U planu rekonstrukcija Palate Visković u Kotoru

Nacrtom Programa zaštite i očuvanja područja Kotora za 2021. godinu, Opština Kotor je predvidjela ulaganje od 149 500 eura za potrebe projekata koji se tiču očuvanja kulturne baštine. Nacrtom je predviđeno sedam projekata čiji će nosilac biti Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora. Nacrt je 15.03.2021. stavljan na javnu raspravu koja će trajati 15 dana. U nastavku pročitajte o kojim projektima je riječ.

IZRADA PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU BATERIJE SAN ROKO (Potrebna sredstva 10.000 €)

Baterija San Roko se nalazi na prvom platou na trasi Parilo San Giovanni. Objekat je približno kvadratne osnove ograđen kamenim zidom. Baterija je u jako lošem stanju i potrebno je izraditi Projekat za rekonstrukciju iste.

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU SLAVIJANSKE ČITAONICE (Potrebna sredstva za: 25.000 €)

Tokom 2021. godine potrebno je izraditi Glavnog projekat rekonstrukcije Slavijanske čitaonice, kojim će se definisati namjena pojedinih djelova ovog objekta, u skladu sa namjenom propisanom UT i konzervatorskim uslovima.  

Slavijanska čitaonica

RESTAURACIJA SLIKA IVANA VOLARIĆA PITURIĆA U CRKVI GOSPE OD SNIJEGA (Potrebna sredstva za: 15.000 €)

Crkva Gospe od Snijega u Škaljarima podignuta je početkom 20. vijeka, po projektu ing. Milana Karlovca. U istom periodu slikar Ivan Volarić je za potrebe crkve izradio 16 slika kvadratnih i kružnih oblika u tehnici ulja na platnu, koje su aplicirane direktno na zidove duž broda crkve u gornjim zonama. Na slikama su predstavljeni različiti svetitelji. Slike su zalijepljene za zidove, a zatim su njihovi rubovi ojačani (našpanovani) ekserima. Na predmetnim slikama uočen je veliki procenat oštećenja uzrokovanih mehaničkim dejstvom-poderotine ili nastalih usljed pulverzacje grunda i bojenog sloja.  Tokom  radova na sprovođenju instalacija u enterijeru crkve (tokom 2018., 2019. godine) sedam slika je odvojeno od zidova na kojima su se nalazile. Kako bi se zaštitile od daljeg propadanja slike je potrebno na osnovu konzervatorskog projekta restaurirati.

IZRADA STUDIJE ZAŠTITE I REVITALIZACIJE ŠPILJARA  (Potrebna sredstva za: 25.000 €)

Špiljari se nalaze na istočnoj padini brda Sveti Ivan, a do naselja se stiže starim putem - serpentinama koje je napravila Austrougarska monarhija, kako bi povezala zaleđe Crne Gore sa Kotorom, tada u sastavu Austrougarske monarhije. Tim putem su dolazile karavane sa mazgama iz Crne Gore na kotorski pazar u Tabačinu.  Selo je praktično skoro napušteno sa velikim brojem oronulih kuća i crkvom koja nije ništa u boljem stanju.  Da bi se revitalizovalo i valorizovalo seosko naselje Špiljari potrebno je izraditi urbanistički projekat. Preduslov za izradu UP Špiljara je izrada Studije zaštite i revitalizacije kao bazne studije za izradu Plana.  Smatramo da su Špiljari do sada bili neopravdano zanemareni imajući u vidu istorijat,  poziciju i sadržaje Špiljara. Revitalizacijom Špiljara i taj dio graditeljskog nasljeđa bio bi sačuvan od zuba vremena, što bi svakako imalo pozitivan efekat na turističku ponudu i omogućila bi se dispezija posjetilaca bedema

Špiljari

IZRADA STUDIJE ZAŠTITE VRMCA (Potrebna sredstva za: 4.500 €)

Brdo Vrmac je poluostrvo koje odvaja Kotorski od Tivatskog zaliva a administrativno ga dijele opština Kotor i opština Tivat. Dio Vrmca koji pripada opštini Kotor ujedno je i dio Područja Svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Nacrtom Prostrnourbanističkog plana Opštine Kotor, istočna padina Vrmca definisana je kao potencijalni park prirode.   U cilju donošenja akta o proglašenju zaštićenog područja neophodno je, u skladu članom 28 Zakona o zaštiti prirode, izraditi stručnu studiju, koju izrađuje organ uprave (Agencija za zaštitu prirode i životne sredine).  U toku 2020. godine potpisan je Ugovor o donaciji sa Agencijom za zaštitu prirode i životne sredine i uplaćeno je 50% sredstava za izradu Studije. 

Vrmac

IZVOĐENJE II FAZE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PALATE VISKOVIĆ (Potrebna sredstva za: 60.000 €)

Kompleks je formiran sukcesivnom gradnjom u periodu od XV do kraja XIX vijeka. Barokna palata predstavlja jedan od najznačajnijih kompleksa stambene arhitekture grada. Arhitektonska organizacija kule predstavlja izuzetno značajan spomenik za proučavanje načina života i funkcionisanje odbrambenog sistema Perasta kroz period od više stoljeća. Kompleks predstavlja legat porodice Visković gradu Kotoru. Od zemljotresa 1979. godine palata je ostala bez funkcije i izložena je propadanju.  Na osnovu projekta potrebno je planirati izvođenje radova II faze rekonstrukcije. Sredstva potrebna za izradu II faze radova na rekonstrukciji ove palate su 60.000 €. 

Palata Visković

IZRADA INFORMATIVNIH TABLI ZA KULTURNA DOBRA (Potrebna sredstva za: 10.000 €)

Bogatstvo kulturno-istorijskim spomenicima stvara potrebu da se o njima informiše i edukuje. Informativni paneli i table sa obavještenjima su najbolji način da se građani i posjetioci Kotora upoznaju sa osnovnim podacima o vrijednom nasljeđu na licu mjesta.  

 


22.03.2021. Gradnja


Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!