Kako je nastao cement

Moderno graditeljstvo ne bismo mogli zamisliti bez cementa koji danas ima veoma široku primjenu. Portland cement je najrasprostranjenija vrsta cementa u današnjoj praksi. Patentirao ga je englez Apsdin daleke 1824. godine. Svoj patent je nazvao „portand“ jer je smješa nakon miješanja sa vodom i očvršćavanja podsjećala na kamen iz Portanda.


Kao što je slučaj sa mnogim drugim izumima i portland cement je nastao slučajno i više ga je ljudi proučavalo na različitim krajevima svijeta u isto vrijeme. Sve je proisteklo od proizvodnje kreča. Naime, kada su ljudi žarili čisti krečnjak, na nekih 700 do 900 °C bi dobijali takozvani živi kreč. Kreč dobijen na ovoj temperaturi nije očvršćavao kada se pomiješa sa vodom. Međutim, ukoliko bi na većoj temperaturi žarili krečnjak koji ima primjese glinenog materijala dobijali bi hidraulični kreč. Osobina hidrauličnog kreča je da nakon miješanja sa vodom očvršćava. Pri proizvodnji hidrauličnog kreča djelovi koji se nisu lako gasili vodom bi bili odbačeni kao materijal koji se ne može iskoristiti. 


Međutim, kasnije su zapazili da ukoliko se ovi djelovi dodatnim žarenjem dovedu do finog praha i zagase vodom daju smješu koja očvršćava i ima odične mehaničke karakteristike. Ovo saznanje je kasnije dovelo do proizvodnje portland cementa. Pronalazak je teško pripisati nekom pojedincu jer su mnogi izučavali ovaj fenomen. 


Englez Smeaton je 1756. godine primijetio da krečnjaci koji sadrže 20-25% glinenog materijala nakon žarenja imaju osobinu da očvršćavaju u vodi. Nakon što bi proizvodi dovoljno očvrsli on bi njihovu čvrstoću upoređivao sa čvrstoćom kamena iz Portlanda.


Englez Parker je 1796. godine proizvodio i prodavao materijal koji je dobijao od krečnjaka sa velikim procentom gline.


Francuz Vicat je 1813. godine jasno odredio ulogu i značaj SiO2 (silicijum-dioksid) i Al2O3 (aluminijum-trioksid) iz glinenog materijala na hidrauličnost kreča koja se javlja usled reakcije sa CaO (kalcijum-oksid) iz krečnjaka.


Englez Johanson je 1844. godine odredio u kojoj razmjeri treba miješati krečnjak sa glinom da bi se dobilo hidrauličko vezivo. 

Danas se portland cement proizvodi od tačno određene mješavine sirovina. Ova mješavina se rijetko nalazi takva u prirodi pa portland cement pripada vještačkoj grupi cemenata. Osnovni sastojci portland cementa su: CaO (kalcijum-oksid), SiO2 (silicijum-dioksid), Al2O3 (auminijum-trioksid) i Fe2O3 (feroksid). Osim portland cementa koji je najrasprostranjeniji, u svijetu se proizvodi mnogo drugih vrsta cemenata koji imaju svoju primjenu. 


11.05.2020. Gradnja


# gradjevinarstvo # kreč # materijali # portland cement

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!