Kako izgraditi objekat u skladu sa zakonom

Odlučili ste da rekonstruišete postojeći ili gradite novi objekat. Zanima Vas koji su koraci i kako da cio proces uradite u skladu sa zakonom?


Prije nego što odlučite da počnete sa procedurom informišite se o namjeni Vaše katastarske parcele. Informacije o Vašoj parceli možete dobiti u Sekretarijatu za planiranje i održivi razvoj ili u Ministarstvu Održivog Razvoja i Turizma CG odnosno, uvidom u Registar planske dokumentacije.


Registar planske dokumentacije vodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Detaljni podaci preuzimaju se iz plana kojem pripada katastarska parcela, a koji je takođe dostupan na gore datoj internet stranici. Takođe su na internet stranici dostupni i obrasci zahtjeva i pravilnici o obrascima.

Postupak je sledeći


1. Zahtjev za izdavanje Urbanističko Tehničkih Uslova (UTU-a)


Nadležnom organu se obratite sa popunjenim zahtjevom za izdavanje UTU-a. Za Podgoricu, nadležni organ je Sekretarijat za planiranje i održivi razvoj koji po službenoj dužnosti pribavlja dokumentaciju.


Ukoliko se radi o složenim objektima nadležno je Ministarstvo Održivog Razvoja i Turizma.


Za više informacija pogledajte:

- član 74 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata "Službeni list Crne Gore", br. 064/17 br. 064/17

- Pravilnik o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 070/17 od 27.10.2017, 060/18 od 07.09.2018).2. Izdavanje Urbanističko Tehničkih Uslova (UTU-a)


 Detaljni podaci preuzimaju se iz plana koji je, kao što smo već rekli, dostupan na internet stranici. Među podacima datim u UTU-ima spadaju i namjena površine, spratnost objekta, dozvoljena površina itd.

Za više informacija pogledajte:

- član 74 stav 13 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018);

- Pravilnik o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 070/17 od 27.10.2017, 060/18 od 07.09.2018);

- Uredba o povjeravanju dijela poslova Mministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave;

- Uredba o visini naknada za izdavanje urbanističko-tehničkih i tehničkih uslova.

Izdavanje urbanističko-tehničkih uslova Vlada Crne Gore je povjerila Uredbom lokalnim samoupravama. Urbanističko-tehnički uslovi se izdaju u roku od 20 dana od dana podnošenja zahtjeva, a visinu naknade za njihovo izdavanje je utvrdila Vlada Uredbom. U zahtjevu, pored podataka propisanih zakonom kojim se uređuje upravni postupak,mora se navesti i podatak o identifikaciji katastarske parcele.


3. Izrada idejnog rješenja


Izradu idejnog rješenja povjeriti arhitekti tako što ćete angažovati licencirano privredno društvo za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekta. Na osnovu izdatih UTU-a firma koju ste angažovali će izraditi idejno rješenje objekta.


Za više informacija pogledajte:

- član 76 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018).


4. Zahtjev za dobijanje saglasnosti na idejno rješenje


Nadležnom organu uz idejno rješenje predajte zahtjev za davanje saglasnoti na idejno rješenje glavnog državnog odnosno glavnog gradskog arhitekte

Za više informacija pogledajte:

- član 87 stav 7 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018);

- Pravilnik o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 070/17 od 27.10.2017, 060/18 od 07.09.2018).


5. Izdavanje saglasnosti na idejno rješenje


Ukoliko je idejno rješenje uređano u skladu sa izdatim UTU-ima, u roku od 15 dana dobićete rješenje o saglasnosti na idejno rješenje.


Za više informacija pogledajte:

-član 87 stav 6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018).


6. Izrada glavnog projekta


Za izradu glavnog projekta opet angažujte isto ili drugo privredno društvo ali obavezno licencirano za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata.


Za više informacija pogledajte:

- član 78 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018);

- Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018).7. Revizija glavnog projekta


Za reviziju glavnog projekta angažujte privredno društvo licencirano za pslove revizije tehničke dokumentacije i vršenje stručnog nadzora. Revident ima obavezu da ocijeni da li je glavni projekat izrađen u skladu sa UTU-ima i Idejnim rješenjm na koje je dobijena saglasnost.


Revident ima obavezu da za račun investitora, pribavi potrebne saglasnosti koje se izdaju na tehničku dokumentaciju po posebnim propisima, kao i kopiju plana i list nepokretnosti za predmetnu parcelu. Organi koji izdaju navedene saglasnosti, kao i kopiju plana i list nepokretnosti, dužni su da ih dostave revidentu elektronski potpisane bez nadoknade troškova u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Revident je dužan da da i pisanu izjavu da se na osnovu glavnog projekta može graditi objekat – obrazac izjave

Za više informacija pogledajte:

- čl. 81, 82 i 85 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018);

- Pravilnik o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 070/17 od 27.10.2017, 060/18 od 07.09.2018) I

- Pravilnik o načinu vršenja revizije glavnog projekta ("Službeni list Crne Gore", br. 018/18 od 23.03.2018).


8. Izvođenje i nadzor


Sklapanjem ugovora za izvođačem radova (privredno društvo licencirano za izradu tehničke dokumentacije i građenjem) i stručnim nadzorom (privredno društvo licencirano za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora) počinje izvođenje objekta.


Za više informacija pogledajte:

- član 91 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list

Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od

28.09.2018).


9. Prijava građenja


Prijava građenja se podnosi Ministarstvu održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijiski nadzor i licence i to 15 dana prije početka građenja zgrade.


U navedenom roku inspekcijski organ provjerava indeks izgrađenosti, indeks


zauzetosti, spratnost odnosno visinu objekta i odnosa prema građevinskoj liniji (podaci iz UTU-a), kao i da li je dostavljen:

  • glavni projekat ovjeren u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata,
  • izvještaj o pozitivnoj reviziji glavnog projekta,
  • dokaz o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao glavni projekat, u skladu sa Zakonom,
  • ugovor o angažovanju izvođača radova,
  • ugovor o angažovanju stručnog nadzora,
  • dokaz o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili dokaz o pravu svojine na objektu i saglasnost glavnog državnog odnosno gradskog arhitekte na idejno rješenje i
  • dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i
  • ako se zgrada gradi na teritoriji Crnogorskog primorja i dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja na teritoriji opština Crnogorskog primorja.

Za više informacija pogledajte:

- član 91 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018);

- Pravilnik o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 048/18 od 12.07.2018);

- Pravilnik o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 070/17 od 27.10.2017, 060/18 od 07.09.2018).


10. Postavljanje gradilišne table


Postavljanje table na mjesto građenja zgrade danom podnošenja prijave građenja nadležnom inspekcijskom organu - upoznavanje lokalne javnosti sa namjeravanom gradnjom


Za više informacija pogledajte:

- član 89 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018);

- Pravilnik o obliku i izgledu table za građenje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 070/17 od 27.10.2017).11. Zahtjev za upis objekta u katastar nepokretnosti


Zahtjev se podnosi Katastru u roku od 15 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora sa sljedećom dokumentacijom:


- dokazi propisani zakonom kojim se uređuje upis prava na nepokretnosti,

- konačni izvještaj stručnog nadzora, koji sadrži pisanu izjavu da je objekat

građen u skladu sa revidovanim glavnim projektom, da je podoban za

upotrebu i da se može namjenski koristiti – obrazac izjave

licencirane geodetske organizacije;

- elaborat originalnih terenskih podataka izvedenog stanja ovjeren od strane.

Za više informacija pogledajte:

- član 104 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018);

- Pravilnik o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 070/17 od 27.10.2017, 060/18 od 07.09.2018);

- član 103 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018);

- Pravilnik o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 070/17 od 27.10.2017, 060/18 od 07.09.2018)

Crta Pročitajte još

  Koliko je bitan dinamički plan u građevinarstvu03.07.2020. Gradnja


# građevinska dozvola # izgradnja objekta

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!