Turistički kompleks Amma Resort u Čanju

Lokacija na kojoj se gradi turistički kompleks ,,Amma Resort” nalazi se u Čanju, Opština Bar, blizu mora, iznad puta koji spaja obalu Čanj sa magistralnoim putem M2.4 Bar-Budva u mjestu Mišići.

Hotelski kompleks je ukupnog kapaciteta 483 smještajne jedinice, od čega u samom hotelu 241, a u osam luksuznih objekata-vila još 242 smještajne jedinice. Predračunska vrijednost investicije iznosi 77 miliona EUR. Nosilac projekta je podgorička kompanija DOO Amma resort, čiji je osnivač i vlasnik poznata podgorička kompanija DOO Čelebić.

Foto: Čelebić

Lokacija turističkog kompleksa je nepravilnog oblika i zauzima površinu od 47,715,00 m2. Atraktivna lokacija u samom centru naselja Čanj, direktan izlaz na obalu i šetalište, i veoma zahtjevna konfiguracija terena uslovile su arhitektonsko i funkcionalno oblikovanje turističkog kompleksa kategorizacije 5 zvijezdica. Kompleks je inkorporiran u morfologiju terena kako bi u što manjoj mjeri narušio prirodne vrijednosti lokacije, a sa druge strane omogućio valorizaciju i afirmaciju čitavog naselja, kao hotel visoke kategorije sa raznovrsnim dopunskim sadržajima ali i pojedinačnim objektima - depadansima sa apartmanima.

Foto: Čelebić

Centralni motiv kompleksa predstavlja osnovni objekat hotela, koji je pozicioniran na samom uglu parcele, i zbog takvog položaja i svojih sadržaja ujedinjuje ostale zone u arhitektonsku i funkcionalnu cjelinu.

Postojećom saobraćajnicom se pristupa centralnoj garaži, koja je projektovana da podmiri zahtjeve čitavog kopleksa (hotela i depadansa) a postoji i mogućnost da se jedan dio garaže pretvori u javnu garažu. Do garaže saobraćajnica je javnog karaketra, a od nje je isključivo za korisnike kompleksa sa kontrolisanim ulazom. Saobraćajnica koja se od garaže nastavlja u naselje je dimenzionisana kao servisna i saobraćajnica za interventa vozila. Ova saobraćajnica ujedno predstavlja i fizičku razdjelnicu objekata sa većom gustinom stanovanja (donja zona) i depadansa u iznad ulice koji su predviđeni kao luksuzniji objekti manje gustine stanovanja sa većim stepenom individualnosti i dodatnim sadržajima (privatni plato sa bazenom).

Foto: Čelebić

Objekti sa apartmanima izlaze i na donju saobraćajnicu koja prolazi naseljem što je uslovilo da se u prizemlju pojave i komercijalni sadržaji. Ostale komunikacije bilo horizontalne ili vertikalne predstavljaju vezu između samih zona kompleksa i privatnog su karatkera. Svim zonama je omogućen pješački, biciklistički pristup i pristup golf vozilima. Svi objekti su projektovani tako da u što većoj mjeri iskoriste nagib terena, kaskadno se povlače što omogućava neometane vizure za sve korsinike.

Arhitektura i forma su svedenih modernih linija, sa ravnim krovovima koji su iskoriščeni za dodatano ozelenjavanje lokacije. Primjenjeni su prirodni, lokalni materijali kamen i drvo, kao i velike staklene površine koje omogućavaju maksimiziranje vizura ka prirodnom ambijentu. Kaskade su iskorišćene za zelene površine a sami potporni zidovi su materijalizovani u kamenu, kako bi se što manje promjenio prirodni ambijent.

Foto: Čelebić

Konstrukcija i materijalizacija

Predviđena je armirano-betonska skeletna konstrukcija sa centralnim armiranobetonskim jezgrom koje prima uticaje horizontalnih sila.

Armirano betonski zidovi i stubovi su raspoređeni u skladu sa zahtjevima arhitekture, uz zadovoljenje nosivosti i stabilnosti konstrukcije, kao i njenih dinamičkih karakteristika, što je naročito od značaja u uslovima propisane visoke seizmičnosti na lokaciji.


Fasada

Fasada objekata u kompleksu izvodi se u kombinaciji staklenih površina, kamenih fasadnih obloga, demit fasade kao i fasadnih obloga u boji i teksturi drveta. Postamenti objekata oblažu se kamenom grublje obrade, dok su ostale etaže u demit fasadi. Posljednja, povučena etaža oblaže se fasadnim panelima koji oponašaju drvo. Velike staklene površine su u vidu zid zavjese, dok su balkonska vrata dvokrilna ili višekrilna sa kliznim sistemom otvaranja.


Krovovi

Predviđeni su kao ravni prohodni sa nivoom slivnih ravni, i betonskim pločama kao završnom obradom, u djelovima gdje je predviđeno da krovovi budu prohodni i u funkciji smještaja potrebnih tehnoloških uređaja za neometano funkcionisanje objekata, kao i solarnih panela. Ostale slobodne površine krovnih ravni predviđaju se kao zeleni intenzivni krovovi: sloj zemlje (od najmanje 15 cm) i širi izbor biljnih vrsta, od travnjaka do ukrasnih žbunova i poluodraslog drveća, sa potrebnim sistemom za navodnjavanje kao i krovovi sa kosim ravnim površinama.

 

Foto: Čelebić

Uticaj na zaštićena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu u blizini lokacije nalazi se plaža u Čanju, koja je upisana u registar zaštićenih prirodnih dobara kao spomenik prirode. Uticaj realizacije projekta na plažu neće biti značajan imajući u vidu da će lokacija biti ograđena, a sa druge strane između lokacije i plaže nalazi se ulica, manji slobodni prostor, a na jednom dijelu i manji zeleni pojas. U toku eksploatacije objekta uticaj na plažu se ne očekuje, jedino će u odnosu na postojeće stanje doći do povećanog korištenja plaže za kupanje i sunčanje od strane gostiju hotelskog kompleksa. Pošto u užem okruženju lokacije nema kulturno-istorijskih spomenika to se uticaj u toku izgradnje i eksploatacije turističkog kompleksa na njih ne očekuje.

Tokom izvođenja i funkcionisanja projekta imajući uvidu njegovu veličinu doći će do određenog uticaja na karakteristike pejzaža. Sa druge strane, s obzirom na savremen izgled objekta, vizuelni uticaj neće biti negativan.

Namjera investitora je da u okviru kompleksa otvori 241 radno mjesto.


Foto: Čelebić


14.05.2021. Gradnja


# hotel # lokalni projekti # turistički kompleks # turizam

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!