Konkurs za izradu idejnog rješenja ploče za lokalitet Pristan u Ulcinju

Opština Ulcinj raspisala je konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja ,,ploče", dijela ulice 26. novembar i UP 126 u zahvatu izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana Ulcinj-grad, za lokalitet Pristan u Ulcinju. Konkurs se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Lokacija na kojoj je planirana izrada konkursnog rješenja je ukupne površine od 6539,78 m.

Foto: Opština Ulcinj

Ova zona ima kompleksne sadržaje i zbog specifične saobraćajne matrice - parking prostora, predloženo je da se njoj posveti specijalna pažnja kroz arhitektonski konkurs. Donošenjem izmjena i dopuna DUP-a Ulcinj-grad omogućena je izgradnja parking prostora sa pratećim sadržajima ispod Ulice 26. novembar, kao i parkovno uređenje, ali i uređenje "ploče", koje će u ovom dijelu grada podići nivo života. 

Konkurs je otvoren od 5. aprila do 14. maja do 14 časova. Žiri će odluku o rezultatima konkursa donijeti do 24. maja.

Foto: Opština Ulcinj

Cilj konkursa je izbor najboljeg i najcjelishodnijeg idejnog arhitektonskog rješenja koje će na najefikasniji način valorizovati ukupni potencijal zone Pristana i njenih kontaktnih zona.

Kako je navedeno, predmet konkursa je izrada konkursnog rješenja za dio Izmjena i dopuna DUP-a Ulcinj-grad za lokalitet Pristan, koja obuhvata prostor "ploče, dio Ulice 26. novembar na gornjem nivou i dio novoformirane ulice broj 1 sa izgrađenim prostorom ispod "ploče", na nižem nivou parking prostora i UP 126.

Na urbanističkoj parceli 126 predviđena je izgradnja parka na površini od 1252 m2, na kojem treba organizovati pješačke zone u odgovarajućoj razmjeri, sa precizno određenom granicom, unutrašnjim komunikacijama i sadržajima.

Na ovoj parceli postoji i prizemni poslovni objekat u privatnoj svojini, a s obzirom na to da je čitava parcela predviđena za izgradnju parka, ostavlja se projektantu da odluči o mogućoj implementaciji ovog objekta, odnosno faznoj gradnji parka.

Foto: Opština Ulcinj

U cilju poboljšanja kvaliteta saobraćajne infrastrukture, planom je predviđeno da se veliki zapušteni prostor izgrađen ispod parkinga u Ulici 26. novembar uredi i organizuje kao parking prostor sa pratećim sadržajima. Na parking bi se prilazilo rampom i saobraćajnim liftom. Organizacija ovog parking prostora naročito bi bila značajna tokom ljeta, kada se uvodi poseban režim korišćenja ukupnog prostora Pristana.

Kako je navedeno, dio saobraćajnice 26. novambar, kao i platoi za parkiranje su izvedeni na skeletnom konstruktivnom sistemu. Prostor ispod ove saobraćajnice izveden je dijelom na dvije etaže i sa površinskim platoima je povezan stepenicama. Ovaj prostor opslužuje saobraćajnica u nivou donje etaže, čija se rekonstrukcija planira sa kolovozom širine 5,5 metara.

Prostor je zapušten i uglavnom se koristi za parkiranje, odlaganje otpada i slično. Planom je previđena rekonstrukcija ovog prostora u dvoetažnu garažu. Kako je navedeno, prilaz garaži moguće je obezbijediti pristupnom saobraćajnicom na nivou donje etaže garaže, sa koje treba planirati rampe ili mehaničke liftove do gornje etaže. Takođe, pristup je moguće obezbijediti i sa postojećih površinskih platoa iz Ulice 26. novembar, rampama nagiba do 15% ili garažnim liftom.

Foto:Opština Ulcinj

Sredstva za konkursni fond su obezbjeđena budžetom Opštine Ulcinj, u vrijednosti od 10.000,00€ sa uračunatim porezom.

Konkursni fond biće raspoređen na sljedeči način:

Nagradni fond iznosi 7.000,00 i biće raspodjeljen na sljedeći način:

I nagrada 4.000,00

Il nagrada 2.000,00

llI nagrada 1.000,00

Naknada za rad na korekcijama prema preporukama žirija iznosi 1.000,00 i uračunata je u iznos prve nagrade. Ostavlja se mogučnost otkupa istaknutih radova.

Ukupan fond za troškove žirija, izvjestillaca i organizacije iznosi 3.000,00, od čega fond za naknade žirija iznosi 2.000,00€.

Konkurs je nacionalni, opšti, jednostepeni i anonimni. 

Više o uslovima konkursa pročitajte ovdje.

Foto: Opština Ulcinj


05.04.2021. Gradnja


# konkurs

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!