Objekat Crnogorske akademije nauka i umjetnosti - CANU

Kompanija „Novi Volvoks“ već duže vrijeme izvodi radove na izgradnji i rekonstrukciji objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) pod Goricom. Planom projekta je predviđena izgradnja objekata do max 5000 m2 bruto građevinske površine. Idejno rješenje ovog projekta je obradio Studio Grad iz Podgorice.

Foto: Idejno rješenje/ Studio Grad

Lokacija se nalazi na južnoj padini brda Gorica, u najekskluzivnijem dijelu Podgorice. Park šuma Gorica u neposrednoj kontaktnoj zoni predstavlja gradsku zelenu oazu i neodvojivi dio slike grada, a zelene površine na lokaciji nadovezuju se na pojas zelenila koji pripada park šumi i doprinose ukupnom ambijentalnom izgledu šire zone.

Novi objekat, CANU, će u podrumu, prizemlju i na dva sprata imati oko 5.300 m2, u kojem su planirani centralni atrijum, svečana i skupštinska sala sa pripadajućim sadržajima, administrativne i tehničke prostorije, biblioteka i više manjih sala za sastanke.

Foto: Idejno rješenje/Studio Grad

Izgradnja objekta se realizuje u dvije faze;

Faza I-Prva faza u realizaciji podrazumijeva izgradnju novog objekta koji sa postojećim čini funkcionalnu i oblikovnu cjelinu.

Faza II-Druga Faza realizacije podrazumijeva rekonstrukcija postojećeg objekta.

Izgradnja novog objekta predviđena je od savremenih, trajnih i kvalitetnih materijala sa akcentom na prirodne materijale koji će se uklopiti u graditeljski ambijent. Predviđeni materijali  zadovoljavaju tražene norme za ovu vrstu objekta, sa posebnim akcentom na energetsku efikasnost i lako održavanje. Tema materijalizacije je tretirana integralno sa temom oblikovanja projektovanih struktura.

 

Foto: Idejno rješenje/Studio Grad

Gabariti novoprojektovanog objekta prilagođeni su lokaciji sa ciljem da arhitektonski izraz bude dinamičan, zanimljiv (kombinovanje arhitektonskih oblika, dinamika puno-prazno, osvijetljeno-zasjenčeno, naglašavanje elemenata njihovom dimenzijom, bojom ili materijalizacijom i sl.); Ostvareni estetski i vizuelni identitet usklađen je sa predviđenom namjenom, postojećim objektom i cjelokupnim ambijentom lokacije, pri čemu je vođeno računa o uklapanju objekta u postojeće zelenilo.

 

Foto: Idejno rješenje/Studio Grad

Koncept pejzažnog uređenja je usklađen sa planiranom namjenom površina u zahvatu, potrebom očuvanja životne sredine, kriterijumima zaštite kulturnog pejzaža i očuvanja zaštićenih pirodnih dobara.Opšti ciljevi pejzažnog uređenja ogledaju se u:

  • očuvanju prepoznatljivih prirodnih vrijednosti i elemenata kulturnog pejzaža

  • rekonstrukciji i revitalizaciji zelenih površina
  • povezivanju zelenih površina u jedinstven sistem urbanih zelenih površina
  •  uspostavljanje optimalnog odnosa između izgrađenih i zelenih površina
  •  upotrebi autohtonih biljnih vrsta i vrsta otpornih na ekološke uslove sredine, u skladu sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima.

Foto: Idejno rješenje/Studio Grad

Na parceli je ostvareno 70 % zelenih i slobodnih površina, koje se realizuju kao isključivo zelene površine i kao površine pod zastorima (staze, platoi, parking prostori i sl). Od ukupne površine urbanističke parcele minimum 40% treba da budu zelene površine, bez zastora, koje se realizuju na slobodnom tlu, bez podzemnih etaža i u čiji obračun ne ulaze ozelenjene površine krovova i podzemnih etaža objekta.

Foto: Idejno rješenje/Studio Grad

Foto: Idejno rješenje/Studio Grad

Foto: Idejno rješenje/Studio Grad

Foto: Idejno rješenje/Studio Grad


28.05.2021. Gradnja


# lokalni projekti

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!