Slojevi zelenog krova

Prilikom planiranja zelenog krova se prvenstveno mora voditi računa o nosivosti postojeće krovne konstrukcije. Krovna konstrukcija, osim slojeva zelenog krova, treba biti sposobna da nosi i vodu koju upija zeleni krov i o tome se mora voditi računa prilikom projektovanja. Takodje treba voditi računa o silama izazvanim vjetrom, posebno o takozvanom „sišućem“ dejstvu vjetra tj. silama koje djeluju na odizanje zelenog pokrivača od krovne konstrukcije. O ovim silama se posebno treba voditi računa kada je nagib krova preko 10 stepeni.

Postoji mnogo proizvođača koji predlažu razne sisteme zelenih krovova koristeći različite materijale i sisteme. Njihovi se sistemi zasnivaju na imitiranju prirodnog ekosistema pa su im stoga rješenja slična jer se trude da biljkama obezbijede uslove koje imaju u prirodi. 

Obično se zeleni krov radi na armiranobetonskoj konstrukciji, a može se raditi i preko trepezastog lima ili drvene konstrukcije. Bitno je samo da krovna konstrukcija ima dovoljnu nosivost za predviđeni zeleni krov. Na krovnu konstrukciju se polaže parna brana i sloj termoizolacije preko kojeg se radi hidroizolacija. Sloj termoizolacije nije obavezan jer sam zeleni krov ima ulogu termoizolatora. Ukoliko se termoizolacioni sloj ne postavlja nije potrebna ni parna brana. Nakon hidroizolacije se postavljaju slojevi zelenog krova sledećim redom:

Protivkorijenska ili zaštitna membrana

Protivkorijenska ili zaštitna membrana služi da zaštiti hidroizolaciju od mogućeg prodiranja korijenja. Postoje različiti tipovi membrana koje se koriste za ovu svrhu, a to zavisi od vrste zelenog krova. Najčešće se koriste krovne traka na bazi bitumena, gume ili nekog drugog vještačkog materijala.

Drenažni sloj

Drenažni sloj služi da odvede višak vode. Iako je jedna od prednosti zelenog krova da usporava oticanje vode usled kiše ipak se putem drenažnog sloja mora napraviti efikasan sistem odvođena prekomjerne vode do sistema za odvođenje atmosfeskih voda na objektu (oluka). Drenažni sloj može biti u vidu granulisanog sloja npr. šljunka ili ekspandirane gline ili u vidu vještačkih drenažnih elemenata kao što su čepaste folije.

Filter sloj

Filter sloj se postavlja između drenažnog sloja i sloja supstrata. Njegova funkcija je da omogući prodor vode do drenažnog sloja, a da u isto vrijeme spriječi prodor samog supstrata koji bi ugroio funkcionalnost drenažnog sloja.

Sloj supstrata

Supstrat je sloj koji omogućava sredinu za rast biljaka. U njemu se skladište voda i hranjive materije kojima se biljke hrane. Debljina i sastav supstrata zavise od vrste zelenog krova i energetske efikasnosti koju želimo da postignemo. Obično se ovaj sloj sastoji od mineralnog agregata sa dodatkom organskih materija. Minerani agregat može biti šljunak, pijesak, ekspandirana glina, perlit itd.

Sloj vegetacije

Vidljivi dio zelenog krova su same biljke. Izbor biljaka zavisi od debljine supstrata i od vrste zelenog krova. Tako se na zelenom krovu mogu naći mahovine, ljekovito bilje, ukrasno žbunje, višegodišnje biljke pa čak i manje drveće.

 


03.02.2020. Gradnja


# arhitektura # energetska efikasnost # održiva gradnja # održivi razvoj # održivost # savjeti # uradi sam # zelena gradnja # zeleni krov

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!