Poslovna zgrada na Čepurcima

Na urbanističkoj parceli (UP 1C) gradskog groblja „Čepurci“ površine 619,08 m2, na mjestu objekata koji su bili lošeg boniteta, počela je gradnja poslovnog objekta koji će služiti za snadbijevanja groblja neophodnom opremom, kao i za administrativne i komercijalne prostorije preduzeća Pogrebne usluge d.o.o. Podgorica. Maksimalna BRGP ovog objekta je 800 m2.

Foto: Glavni grad Podgorica/Idejno rješenje/ Montplan

U idejnom rješenju koje je odradila firma Montplan d.o.o. iz Podgorice se navodi da oblikovanje objekta treba da  bude u skladu sa njihovom namjenom i sa strukturama iz neposrednog okruženja u pogledu osnovnih parametara forme i principa organizovanja fizičke sredine. Ograde duž granica groblja  moraju biti reprezentativnog i trajnog karaktera sa naglašenim arhitektonskim izrazom primjerenoj namjeni. Preporučena je izrada obloge zidova od ukrasnog obrađenog kamena.

Prilikom oblikovanja treba voditi računa o jednostavnosti proporcija i forme, prilagođenosti forme topografiji terena, prilagođenosti klimatskim uslovima i upotrebi autohtonih materijala. Uz poštovanje načela jedinstva ambijenta. Proporciju i veličinu otvora dimenzionisati u skladu sa klimatskim uslovima i tradicijom. Fasade objekata kao i krovni pokrivač treba predvidjeti od kvalitetnog i trajnog materijala.

Foto: Glavni grad Podgorica/Idejno rješenje/ Montplan

Materijalizacijom objekta  treba obezbijediti ambijentalna svojstva područja kroz upotrebu autohtonih elemenata i savremenih materijala, čija boja, tektura i ostala vizuelna svojstva afirmišu ambijentalne kvalitete prostora, a u isto vrijeme obezbjeđuju potrebnu zaštitu objekta.

Imajući u vidu krakter i namjenu urbanističkih parcela u zahvatu plana, za potrebe parkiranja korisnika i posjetilaca ovih prostora predviđen je javni otvoreni parking sa 196 parking mjesta. Najmanje 5 % parking mjesta mora biti namjienjeno licima smanjene pokretljivosti.


17.04.2021. Gradnja


# lokalni projekti # pogrebne usluge # poslovna zgrada

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!