Podjela agregata u gradjevinarstvu

U građevinarstvu se agregatom naziva rastresiti materijal koji se, u kombinaciji sa vezivnim materijalima, najčešće cementom, koristi za dobijanje maltera i betona. Postoji mnogo vrsta agregata, a najčešće su u primjeni pijesak i šljunak koji predstavljaju prirodno nevezane stijene. Najopštija podjela agregata je na prirodne i vještačke. U prirodne agregate spadaju prethodno pomenute prirodno nevezane stijene, drobljen i mljeven kamen, a u vještačke agregate spadaju razni industrijski nusproizvodi i specijalni agregati.

Prirodno nevezane stijene

Pijesak, šljunak i drobina su prirodno nevezane stijene koje su nastale prirodnim raspadanjem i usitnjavanjem stijenske mase. Pijesak i šljunak su nastali na isti način, raspadanjem stijena koje su se dalje kretale i usled trenja pri kretanju se zaobljavale. Razlika je u tome što je šljunak heterogeniji od pijeska i ima veća zrna, od 4mm do 125mm. Pijesak je nešto homogenijeg sastava, što znači da su mu zrna približno jednaka i uglavnom su veličine do 4mm. Šljunak i pijesak se najčešće nalaze u riječnim koritima. Drobina se sa druge strane sastoji od nepravilno oblikovanih komada sa oštrim ivicama jer je nastala raspadanjem stijena koje se nijesu nakon raspadanja kretale.

Drobljen i mljeven kamen

Drobljen i mljeven kamen se najčešće dobijaju usitnjavanjem lomljenog kamena međutim mogu se dobiti i usitnjavanjem pijeska, šljunka ili drobine. Drobljeni kamen se najčešće koristi za izradu kolovoza ili zastora na željezničkim prugama i najčešće se naziva tucanikom.Tucanik mora biti dobijen od stijenske mase sa zadovoljavajućom čvrstoćom i otpornošću na habanje.


Industrijski nusproizvodi

Primjer industrijskih nusproizvoda koji se mogu koristiti umjesto prirodnih agregata su ložišna zgura i leteći pepeo. Ložišna zgura je materijal koji ostane nakon sagorijevanja uglja ili koksa, a njena svojstva zavise od korišćenog koriva i uslova sagorijevanja u peći. Leteći pepeo je materijal koji se takodje dobija pri procesu sagorijevanja uglja, i predstavlja fini prah koji se zadrži na elektrofilterima nakog sagorijevanja uglja. 

Specijalni agregati

Među najpoznatijim specijalnim agregatima spadaju ekspandirana glina i ekspandirani perlit. Ekspandirana glina se dobija tako što se od posebno tretirane gline prave granule koje se kasnije peku u rotacionim pećima pri čemu im se povećava zapremina tj. stvaraju se zatvorene šupljine. Ekspandirani perlit se dobija pečenjem staklastog kamena koji se dobija pri erupciji vulkana. 


17.06.2020. Gradnja


# ekspandirana glina # ekspandirani perlit # leteći pepeo # ložišna zgura # pijesak # šljunak # tucanik

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!