Tender za izradu analiza opravdanosti javno-privatnog partnerstva za izgradnju podzemnih garaža na Trgu nezavisnosti i Trgu Božane Vučinić u Podgorici

Glavni grad Podgorica raspisao je javni poziv za izradu dvije analize opravdanosti javno-privatnog partnerstva za izgradnju podzemnih garaža na lokaciji Trg nezavisnosti i Trg Božane Vučinić.

Foto: Glavni grad Podgorica/Idejno rješenje/ Trg nezavisnosti

Za ovaj posao opredijeljeno je 61.983,47 eura, bez uračunatog PDV-a. Kako je navedeno, rok za izradu nacrta analize opravdanosti je četiri mjeseca od potpisivanja ugovora, dok je rok za izradu finalne verzije analiza opravdanosti sa nacrtima ugovora o javno-privatnim partnerstvima šest mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.

Zakon o javno-privatnom partnerstvu predviđa da predmet javno-privatnog partnerstva mogu biti, između ostalog, putevi, putni i prateći objekti; komunalna infrastruktura i/ili komunalna oprema; komunalne djelatnosti; druga javna infrastruktura i objekti koji se koriste, radi pružanja javnih usluga i/ili druge javne usluge u skladu sa zakonom. Radi odobravanja projekta javno-privatnog partnerstva javni naručilac dužan je da pripremi prijedlog projekta javno-privatnog partnerstva koji obuhvata analizu opravdanosti javno-privatnog partnerstva - objašnjeno je u javnom pozivu.

U izradi analize opravdanosti naročito se uzima u obzir ostvarivanje javnog interesa projektom javno-privatnog partnerstva, uticaj na životnu sredinu, procjena rizika i tehnički, finansijski i ekonomski efekti predloženog projekta.

Osnov za izradu analiza za obije lokacije će biti usvojena njihovim idejnim arhitektonskim rješenjima.

Foto: Glavni grad Podgorica/Idejno rješenje/ Trg nezavisnosti

Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji predmet javne nabavke ,,Izrada analize opravdanosti javno-privatnog partnerstva" nije moguće podijeli po partijama u skladu sa potrebama naručioca jer predstavlja jednu cjelinu predmeta nabavke sa definisanom ukupnom cijenom predviđenom budžetom Glavnog grada Podgorica za ovu namjenu. Dijeljenje predmeta javne nabavke bi izazvalo dodatne administrativne i tehničke poteškoće za naručioca prilikom realizovanja ugovora.

Foto: Idejno rješenje/Cema/Trg Božane Vučinić

Ponude se podnose preko ESJN-a najkasnije do 4. maja 2021. godine do 10 sati. Otvaranje ponuda održaće se istog dana.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se neposrednom predajom na arhivi naručioca ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Njegoševa 20, Podgorica. 

Foto: Idejno rješenje/Cema/Trg Božane Vučinić


10.04.2021. Gradnja


# Glavni grad Podgorica # podzemna garaža # tender # trg

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!