Rekonstrukcija objekta Tehničkih fakulteta u Podgorici

U okviru DUP-a  "Univerzitetski centar” u Podgorici predviđena je rekonstrukcija u smislu nadogradnje objekta Tehničkih fakulteta, u sklopu kojeg se nalazi Elektrotehnički, Mašinski, Metalurško-tehnološki i Prirodno-matematički fakultet. Investitor projekta je Univerzitet Crne Gore, koji je za planirane radove dobio saglasnost glavnog državnog arhitekte, a odobreno idejno rješenje obradio je studio ING-Invest d.o.o. iz Danilovgrada.

Kompleks objekta je građen u periodu od 1974. godine do 1980. godine, pri čemu je blok bazne nastave izgrađen 1978. godine, a laboratorije tehničkih fakulteta su stavljene u funkciju 1980. godine. 

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ING-Invest

Cilj projekta je da se riješe problemi nastali tokom 35 godina dugog perioda eksploatacija i spriječi njegovo dalje propadanje, kao i da se objekat, oprema i infrastruktura osavremeni i modernizuje.


Postojeće stanje

Uvidom u pronađenu postojeću dokumentaciju iz 1974. godine koju je radio Republički zavod za urbanizam i projektovanje i obilazak i sagledavanje izvedenog objekta, uviđeno je da je tokom izvođenja dolazilo da odstupanja u odnosu na projekat, kako u geometriji konstruktivnih i arhitektonskih detalja tako i u zamjeni pojedinih materijala koji su projektovani. Takođe, evidentne su naknadne izmjene, prenamjena i dogradnje u objektu, pregrađivanje koridora i stepeništa kao i dogradnja sala za predavanje.

Osnovna konstrukcija objekta je armirano betonska, polumontažna, gdje su osnovni konstruktivni elementi AB platna i grede na visokom dijelu i sistem kasetnih tavanica i gredni sistem na nižem dijelu. Konstruktivni elemetni su pretežno vidni i ujedno su eneterijerski elementi, pogotovo kasetne tavanice u holovima I hodnicima. Dominantan enterijerski detalj su i zidovi od odkrivene opeke koji su bojom i materijalizacijom u kontrastu od betonskih elemenata, dok u pojedinim slučajevima formiraju tehničke kanale za instalacije.

Postojeći podovi u hodnicima su od mermera. Podovi u amfiteatrima su pretežno pvc i keramika, dok su u kabinetima i učionicama u visočijem dijelu itison i laminat. U ulaznom dijelu hola, na koti -1.80, postoji metalni plafon, koji formira kanale vetilacija. U centralnom dijelu hola prizemlja i prvog sprata iskorišćena je međuspratna konstrukcija koja je estetski element.

Plafoni u hodnicima su od gips-kartonskih ploča, koje su u lošem stanju. Takođe, plafon od gips-kartonksih ploča je i u pojedinim prostorijama i toaletima u visočijem dijelu, koje su tokom prethodnih godinama renovirane.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ING-Invest

Veliki akcenat u projektu dat je na hidro i termičku izolaciju objekta. Važni aspetki po ovom pitanju su krov i fasadna bravarija. Postojeci krov je ravan, sa kompleksnom geometrijom zbog arhitetkure objekta. Atmosferskih voda sa krovova odvodi se sistemom unutrašnjih oluka i betonskih ispusta, takozvanih lula,slobodnim padom. Spoljašnji sitem, tzv. “lule” nijesu opsivene i izolovane, a nijesu dovoljne dužine da bi se izbjegao efekat zakišnjavanja. Slojevi ravnog krova su vidno oštećeni i dotrajali, a u objektu su vidna mjesta prokišnjavanja. Prokišnjvanje krovova je najčešće na atici koja nije zaštićenja (nema opšiva). Takođe, problem sa prokišnjavanjem je vidan na krovnim kupolama. Postojeći fasadni otvori su zastakljeni u najvećem dijelu sa ‘kopilit’ staklom, dok su manji otvori od aluminijske bravarije bez termoprekida. Kabineti i kancelarije na istočnoj i zapadnoj strani visokog dijela su najizloženiji prodorima sunčevih zraka.


Novoprojektovano rješenje

Dugogodišnjom eksploatacijom na objektu je došlo do pojedinih prenamjena prostora i formiranja novih prostora pregrađivanjem hodnika i stepenišnih vertikala. Projektom je predviđeno vraćanje svih komunikacija, hodnika i stepeništa, u prvobitnu namjenu, koja je pored komunikacija imala i evakuacionu svrhu. Takođe, projektom je predviđena i sanacija objekta u vidu zamjene podova u kancelarijama i amfiteatrima, molarsko-farbarskih radova u cijelom objektu, izrada novih spuštenih plafona u svim prostorijama sem u holovima i hodnicima gdje je vidna kasetirana tavanica. Predviđa se zamjena fasadne bravarije kao i unutrašnje pregradne bravarije i stolarije. Zadržavaju se postojeće ograde na stepeništima i na galerijama, koje su u relativno dobrom stanju i predviđene su za sanaciju, pogotovo rukohvata koji su od prirodnog drveta/masiva.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ING-Invest

Na pojedinim mjestima, gdje su postojeće trase ventilacionih vertikala i vertikale ostalih instalacija formirana iza vidnih zidova od opeke, predviđa se pažljiva demontaža zidne opeke radi sanacija i rekonstrukcija postojećih kanala i njihovo vraćanje u prvobitno stanje. Projektom je predviđeno zadržavanje svih postojećih koridora instalacija.

Projektnim zadatkom traženo je da se objekat izoluje adekvatnom termičkom izolacijom. Uzimajući u obzir kompleksnost fasade i karakterističan izgled objekta, projektom je pored zamjene fasadne bravarije predviđena termička izolacija prostorija sa unutrašnje strane zida, kao kompromisno rješenje. Predviđena je izolacija prostorija koje se koriste za duži boravak i rad, kao što su: kabineti, učionice, kancelarije … a koje su orjentisane jednim ili više zidova ka fasadi. Fasadni zidovi u ovim prostorijama su čitavom dužinom zastakljeni tako da je samom zamjenom bravarije poboljšana izolacija prostora. Izolacija zidova se vrši na parapetima – klupicama ispod prozora, gredama iznad prozora, kao i na djelovima kosih zidova u ćoškovima prostorije koji su prema otvorenom prostoru. Predviđeno je lijepljene multipor ploča debljine 5cm sa unutrašnje strane, koje se gletuju tankoslojnim malterom. Na ovaj način toplotna razmjena između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora je svedena na minimum uz što racionalnije intervencije na objektu.

Sa spoljašnje strane fasada je predviđena za sanaciju. Djelovi fasade u natur betonu se obrađuju reparativnim malterom i bojaju u bijelu boju. Djelovi fasade koji su u kuliru predviđeni su za čišćenje peskarenjem. Fasade se na kraju prelazi silikatnim premazom kao izolacijom.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ING-Invest

Postojeći ravani krov je u dosta lošem stanju. Na jednom dijelu objekta je predviđena izolacija krovnim termo panelima koji se predviđaju na čeličnoj konstrukciji, a na drugom dijelu izrada novih slojeva ravnog krova sa završnim slojem hidroizolacionog premaza. U cilju očuvanja izgleda objekta u što većoj mjeri i stvaranje prostora za formiranje krovne konstrukcije, planirano je uklanjanje postojećih slojeva krova sve do AB ploče. Preko AB ploče predviđen je reparativni sloj, preko kojeg se izliva perlit beton u padu i preko kojeg se postavlja hidroizolacija. Na tako formiranu podlogu, montira se krovna kontrukcija u vidu čeličnih rešetki sa čeličnim rožnjačama preko kojih se postavljaju sendvič paneli, debljine ispune d=6cm a debljine limova 0,5mm i 0,4mm.

Horizontalni oluci koji su formirani rade se od pocinčanog plastificiranog lima. Ovim projektom planirana je nadogradnja na ravnim krovovima visočijeg dijela, lamela B. Planirana je nadogradnja na dijelu petog i šestog sprata, prenošenje iste osnovne organizacije kao na nižim etažama.

Zadržava se postojeći centralni hodnik koji se na šestom spratu produžava kako bi se spojila dva kraja postojećeg hodnika. Sa lijeve i desne strane hodnika formira se kancelarijski prostor sa sanitarijama. Fasada dograđenog dijela je prilagođena postojećoj fasadi i planiranim izmenama.

Planirana je zamjena strukturalne fasade sa istočne i zapadne strane lamela B tako da su obnovom fasade uklopljene i nove etaže, koje su zastakljene istom bravarijom. Detalj vijenca na postojećim krovovima se zadržava kao parapetni detalj, a isti se detalj formira na novom krovu u drugačijoj materijalizaciji.


22.04.2021. Gradnja


# lokalni projekti # nadogradnja # rekonstrukcija # Tehnički fakultet

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!