke, jezera i mora. Sve ove vode sadrže veće ili manje količini rastvorenih materija, sve u zavisnosti od mjesta i prirode zemljišta na kojem se nalaze.

Rječne vode sadrže manje rastvorenih soli i mekše su od vode izvora od kojeg nastaju. One su mekše jer tokom svog toka otpuštaju ugljen-dioksid i primaju dodatnu količinu kišnice koja čini da se procenat rastvorenih soli smanjuje. Rječne vode se smatraju mekim vodama i često sadrže veliki broj organskih jedinjenja kao i finog glinenog i mineralnog materijala. 

Vode iz bara i svih oblika ustajala vode često sadrže vrlo mnogo štetnih sastojaka koji nastaju usled truljenja organskih materija. Ne treba ih koristiti za spravljanje maltera i betona.

Morska voda sadrži mnogo mineranih sastojaka, od kojih najviše natrijum-hlorida. Morske vode se ne bi trebalo upotrebljavati za pravljenje maltera i betona.

Podzemne vode

Podzemne vode uvijek sadrže više rastvorenih soli nego što ih ima u kišnici ili površinskim vodama. One se ne ubrajaju u agresivne vode ali se ne koriste za izradu građevinskih materijala.

Pijaća voda

Pijaća voda treba da bude zdrava, čista, bistra, bezbojna i da zadovolji stroge uslove da bi se smatrala pijaćom. Ona se smatra najboljom vodom za spravljanje građevinskih materijala.

Industrijske vode

Industrijske vode su one vode koje se upotrebljavaju u industrijske svrhe i moraju zadovoljavati određene norme za odgovarajuće primjene. Obično se traže čiste vode bez primjesa mineralnog i organskog porijekla i meke vode. Za industriju građevinskih materijala najčešće se koriste pijaća i rječna voda.

Otpadne vode

Otpadne vode sadrže veliki procenat primjesa od kojih su najštetnije organske materije koje su nepostojane i koje su podložne hemijskom razlaganju. Otpadne vode se ne koriste za spravljanje građevinskih materijala. Veoma su agresivne i pri projektovanju konstruktivnih elemenata koji odvode ove vode se posebna pažnja mora posvetiti izboru građevinskog materijala.


29.10.2019. Gradnja


# gradjevinarstvo # podjela voda # tehnologija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!