Od čega se dobija malter

Malter je mješavina sitnog agregata, veziva i vode. Veziva koja se koriste su najčešće neorganskog porijekla mada mogu biti i organska. Agregat je najčešće veličine zrna do 4mm jer se malteri najčešće nanose u tankim slojevima pa je korišćenje krupnijeg agregata nepoželjno. Malteri se koriste kod obrade svih vrsta zidova, bilo da su od kamena, opeke, betona ili gipsa. Koriste se za ispunu spojeva kod montažnih konstrukcija kao i za različite vrste injektiranja. Zapreminska masa maltera se kreće od 1800 kg/m3 do 2200 kg/m3.

Veziva koja se najčešće koriste u malterskim smješama su cement, kreč i gips. Postoje varijante kada se koriste kombinacije veziva, najčešće dva, kao na primjer krečno-cementni malter. Agregati mogu biti organskog i neorgankog porijekla. Najčešće korišćeni agregat je pijesak, a mogu se koristiti leteći pepeo, zgura, ekspandirana glina, strugotina od drveta, plutani opiljci itd. Vrlo je bitno da agregat ne sadrži vrlo sitne i glinovite čestice jer to može negativno da utiče na fizičko-mehaničke karakteristike maltera. Ove čestice mogu da obaviju zrna agregata i tako oslabe njegovu moć vezivanja što utiče na proces očvršćavanja malterske mješavine. Voda koja se koristi za spravljanje maltera takođe mora zadovoljavati određene kriterijume i ne smije da sadrži sastojke koji mogu uticati negativno na reakciju sa vezivom. 

Malteri se najčešće nanose u tankim slojevima i zbog toga je potrebno da imaju određenu plastičnost da bi bili ugradljiviji. S' obzirom na to da se najčešće nanose na porozne podloge kao što su zidovi od opeke ili lakih betonskih blokova, koji brzo izvlače vodu iz maltera, potrebno im je dodati plastifikatore koji im omogućavaju zadržavanje vode u dužem periodu. Najpoznatiji plastifikator je kreč i njegovo prisustvo ne doprinosi mehaničkim svojstvima već samo poboljšava ugradljivost i obradljivost maltera. Najčešće se kreč dodaje cementu i dobija se krečno-cementni malter koji ima zadovoljavajuću čvrstoću, a pritom i dobru ugradljivost.

Osim dodataka za poboljšavanje ugradljivosti i obradljivosti maltera, mogu se koristiti dodaci za ubrzavanje ili usporavanje procesa vezivanja, antifrizi koji snižavaju temperaturu smrzavanja maltera i omogućavaju njegovu ugradnju na niskim temeperaturama i drugi. Malterima se kao mogu dodavati i boje. Ovo se najčešće radi u slučaju maltera za završne slojeve radi estetike. 


03.06.2020. Gradnja


# cement # gips # kreč # malter

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!