Rekonstrukcija i dogradnja turističkog naselja Ineks Zlatna obala u Sutomoru

Turističko naselje Ineks Zlatna obala u Sutomoru dobija nove sadržaje. U planu je rekonstrukcija postojećih vila, izgradnja hotela sa pet zvjezdica i spa centra. Investitor ovog projekta je kompanija Otrant star d.o.o. iz Bara, koja je za planirane radove dobila saglasnost glavnog državnog arhitekte, a odobreno idejno rješenje obradio je studio ING-Invest d.o.o. iz Danilovgrada.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ING-Invest

Kako je navedeno u dokumentaciji, turističko naselje Ineks Zlatna obala se sastoji od grupacije vila, objekta recepcije sa platoom za parkiranje, ispod kojih se nalazi podzemna etaža koju čine tehničke prostorije, administracija i parkiranje. Centralni objekat hotela koji se nalazio uz samu obalu je srušen. Cijelo naselje nalazi se na padini koja se pruža od Jadranske magistrane pa sve do obale. Na ovom prostoru u paralelnim linijama prema moru kaskadno su postavljene turističke vile.

Sve vile su međusobno povezane pješačkim stazama i stepenicama, a teren oko njih iznivelisan je potpornim zidovima sa velikim zelenim površinama i bujnom vegetacijom. Komleksom dominira centralno pozicionirana zaravan koja se sastoji od dvije terase, jedne sa otvorenim bazenom i platoom za sunčanje, a druga na visočijoj koti do koje vodi sekundarna servisna saobraćajnica. Glavni pristup kompleksu omogućen je u najvišoj koti sa objektom koji se nalazi uz samu Jadransku magistralu. Objekat čini velika recepcija sa platoom za parkiranje saobraćajno povezanim sa magistralnim putem Budva-Bar. Ispod cijelog platoa i recepcije nalazi se podzemna etaža u okviru koje se nalaze tehničke prostorije i parkiranje.

Planom je predviđena rekonstrukcija postojećih objekata u cilju podizanja kategorije na minimum četiri zvjezdice, kao i izgradnja novih kapaciteta u službi podizanja nivoa usluge.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ING-Invest

Opis projekta


Radovi u okviru kompleksa izvodiće se u dvije faze:

  •      Prva faza predstavlja projekat izgradnje centralnog hotela kategorije pet zvjezdica, kao i objekta spa centra sa adaptacijom postojeće recepcije i tehničkog bloka.

  •      U okviru druge faze planirana je adaptacija postojećih vila kako bi se omogućila kategorija pet zvjezdica.

U okviru hotela planirano je 76 hotelskih soba, što je 30% ukupnog kapaciteta kompleksa. U okviru vila biće 138 hotelskih soba i 34 apartmana. Ukupni kapaciteti kompleksa su, dakle, 214 hotelskih soba i 34 apartmana. Ukupna bruto površina objekta sa podrumskim etažama iznosi 7.551 m2, dok ukupna neto površina objekta iznosi 5.931 m2.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ING-Invest

Centralni hotel kategorije pet zvjezdica


Objekat hotela smješten je na padini ispod nivoa recepcije. Ova pozicija izabrana je iz više razloga. Prvi je kako bi se od izgradnje oslobodio centralni zaravnjeni plato koji je potreban za zajedničke sadržaje turističkog naselja kategorije pet zvjezdica, kao što su otvoreni bazeni sa platoima za sunčanje, otvoreni trgovi, amfiteatri, terase itd. Ovaj zejdnički prostor je potreban da centralizuje sve zajedničke sadržaje na jednom mjestu, a njegova centralna pozicija i blizina mora pogoduje istom.

Drugi razlog je potreba da novoprojektovani objekat bude što bliže recepciji i glavnom prilazu naselju. Treći je pozicija na kojoj se novoplanirani objekat nadovezuje na vile lijevo i desno, sa kojima se uklapa po svojoj spratnosti i visinskim položajem. Izdizanjem objekta iznad centralnog platoa omogućeno je formiranje kavlitetnih vizura a isti je urezan u padinu koja se pruža od recepcije prema moru.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ING-Invest

Planirani objekat ima usku izduženu formu koja je izlomljena i prati pružanje terena i padine. Ukupna spratnost hotela iznosi Po+P+2. Predviđen je iznad centralnog platoa izdignut i povučen u odnosu na postojeći kameni potporni zid koji drži padinu i formira oblik iste. Prvi i drugi sprat objekta predstavljaju smještajne jednotraktne etaže sa sobama koje gledaju direktno na more sa velikim natrkivenim terasama. U okviru svake od ove dvije etaže nalazi se po 30 dvokrevetnih soba.

U okviru prizemlja nalazi se veliki restoran sa kuhinjom, dok ostatak osnove čini smještajni trakt. U okviru ovog smještajnog trakta nalazi se još 16 soba. Površina restorana iznosi 517 m2 što je prema važećim standardima dovoljno da opsluži oko 350 gostiju, dok kuhinja ima površinu od 200 m2 sto iznosi oko 40% površine restorana, bez kapaciteta ostave koj i se nalaze u podrumu. Restoran koji je izdignut u odnosu na centralni plato na prežuljku koji formira postojeći kameni potporni zid ima veoma kvalitetne vizure na more, tako da su dva zida restorana odrađena u staklu sa staklenom stijenom od poda do plafona.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ING-Invest

Podrum je namjenjen ostavama i tehničkim prostorijama koje se nalaze u službi kompletnog naselja. Tu su magacini hrane koji imaju vezu teretnim liftom sa kuhinjom koja je na itaže iznad, zatim ostave mobilijara, kao i tehničke prostorije. U okviru podruma nalazi se i servisna saobraćajnica namjenjena električnim vozilima koja čini vezu između dvije strane naselja. Ova saobraćajnica uvezuje sve tehničke prostorije i ostave i ima direktnu vertikalnu vezu stepeništem i teretnim liftom sa ekonomskim dvorištem u nivou recepcije. Saobraćajnica ima vezu na postojeću sekundarnu saobraćajnicu koja vodi do platoa i izlazi na postojeću stazu između vila na suprotnoj strani, a sve u istom nivou. Ova komunikacija omogućava diskretno servisiranje kompletnog naselja.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ING-Invest

Sve etaže objekta povezane su sa dva vertikalna komunikacijska bloka i to komunikacijama za posjetioce i ekonomskim komunikacijama za osoblje. Recepcija je sa objektom hotela povezana pasarelom koja vodi do vertikalnih komunikacija. Zbog velike frekfencije osoba koje opslužuju, pošto su u funkciji kompletnog kompleksa, ove komunikacije se sastoje od četiri lifta i prostranog stepeništa.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ING-Invest

Ispod postojećeg platoa sa recepcijom nalazi se postojeća garaža sa tehničkim blokom do koje se dolazi postojećom rampom. Projektovani objekat omogućio je nasipanje i formiranje platoa za parkiranje kao i otvorenog ekonomskog dvorišta koje koriste postojeću rampu za kolski prilaz.

Krov hotela je ravan, zeleni, koji je dodatno škarpiran i ozelenjen tako da se dobija utisak da je objekat urezan u brdo, a omogućuno je i vizuelno zaklanjanje potpornih zidova postojećeg objekta recepcije.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ING-Invest

Ispred objekta u nivou ispod postojećeg potpornog zida nalazi se plato koj i predstavlja otvorenu javnu površinu sa terasom i direktnim pogledom na more. U jednom dijelu ovog platoa prema smjernicama iz DSL-a predviđen je parking do koga vodi postojeća saobraćajnica.

Parkiranje za kompleks je obezbjeđeno na dvije lokacije: 

  • Primarno parkiranje je u okviru postojećeg platoa sa recepcijom na najvišoj koti uz samu Jadransku magistralu koji posjeduje 42 parking mjesta. Dio parkiranja je organizovan u podzemnom postojećem objektu ispod pomenutog platoa gdje se nalazi 36 parking mijesta u zatvorenom. Novoformirana parking površina nastala je uz postojeći objekat, na površini koja se nasipa do novoprojektovanog objekta. Ovaj plato može da primi 34 vozila. Platou i garaži pristupa se postojećom rampom koja je saobraćajno povezana sa magistralom.
  • Druga zona za parkiranje predviđena je planom i nalazi se na nižoj koti u okviru platoa do kojeg vodi postojeća saobraćajnica. Ovaj parking prostor posjeduje 30 parking mjesta. Ukupan broj parking mjesta na lokaciji iznosi 142.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ING-Invest

Spa centar


U okviru kompleksa planirana je i izgradnja spa centra koji je predviđen na najnižoj koti kompleksa u okviru platoa za sunčanje sa ovorenim bazenom uz samu obalu mora. Spa centar predstavlja ukopani objekat koji je u potpunosti usječen u postojeći visoki kameni potporni zid visine cca sedam metara i nalazi se u okviru građevinskih linija. Samim tim objekat se ne sagledava osim na prednjoj morskoj strani gdje posjeduje velike staklene površine koje gledaju ka spoljnjem platou i moru. 

Ovi otvori su sklopivi tako da objekat u ljetnjim mjesecima može formirati jedinstvenu funkcionalnu cjelinu sa spoljnjim platoom. Objekat je povezan toplom vezom, podezmnim prolazom do vertikalnih komunikacija centralnog objekta hotela, koga čine četiri lifta i stepenište. Iste se pružaju do nivoa objekta spa centra. U okviru objekta su planirani zatvoreni bazen sa ležaljkama, svlačionice i prostorije spa tretmana, saune, turska kupatila, masaže. Ukupna bruto površina spa centra iznosi 722 m2, a neto površina objekta je 640,50 m2. Ovim objektom dodatno je obogaćen ekskluzivni sadržaj kompleksa.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ING-Invest

Rekonstrukcija postojećih vila


Projektom je predviđena i rekonstrukcija postojećih vila. U okviru kompleksa postoje tri tipa ovih objekata:

Vile TIP 1 nalaze se sjeverno u odnosu na centralni objekat hotela i sastoje od prizemlja koje je većim dijelom ukupano u teren i sprata. Prizemlje zbog konfiguracije terena ima manju površinu od sprata. Vile ovog tipa se nalaze pod brojevima od 1 do 15 i od 18 do 23.

Vile TIP 2 čine samo dvije vile u sklopu sjevernog dijela kompleksa i nalaze se uz samu morsku obalu u prvom redu objekata. Ove dvije vile imaju veću spratnost u odnosu na ostale objekte koja iznosi P+2. Krov je ravan, a prizemlje vile je manje površine nego ostale etaže i sa tri strane je ukopano u teren dok je strana ka moru otvorena. Adaptacija objekata se ogleda u promjeni strukture i položaja unutrašnjih pregradnih zidova kao i sanaciji postojećih instalacija, fasade i krova objekta, bez promjene konstruktivnih elemenata. Vile ovog tipa se nalaze pod brojevima od 16 i 17.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ING-Invest

Vile TIP 3 nalaze se južno u odnosu na centralni objekat hotela i sastoje se od prizemlja i sprata. Adaptacija objekata se ogleda u promjeni strukture i položaja unutrašnjih pregradnih zidova kao i sanaciji postojećih instalacija, fasade i krova objekta, bez promjene konstruktivnih elemenata. Vile ovog tipa se nalaze pod brojevima od 24 do 57.

U okviru adapracije objekata vila sva tri tipa u sklopu prizemlja formira se jedna smještajna jedinica-ranga hotelskog apartmana kategorije 5 zvjezdica sa pripadajućom terasom, dok se na spratu nalaze dvije smještajne jedinice ranga hotelske sobe katgorije 5 zvjezdica sa pripadajućim terasama prema moru. Postojeći oronuli krovovi na objektima se saniraju i formiraju zeleni krovovi čime se dodatno doprinosi uklapanju objekata u prirodni ambijent. Postavlja se termo izolacija fasada čime je su zadovoljeni zahtjevi u pogledu energetske efikasnosti.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ING-Invest

Zbog specifične konfiguracije terena koja je uslovila veliku razuđenost, međusobnu udaljenost kao i veliku visinsku razliku između postojećih vila, nije bilo moguće obezbijediti toplu vezu centralnog objekta hotela ipomenutih objekata. Takođe, ista nije postojala ni u postojećem konceptu naselja prije rekonstrukcije. Komunikacija između vila i centralnog objekta vrši se električnim automobilima.

20.04.2021. Gradnja


# dogradnja # hotel # lokalni projekti # rekonstrukcija # turističko naselje # vila

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!