Eko-efikasna zgrada u Podgorici

Predstavnici italijanskog Ministarstva ekološke tranzicije iskazali su spremnost da, u skladu sa ranije potpisanim Tehničkim sporazumima između Vlade Crne Gore i Vlade Italije, doniraju dodatna sredstva za završetak radova na izgradnji Eko-efikasne zgrade u Podgorici.  Zgrada je bila pla­ni­ra­na za smje­štaj Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma i Stu­dij­ske je­di­ni­ce za eko­lo­gi­ju Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re.

Na sastanku, kojem su ispred Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma prisustvovali Aleksandar Ašanin, državni sekretar za prostorno planiranje i urbanizam, Jovana Žarić, v.d. generalne direktorice Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju, kao i i v.d. direktora Uprave za javne radove, Boro Lučić sa saradnicima i predstavnici PROCON-a, a ispred italijanskog Ministarstva ekološke tranzicije Oliviero Montanaro, generalni direktor za međunarodnu saradnju, Angolo Martineli, savjetnik u sektoru za međunarodnu saradnju i Paolo Angelini, viši savjetnik za pitanja Balkana, razgovarano je o trenutnom statusu i finansijskim aspektima projekta, i zaključeno da u ovom trenutku ne postoje prepreke za njegov nastavak.

Dogovoreno je da se preostali radovi na izgradnji Eko-efikasne zgrade realizuju kroz jednu fazu i jedan tenderski postupak, saopštilo je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

I crnogorska i italijanska strana su iskazale spremnost da daju maksimalni doprinos kako bi se ovaj projekat priveo kraju, uz uvjerenje da će njegova finalizacija biti pokretač novih zajedničkih projekata u oblasti životne sredine i urbanizma.

Iz­vo­đa­či i pro­jek­tan­ti


Pro­je­kat zgra­de ura­dio je pro­jek­tant­ski bi­ro Fa­ve­ro&Mi­lan iz Ve­ne­ci­je uz lo­kal­nu po­dr­šku Stu­dio Synthe­sis iz Pod­go­ri­ce. 
Kao iz­vo­đač ra­do­va za pr­vu fa­zu bio je oda­bran kon­zor­ci­jum Kro­ling Da­ni­lov­grad, Ko­stel Da­ni­lov­grad, SI-ING Pod­go­ri­ca, Be­maks Pod­go­ri­ca, Ge­o­in­že­nje­ring Pod­go­ri­ca, Mon­te­ne­gro-Pro­jekt Pod­go­ri­ca. Za po­slo­ve struč­nog na­zdo­ra za pr­vu fa­zu bio je an­ga­žo­van kon­zor­ci­jum In­ge­ni­um Pod­go­ri­ca, Geo-maks grup Pod­go­ri­ca, De­ni­ko Pod­go­ri­ca i MM pro­jekt Pod­go­ri­ca.


24.04.2021. Gradnja


Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!