Vrste potpornih zidova

Potporni zidovi su konstrukcije koje služe da zadrže tlo u situacijama kada je stabilnost tla nemoguće postići samim nagibom tla. Obično se takve situacije dešavaju prilikom izgradnje puteva kada se prave usjeci i kada je potrebno obezbijediti stabilnost tla koje je zasječeno. Zadatak potpornog zida je da se suprostavi bočnim pritiscima tla i spriječe lom ili eroziju tla. 

Vrste potpornih zidova  

Gravitacioni potporni zidovi

Armirano-betonski potporni zidovi

Potporni zidovi sa kontraforima

Gabionski potporni zidovi

Potporni zidovi od armirane zemlje

Ankerisani potporni zidovi

Gravitacioni potporni zidovi

Gravitacioni potporni zidovi se samo sopstvenom težinom odupiru bočnim pritiscima tla. Zbog ovoga oni moraju biti većih dimenzija kako bi imali dovoljno veliku težinu koja će omogućiti da ne dođe do klizanja, preturanja ili loma potpornog zida. Oni mogu biti sagrađeni od betona, kamena ili opeke i uglavnom su ekonomično rješenje ukoliko visina zida ne prelazi 3 m. 

Armirano-betonski potporni zidovi

Armirano-betonski potporni zidovi su najčeše korišćeni potporni zidovi. Kada masivni potporni zid nije ekonomično rješenje onda je armirano-betonski potporni zid rješenje koje se nameće. Kako ovaj tip potpornog zida sadrži armaturu on može biti manjih dimanzija i izgledati elegantnije. Armirano-betonski potporni zid se sastoji od konzolne ploče koje je uklještena u temeljnu ploču. Pravilnim odabirom dimenzija i količine armature se postiže optimalan potporni zid koji obezbjeđuje stabilnost tla. 

Potporni zidovi sa kontraforima

Potporni zidovi sa kontraforima su armirano-betonski potporni zidovi koji dodatno imaju kontrafore. Kontrafori su armirano-betonski elemeni koji su upravni na konzolnu ploču. Njihova uloga je obezbjeđivanje dodatnu potporu konzolnoj ploči. 

Gabionski potporni zidovi

Gabionski potporni zidovi se sastoje od žičanih korpi koje su ispunjene lomljenim kamenom. Ovakva vrsta potpornih zidova je sve popularnije zbog svoje jednostavnosti, brzine izgradnje i estetike. Gabionski zidovi mogu trpjeti velike deformacije, a obavljaju svoju funkciju čak i nakon deformisanja. 

Potporni zidovi od armirane zemlje

Potporni zidovi od armirane zemlje se počinju koristiti šesdesetih godina dvadesetog vijeka u Francuskoj. Oni se sastoje od od obloge koja se najčešće sastoj od modularnih blokova, armaturnog materijala i zemljanog nasipa. Danas se kao armaturni materijal najčešće koriste geomreže dok se ranije koristila čelična armatura. Armaturne geomreže se postavljaju u slojevima, a međuprostor se nasipa zemljom. Bočni pritisak koji djeluje na oblogu potpornog zida se preko armaturnih geomreža prenosi do unutrašnjeg stabilnog tla i na taj način se obezbjeđuje stabilnost.

Ankerisani potporni zid

Ankerisani potporni zidovi se sastoje od armirano-betonske obloge i ankera. Ankeri su ankerisani u zdravoj stijeni, napregnuti su na zatezanje i obezbjeđuju nosivost obloge. Na ovaj način je moguće graditi veoma visoke potporne zidove sa tankom oblogom. 


24.05.2021. Gradnja


# gravitacioni potporni zidovi # kontrafori # potporni zidovi # stabilnost tla

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!