Koliko je bitan dinamički plan u građevinarstvu

Foto: Scott Blake on Unsplash

Izrada i praćenje detaljnih dinamičkih planova prilikom izgradnje objekta predstavlja osnovni parametar za uspješnu realizaciju projekta. Ako uzmemo kao primjer izgradnju stambene zgrade, prije početka građenja i izrade gradilišne table, mora postojati dinamički plan zbog bolje organizacije, međusobne saradnje i obostranog zadovoljstva svih učesnika projekta.


Šta je dinamički plan ?

Dinamički plan je dio projekta organizacije građenja objekta. Predstavlja uređenu šemu svih sredstava rada koji su osnovni činioci svakog projekta. Sastoji se od različitih aktivnosti, koje su prikazane numerički ili grafički, zavisno od vrste objekta. Aktivnosti su predstavljene hronološki i definisane vremenskom dimenzijom. U zavisnosti od obima radova, mogu se izraditi posebni dinamički planovi za pripremne, prethodne i glavne radove. Postoje različite vrste dinamičkih planova: dinamički plan izvođenja radova, dinamički plan materijala, dinamički plan radne snage, dinamički plan mehanizacije, dinamički plan finansijskih ulaganja i dr.


Zašto je bitan ?

Pomoću dinamičkog plana, projekat ima jasno definisan svoj početak i kraj. Na samom početku projekta može se organizovati nabavka, izrada i transport materijala koji će se ugraditi u objekat. Takođe, angažuje se odgovarajuća radna snaga i mehanizacija u cilju poštovanja zadatih rokova. Finansijska ulaganja mogu se lakše pratiti u toku vremena. Investitor može globalno pratiti razvoj projekta i uputiti adekvatne primjedbe, pohvale i sugestije nadležnim organima. Kupac planira i organizuje bolju eksploataciju nekretnine. Usled nepredviđenih okolnosti ili vremenskih nepogoda, dinamički plan se može korigovati.   

Foto: Diri on Unsplash

Ko izrađuje dinamičke planove ?

Za kvalitetne i vjerodostojne dinamičke planove izvođenja radova zadužen je najčešće građevinski inženjer sa minimum tri godine radnog iskustva kao rukovodilac na sličnim projektima. Najbolja varijanta je da to bude projekt menadžer koji će voditi projekat, međutim može biti i drugo stručno lice koje investitor angažuje po potrebi. Za izradu ostalih dinamičkih planova potrebno je okupiti spektar stručnjaka iz različitih oblasti koji učestvuju u projektu: projektni biro, pravna služba, služba nabavke, finansijski sektor i služba prodaje.  


O čemu treba voditi računa prilikom izrade dinamičkog plana ?

Mora postojati tehnička dokumentacija sa predmjerom i predračunom radova. Početno razmatranje svih faktora zahtjeva posebnu pažnju i značajno skraćuje vrijeme trajanja projekta. Treba voditi računa prije svega o redosledu operacija na gradilištu. Zatim, procjeniti geološke, hidrološke i klimatske uslove. Obezbjediti potreban materijal, radnu snagu i mehanizaciju. Organizovati front rada i optimalnan broj radnika u svakom trenutku. Dinamički planovi se mogu posebno formirati iz više djelova pa onda grupisati u jednu cijelinu, pružajući jednostavnije i sveobuhvatnije praćenje najsloženijih građevinskih poduhvata.


Autor: MSc Nikola Bojić, dipl. inž. građ.

Crta Pročitajte još

  Kako izgraditi objekat u skladu sa zakonom16.03.2020. Gradnja


# arhitektura # dinamički plan # građevinarstvo # projekti

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!