Kako izračunati dimenzije rampe

Rampe omogućavaju savladavanje visinski različitih nivoa, penjanje sa nižeg na viši ili silaženje sa višeg na niži nivo. Međutim, pitanje je kako se rampe računaju. Koji je maksimalni nagib rampe? Koja je najviša dozvoljena dužina rampe?


Kako izračunati nagib rampe?

Nagib (P) se može izraziti u procentima koji je dobijen količnikom visine koju treba savladati (h) i dužine horizontalne ravni (d) pomnožen sa 100%.


P=(h/d)x100%

Znači da će rampa visine 1m i horizontlne dužine 10m imati nagib 10%.


P= (1m/10m)X100%

P=10%


Ukoliko nam je poznata visina koju treba da savladamo h, možemo izračunati kolika treba da bude horizontalna dužina d rampe, pridržavajući se istovremeno preporučenog nagiba P kako bi rampa bila upotrebljiva.

Maksimalni nagib rampe

Prema crnogorskim pravilnicima, za savladavanje kratkih rastojanja do 6m ili do maksimalne visine od 76cm, dozvoljen je nagib od 8,3%. Za savladavanje velikih rastojanja preko 6m i visina većih od 76cm, dozvoljen je nagib od 5%.


Primjer izračunavanja potrebne dužine rampe d

Kao primjer, uzećemo da je potrebno savladati visinu od h=54cm, odsosno visinu od tri stepenika što je čest slučaj na ulazima u zgrade.

Za nagib ćemo uzeti udobnih 6% što je manje od maksimalnih 8,3% propisanih zakonom.


h=54cm

P=6%

d=?


P=(h/d)*100%

d=(h/P)*100%

d=(0,54m/6%)*100%


d=9m


Dakle, dobili smo da je za visinu od 54cm i nagib od 6% potrebna dužina rampe od 9m.Šta je još potrebno znati o rampama?

Najmanja svijetla širina rampe u spoljašnjem prostoru je 120cm, a u unutrašnjem 90cm.


Rampe dužine preko 6m moraju se razdvajati odmorišnim podestima najmanje dužine 150cm.


Površina rampe mora biti čvrsta i obrađena protiv klizanja.


Rampa mora imati ogradu sa rukohvatima na nezaštićenim djelovima.


Rukohvati moraju biti prečnika 4cm i postavljeni na dvije visine 60cm i 90cm, produženi u odnosu na nagaznu površinu rampe za 30cm i sa zaobljenim završetkom.


Izvor:

Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Izvor Ilustracija:

Fabián Dejtiar

Crta Pročitajte još

  Kako izračunati dimenzije stepenika

  Kako uštedjeti prostor sa stepeništem na smicanje

  Kako izračunati spiralno stepenište17.01.2020. Gradnja


# arhitektura # inspiracija # rampa # savjeti # stepenice # stepenište # uradi sam

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!