Kako odrediti odgovarajući nagib krovnih ravni

Krov je završni konstruktivni sklop objekta koji ga, između ostalog, štiti od atmosferskih uticaja među kojima spadaju padavine: kiša, snijeg i grad. Radi bržeg i lakšeg odvođenja padavina sa krova, krovne površine se izvode sa manjim ili većim nagibima. Kako znati koji je odgovarajući nagib krova?


Nagib krovnih ravni izražava se pomoću ugla nagiba. Ugao nagiba je ugao koji zaklapa linija najvećeg pada krovne ravni i horozontalna ravan tavana. Nagibi mogu biti:


Blagi, nagib od 5° do 20°

Umjereni, nagib od 20° do 30°

Strmi, nagib iznad 30°


Krovovi sa nagibom manjim od 5° su krovovi neznatnog nagiba i spadaju u grupu ravnih krovova.


Nagib krovnih ravni zavisi od klimatskih uslova, vrste krovnog pokrivača, kao i od estetskih zahtjeva i opredjeljenja kojim se određuje korištenje tavanskog prostora. Krenimo redom!

Kako klimatski uslovi utiču na nagib krovnih ravni?

Među klimatskim uslovima koji utiču na nagib krovnih ravni spadaju količina padavina i vjetar. Iskustveno je poznato da se u predjelima gdje su velike padavine, posebno sniježne, rade krovovi sa strmim nagibima, dok se u predjelima sa snažnim vjetrovima grade krovovi umjerenih nagiba. U predjelima sa umjerenom klimom bez jakih vjetrova i velikih padavina mogu se graditi krovovi blagih nagiba ili ravni krovovi.


Svakako se u savremenom projektovanju i graditeljstvu ne možemo osloniti na iskustvo. Neophodno je da, prilikom projektovanja građevisnki inženjer proračuna konstrukciju i utvrdi da li predviđeni konstruktivni sistem podnosi sva opterećenja.

Kako krovni pokrivač utiče na nagib krovnih ravni?

Svaki krovni pokrivač ima određunu vodonepropustljivost u odnosu na koju je određen minimalni nagib krovne ravni koji je neophodan da krov ne bi prokišnjavao.


Krovni pokrivač

Minimalni nagib

Maksimalni nagib

Kamen

20°

50°

Šindra

45°

80°

Daska

45°

/

Slama ili trska

45°

80°

Ravni crijep

Jednostruko pokrivanje

45°

50°

Dvostruko pokrivanje

33°

60°

Gusto pokrivanje

33°

60°

Ožljebljeni crijep

Vučeni crijep

33°

45°

Presovani crijep

22°

45°

Valoviti crijep - mediteran

 

 

Ćeramida - kanalica

22°

33°

Btumenska šindra - tegola

20°

/

Lim

10°

 


Podaci u tabeli su opšti za navedene krovne pokrivače i mogu se mijenjati u zavisnosti od načina pokrivanja. Svakako treba pratiti preporuke proizvođača o preporučenom nagibu i načinu pokrivanja date za određeni proizvod.

Kako arhitektura utiče na nagib krovnih ravni?

Estetski zahtjevi mogu uticati na oblik i nagib krovnih ravni. Primjenom savremenih gređevinskih tehnologija gotovo je sve moguće, ali je važno konsultovati profesionalce: arhitekte, građevinske inženjere i konsultovati tehničku podršku proizvođača krovnog pokrivača kako bi pronašli odgovarajuće rješenje.

Fukcionalni zahtjevi u pogledu korištenja tavanskog prostora takođe mogu uticati na nagib krovnih ravni. Ukoliko prostor ispod krova želimo da bude stambeni svakako će krovne ravni biti strmije da bi imali veću visinu prostora.


10.04.2020. Gradnja


# krov # krovni pokrivač # nagib krova # savjeti

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!