Podjela građevinskog kamena prema načinu obrade

Prirodni kamen je materijal koji se u građevinarstvu koristi od davnina, a svoju primjenu ima i danas. Kamen je kao materijal veoma postojan i trajan o čemu svedoče kameni objekti koji posle mnogo vjekova i dalje plijene svojom ljepotom. Boja, nijanse, tekstura, hemijske i fizičke osobine i struktura kamena zavise od stijene od koje je kamen dobijen. Postoje tri osnovne vrste stijena od kojih se dobija kamen: magmatske, sedimentne i metamorfne. Kamen se vadi u kamenolomima u obliku velikih blokova, a zatim se ti blokovi dalje obrađuju da bi se dobio kamen koji se može koristiti kao građevinski materijal. Prema obliku i obradi građevinski kamen se dijelli na: lomljen, obrađen i drobljen i mljeven kamen.


LOMLJEN KAMEN

Lomljen kamen se dobija primjenom raznih eksploziva ili drugih pribora za razbijanje stijena. Dijeli se na običan lomljen kamen i lomljen kamen za zidanje.

Običan lomljen kamen je kamen koji se teško može iskoristiti za zidanje i obično se koristi kao ispuna pri velikim betonskim radovima, za izradu drenažnih rovova, podloge kolovoza puteva itd.

Lomljen kamen za zidanje se, kako mu ime kaže, može koristiti za zidanje konstrukcija. Može se pojaviti u vidu pločastog kamena koji ima dvije ravne površine i pogodan je za zidanje ograda, manjih propusta i mostova i manjih zgrada od sekundarne važnosti. Još jedan vid lomljenog kamena je i dotjeran lomljen kamen koji se od pločastog razlikuje po tome što su mu ivice dodatno obrađene.


OBRAĐEN KAMEN


Obrađen kamen se dijeli na nekoliko grupa jer se način obrade razlikuje za različite primjene. Tako se obično obrađen kamen dijeli na: polutesan kamen, tesan kamen, naročito obrađen kamen, kamene kocke i prizme za kaldrme i kamene ploče.


Polutesan kamen je tako obrađen da ima približno pravilan geometrijski oblik i da su mu naliježuće ivice ravne. Dimenzije kamena zavise od njegove namjene.


Tesan kamen je potpuno pravilno otesan kamen, paralelopipednog oblika, sa ravnim naliježućim ivicama. Sve povržine tesanog kamena su ravne, a ivice moraju biti prave, oštre i normalne jedna na drugu.


Naročito obrađen kamen je onaj kamen koji se obrađuje za specifičnu namjenu. Obradu ovakvog kamena najčešće, pored klesara, vrše vajari i kamenoresci. Za ovu namjenu se najčešće koristi čvršći, žilaviji i jedar kamen.


DROBLJEN I MLJEVEN KAMEN

Drobljen kamen se dobija od običnog lomljenog kamena koji se usitnjava različitim drobilicama, a dodatnim usitnjavanjem se dobija mljeven kamen. U zavisnosti od krupnoće zrna, drobljeni kamen se dijeli na: tucanik, kamenu sitnež i drobljeni pijesak.


Tucanik: veličina zrna 32-63mm

Kamena sitnež: veličina zrna 2-32mm

Drobljeni pijesak: veličina zrna 0,09-2mm


Najkrupnije zrno mljevenog kamena ne smije biti veće od 2mm dok donja granica nije propisana. Obično se dijeli na grubo mljeven, srednje, fino, vrlo fino i ultra fino mljeven kamen.

Crta Pročitajte još

  Fizičke osobine kamena kao građevinskog materijala

  Kamen kao građevinski materijal

  Kameni parapetni zidovi su graditeljsko nasljedje Boke

  Kamene ploče kao krovni pokrivač

  Vrste kamena koje se koriste u gradjevinarstvu

  Različite vrste zidanja kamenom

  Šta je tvrdoća kamena, od čega zavisi i kako se mjeri

  Najčešći načini obrade kamena30.10.2019. Gradnja


# gradjevinarstvo # građevinski kamen # materijali # obrada

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!