Rekonstrukcija sa dogradnjom i nadogradnjom turističkog kompleksa Blue Kotor Bay

Direktorat glavnog državnog arhitekte dao je saglasnost na idejno rješenje za rekonstrukciju sa dogradnjom i nadogradnjom postojećeg hotela sa depadansima Blue Kotor Bay kategorije 5*, koje je predala firma Krolbay d.o.o. iz Podgorice.

Zemljište na kojem se predviđa rekonstrukcija nalazi se na dijelu urbanističke parcele T (k.p. 654, 655, 656/1, 656/3, 657 i 658 K.O. Stoliv I), u zahvatu GUR-a (Planska jedinica Stoliv), PUP-a Opštine Kotor. Idejnim rješenjem potrebno je predvidjeti dogradnju postojećeg hotela i to u dvije zone - neposredno uz postojeći glavni objekat kao i u zoni uz samo more. Bruto građevinska površina objekata je 27.363,22m2.

Fotografija: Ministarstvo ekologije,prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ Arhitektonski Atelje/ Screenshot

Ovaj turistički kompleks je smješten na izuzetno atraktivnoj lokaciji u Kotoru - Markov rt, koji je direktno povezan sa obalom. 

Na dijelu lokacije iznad saobraćajnice, postoji objekat hotela koji je nakon završene adaptacije u periodu 2019. - 2020. pušten u funkciju zajedno sa drugim objektom koji se projektom adaptacije nazivao depadansom i koji se nalazi na dijelu lokacije ispod saobraćajnice. Oba ova objekta, nekada poznatim kao hotelsko-zdravstveni kompleks Vrmac sada posluju pod nazivom Blue Kotor Bay Premium Spa Resort, i kao takvi predstavljaju okosnicu ovog idejnog rješenja kao glavni objekti hotela A i B, koji se tehničkom dokumentacijom rekonstrukcije nadograđuju i dograđuju. Treba napomenuti da je kompleks Vrmac tradicijom dugom čitav vijek poznat kao vazdušna banja sa epitetom prirodnog lječilišta u kojoj je ljekovitost sudara planinskih i morskih strujanja vazduha prepoznata širom Evrope.

Fotografija: Ministarstvo ekologije,prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ Arhitektonski Atelje/ Screenshot

Objekat A, situiran iznad saobraćajnice, ukupne je BGP 9,337.21m², sa kapacitetom od ukupno 73 smještajnih jedinica. Objekat je razuđene forme, sa dva kraka koja su međusobno pozicionirana pod uglom od 45° što je omogućilo orijentisanje 90% smještajnih jedinica sa vizurama prema moru. Prizemlje predstavlja zajedničku bazu iz kojeg vode vertikalne komunikacije stepenište i liftovi kao veza sa spratnim etazama. U prizemlju objekta je predviđen glavni ulaz sa vjetrobranom, iz kojeg je pristup u ulazni hol koji predstavlja centralni prostor objekta. U suterenu su takođe predviđene smještajne jedinice za osoblje, 24 sobe sa zasebnim kupatilima.
Određene smještajne jedinice koje su bile u sistemu jednokrevetnih i dvokrevetnih soba u cilju zadovoljavanja potreba minimalnih uslova i standarda za predmetnu kategoriju su objedinjavanjem dvije jedinice transformisane u apartmanske sadržaje.

Fotografija: Ministarstvo ekologije,prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ Arhitektonski Atelje/ Screenshot

Objekat B, situiran ispod saobraćajnice, ukupne je BGP 3,661.76m², sa kapacitetom od ukupno 32 smještajnih jedinica. Predmetni objekat je pozicioniran na samoj obali u sjeveroistočnom dijelu parcele, i od glavnog objekta je odvojen lokalnom saobraćajnicom. Atraktivna lokacija omogućava iz zone rta širokougaonu vizuru prema moru. Po obodu lokacije je popločana pješačka staza koja je na raspolaganju gostima hotela. Postojeća topla veza sa glavnim objektom je obezbijeđena podzemnim pješačkim prolazom. Fasada je jednim dijelom obrađena u natur betonu sa vertikalnim kanelurama. Projektnim rješenjem su zadržani postojeći lukovi koji svojom arhitekturom asociraju na mediteranski stil. U prizemlju objekta su predviđeni sadržaji zdravstvenog turizma, spa centar, restoran sa terasom, kuhinja, i smještajne jedinice. Pristup objektu je omogućen sa tri strane, podzemni prolaz- topla veza iz glavnog objekta sa zapadne strane, ulaz u restoran sa istočne strane i poseban ulaz za smještajni blok sa zapadne strane.

Fotografija: Ministarstvo ekologije,prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ Arhitektonski Atelje/ Screenshot

Kako se navodi u idejnom rješenju, koje je odradio Arhitektonski Atelje d.o.o. iz Podgorice, objekat koji se gradi uz postojeći treba da predstavlja njegov logičan funkcionalni nastavak. Dispozicija i forma arhitektonskog rješenja treba da je takva da se omogući pogled ka moru iz što većeg broja smještajnih jedinica. Pored smještajnih kapaciteta u sklopu objekta neophodno je predvidjeti dva spoljašnja bazena kao i swim-up bazen duž soba smještenih na nivou prizemlja. Bazeni treba da su na različitim nivoima i potrebno je da oba imaju pogled ka moru. Oba bazena će biti opremljena barovima za osvježenje korisnika od kojih jedan treba da ima mogućnost opsluživanja korisnika u samom bazenu. U okviru objekta potrebno je predvidjeti i restoran sa pratećom kuhinjom i svim neophodnim servisnim prostorijama. U dijelu parcele uz samu saobraćajnicu predviđen je veliki parking sa dovoljno parking mjesta za ovu vrstu objekata. Na dijelu parcele uz samu obalu biće depadansi hotela u vidu posebnih objekata manjeg kapaciteta - vile.

Idejnim rješenjem je faznost predviđena na sledeći način:

Faza I - Depadansi hotela - Vile A, B, C i D
Faza IIa - Glavni objekat C sa objektom spoljnjeg bazena, tehničkim blokom i tuš blokom
Faza IIb - Depadans hotela - objekat E
Faza III - Kongresna sala glavnog objekta hotela

Fotografija: Ministarstvo ekologije,prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ Arhitektonski Atelje/ Screenshot

Depadansi hotela - Vile A, B, C i D

Predmetni objekti su pozicionirani na samoj obali i od glavnog objekta su odvojeni lokalnom saobraćajnicom sa južne strane. Atraktivna lokacija omogućava iz zone rta širokougaonu vizuru prema moru. Po obodu lokacije je popločana pješačka staza koja je na raspolaganju gostima hotela. Objekti depadansa su oblikovno riješeni sa razuđenim volumenima, kaskadnim rješavanjem etaza.

Fotografija: Ministarstvo ekologije,prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ Arhitektonski Atelje/ Screenshot

Glavni objekat hotela - Objekat C sa bazenom, tehničkim blokom i tuš blokom

Objekat je ugaone forme, sa dva kraka koja su međusobno pozicionirana pod uglom od 90° što je omogućilo orijentisanje skoro svih smještajnih jedinica sa vizurama prema moru. Prizemlje predstavlja zajedničku bazu iz kojeg vode vertikalne komunikacije, stepenište i liftovi, kao i veza sa postojećim glavnim objektom A. S obzirom da predmetni objekat C - glavni objekat hotela, predstavlja dogradnju postojećeg glavnog objekta hotela A, isti nema glavni ulaz već se koristi sa postojećim glavnim ulazom objekta A, a sa istim je povezan toplom vezom na nivou prizemlja. Smještajne jedinice su projektovane sa velikim staklenim površinama.

U sklopu faze glavnog objekta hotela C su projektovani i spoljašnji bazeni od kojih jedan ima podzemnu tehničku prostoriju za smještaj bazenske tehnike. Postojeći krov je riješen kao neprohodan ravan krov.

Fotografija: Ministarstvo ekologije,prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ Arhitektonski Atelje/ Screenshot

Depadans hotela - Objekat E

Objekat je pravougaone forme, sa orijentisanjem skoro svih smještajnih jedinica sa vizurama prema moru. Prizemlje predstavlja zajedničku bazu iz kojeg vode vertikalne komunikacije, stepenište i liftovi, kao i veza sa postojećim glavnim objektom C. Ukupan kapacitet hotelskog smeštaja u ovom depadansu je 53 smještajne jedinice od čega je 26 hotelskih soba i 27 apartmana.Smještajne jedinice su projektovane sa velikim staklenim površinama, i 90% ima  otvorene vizure prema moru.

Fotografija: Ministarstvo ekologije,prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ Arhitektonski Atelje/ Screenshot

Dio parcele će se odvojiti za potrebe projektovanja kongresnog centra koji je potrebno da je funkcionalno povezan sa glavnim objektom. 
Prilikom izrade projekta rekonstrukcije objekta vodiće se računa da arhitektura i primijenjeni materijali budu usaglašeni sa funkcijom i karakterom objekta, kao i da se uklapa u ambijentalnu arhitekturu. Spoljno i unutrašnje oblikovanje pojedinih prostora će se uskladiti shodno njihovoj namjeni i funkcionalnom rješenju.

Fotografija: Ministarstvo ekologije,prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ Arhitektonski Atelje/ Screenshot

Fotografija: Ministarstvo ekologije,prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ Arhitektonski Atelje/ Screenshot

Fotografija: Ministarstvo ekologije,prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ Arhitektonski Atelje/ Screenshot

Fotografija: Ministarstvo ekologije,prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ Arhitektonski Atelje/ Screenshot

Fotografija: Ministarstvo ekologije,prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ Arhitektonski Atelje/ Screenshot


12.03.2021. Gradnja


# hotel # Kotor # rekonstrukcija # turistički kompleks # turizam

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!