I Faza uređenja šetališta uz rijeku Moraču

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice je dobila saglasnost na predato idejno rješenje I faze uređenja šetališta uz rijeku Moraču od Sastavaka do plaže Labud, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Podgorice. Idejno rješenje je obradila firma Civil Engineer d.o.o. iz Podgorice.

Foto: Glavni grad Podgorica/Idejno rješenje/Civil Engineer

Opis projekta


Osnovno polazište za izradu Glavnog projekta uređenja šetališta uz Rijeku Moraču od sastavaka Morače i Ribnice do plaže Labud je uspostavljanje veze između grada i rijeke i formiranje jedinstvenog prostora za odmor i rekreaciju.

Podgorica je grad rijeka i mostova. Splet vodnih tokova na kojima leže temelji grada je gusto isprepletan a u samom srcu tog spleta nalazi se najpoznatiji Sastavak - ušće Ribnice u Moraču. Lokacija obuhvata pojas od Sastavaka Morače i Ribnice (Skalina) do plaže Labud. Ova oblast oivičena je visokom, strmom obalom iza koje se pruža Mirkova Varoš sa jedne, a Novi Grad sa druge strane.

Morača je jedna od tri najznačajnije rijeke u Crnoj Gori i jedna od 5 rijeka koje protiču kroz Glavni grad Podgorica. Specifičnost geomorfološke forme obala Morače su potkapine i pećine oblikovane pod uticajem vode. Karsnom erozijom i produbljivanjem korita ovi elementi ostaju na višim djelovima kanjona. Sa druge strane, rijeka velikom snagom proširuje korito, vremenom narušavajući stabilnost djelova koji se odronjavaju. Ovaj proces ograničava mogućnost gradnje na samoj obali rijeke. Prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, vodostaj rijeke Morače u okviru predmetnog zahvata varira od 4cm do 1226cm.

Kako se navodi u dokumentaciji veoma važan segment projekta jesu konekcije obala sa okolnim terenom, kako sa parkovskim površinama tako i sa urbanim tkivom u cilju postizanja dostupnosti rječnog korita za sve grupe građana.

Posebna pažnja je posvećena:

dimenzionisanju staze na osnovu predviđenih, pretpostavljenih kapaciteta,
fizičkim strukturama, urbanom mobilijaru i organizaciji prostora,
rješavanju uređenja terena, pješačkih pristupa objektima, kao i
ispunjenju funkcionalnih zahtjeva, te racionalnosti i ekonomičnosti rješenja u cjelini.

Različite forme rekreacije, kao što su šetnja, odmor, igra itd., treba da se razviju u budućem prostoru duž obala Morače, za što je potrebno osigurati bezbjedan silazak na obalu. U okviru zahvata ovog projekta potrebno je obezbijediti silazak na rijeku i obezbijediti uslove za rekreaciju stanovništva (pecanje, eventualna pontonska konstrukcija sezonskog karaktera - kajak, plivanje i sl.). U pogledu pejzažnog uređenja prostora, voditi se organskim pejzažnim stilom koji će se prirodno oslanjati na kontakt zone u zaleđini i na obalu Morače.


Foto: Glavni grad Podgorica/Idejno rješenje/Civil Engineer

Konkursnim rješenjem je kao idealna kota planirana, kota ͠ 34m, 10ak m u kanjonu, u odnosu na kotu obale, prepoznata je kota terase objekta hotela Podgorica Svetlane Kane Radević. Međutim, u toku projektovanja šetališta doslo se do zaključka da je potrebno šetalište spuštiti na kotu 34-35 m nadmorske visine kako bi se više približili rijeci i napravili jaču vezu sa njom. Takođe, konkursnim idejnoim rješenjem je data šetačka staza koja je široka 5.50 m. Međutim, samim izmještanjem visinske pozicije Šetališta u odnosu, zbog strmijeg terena bilo je potrebno stazu smanjiti na 2,4 m.

Prostor šetališta koji je predmet projekta potrebno je organizovati kao interaktivan javni prostor unutar kojeg se nalazi pješačka staza, sa pratećim sadržajima (klupe, mali trgovi). Šetalište je projektovano na taj način, da se oblikom i materijalom prilagođava topografiji terena i osigurava vertikalno povezivanje, povezivanje sa urbanizovanim zonama i zelenim površinama. Poprečni presjek staze je prilagođen uslovima terena. 

Foto: Glavni grad Podgorica/Idejno rješenje/Civil Engineer

Šetačka zona će da sadrži jasne pješačke tokove, prostore za rekreaciju i relaksaciju odnosno detaljno projektovani urbani mobilijar i sve elemente uređenog šetališta. Na više lokacija uz šetalište, predviđeni su punktovi u vidu privremenih objekata sa neophodnim sadržajima za potrebe budućih korisnika samog šetališta. Privremene objekte projektovati na osnovu drugonagrađenog idejnog rješenja. Idejno rješenje omogućava pristup šetalištu sa više lokacija Glavnog grada, u zavisnosti od pristupačnosti terena. Veza Skalina sa plažom Labud, na poziciji mosta Blaža Jovanovića, ostvaruje se između AB platna noseće konstrukcije (ispod mosta). Planiran je ulaz na šetalište i za osobe sa invaliditetom i to kosom platformom na dvije pozicije, og malog trga od Visećeg mosta koji vodi prema Skalinama i od Česme koja se Nalazi u Njegoševom parku i pruža direktnu i najkraću vezu grada i rijeke.

Kao podna dominantna površina je Natur beton glačan helikopterom, betonske ploče na čijim se dilatacijama ( na oko 5 m) nalaze „trake“ od oblutka, koje „izlaze“ iz parapetnih betonskih zidova koji su obloženi oblutkom. Na parapetnim zidovima planira se metalna ograda sa sajlama.


26.04.2021. Gradnja


Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!