Primjer održive proizvodnje energije bez štetnog uticaja na životnu sredinu

Mašinska zgrada mHE Miolje Polje

U toku je izvođenje radova na realizaciji projekta za iskorišćenje hidroenergetskog potencijala vodovoda “Berane” koji je izrađen na osnovu postojećeg stanja na gradskom vodovodu, mjerenja i procjena napravljenih tokom terenskih ispitivanja kao i na bazi Idejnog rješenja prema kome je dobijena energetska dozvola. 

Hidroelektrana “Miolje polje” je primjer održive proizvodnje energije bez štetnog uticaja na životnu sredinu. Osnovni princip rada ove mini hidroelektrane je iskorišćenje energetskog potencijala postojećeg cjevovoda gradskog vodovoda. Takođe, značajna karakteristika ovog poduhvata je ta da je investitor projekta Opština Berane. 

Rješenje mHE “Miolje polje” predstavlja dio sistema za vodosnabdijevanje grada Berane sa vodoizvorišta Merića Vrelo. Kada bi taj sistem posmatrali sa hidrauličke strane, on se sastoji od dva nezavisna toka u cijevima pod pritiskom. Prvi dio sistema predstavlja duktilni cjevovod DN400 koji se prostire od izvorišta do objekta za energetsko iskorištenje (mHE Miolje Polje) u kom se nalazi dvomlazna Pelton turbina sa svom pripadajućom opremom. Nakon mašinske zgrade, nalazi se prekidna komora u kojoj se vrši tretman vode. Prekidna komora predstavlja početak drugog dijela sistema koji se dalje nastavlja PEHD DN250 cjevovodom. 

Osnovni parametri pri projektovanju postrojenja su bili instalisani protok vodovoda od 0,25 m3/s i dijametar postojećeg cjevovoda DN400 gradskog vodovod. Dovodni pritisni cjevovod izrađen je od duktilnih cijevi pritiska 10, 16 i 20 bari i prečnika 400 mm dužine 5.583 m. Bruto pad ovog postrojenja je 181.50 m, a neto pad kod instalisanog protoka 133.16 m.

Instalisana snaga ovog postrojenja je 301 kW što daje moguću godišnju proizvodnju od 2,2 GWh.

Karakteristike cjevovoda su:

  • Cijevi od nodularnog liva-DUCTIL za radne pritiske do 20 bari sa naglavkom i

,,Tyton’’ spojem klase K9 sa unutrašnjom zaštitom cementnom košuljicom i spoljnom

zaštitom epoksidnim premazom i završnim zaštitnim slojem sa visokim sadržajem cinka;

  • Nazivni pritisak: PN 20;
  • Nazivni prečnik: 400 mm;
  • Dužina: 5587 m;

Sistem mHE Miolje polje na vodovodu Berane

Raspored postrojenja mHE Miolje polje

Presjek mHE Miolje Polje


28.10.2020. Gradnja


# cjevovod # hidroelektrana # inženjerski objekti # održiva gradnja # voda

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!