Uređenje parka ispred Univerziteta Crne Gore


Lokacija ovog budućeg projekta nalazi se na dijelu urbanističke parcele broj UP17, u zahvatu DUP-a "Univerzitetski centar". Lokacija zahvata katastarske parcele u vlasništvu J.U Univerzitet Crne Gore. Parcela je nepravilnog oblika. Sa sjeverne strane oivičena je pješačkom stazom koja vodi od trga Svetog Petra Cetinjskog do objekta Univerziteta i Univerzitetskog parka.


Ukupna površina lokacije je cca 0,44 ha (4365 m²). Teren se nalazi u vrlo blagom padu. Najveći dio parcele je privremeni parking prostor, sa nasutom šljunčanom podlogom. Objekti u neposrednom okruženju su spratnosti od P+2 do P+10, građeni u novijem periodu, i čine reperne tačke ovog dijela grada.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/URBI.PRO

PROSTORNA ORGANIZACIJA I OBLIKOVANJE


Kroz prostornu organizaciju i oblikovanje nastojalo se da planirani uređen teren, sa fontanom, bude prilagođen postojećim sadržajima, kako samog Univerzitetskog kompleksa, tako i već definisanim repernim tačkama (objekti savremene arhitekture sa većim brojem sadržaja,kružni tok sa tri Bulevara) i postojećim zelenim fontom, očuvanim i kultivisanim.


FUNKCIJA


Funkcija prostora kao zone odmora i relaksacije, realizuje se dodatkom novih sadržaja, kao što je centralni plato sa fontanom, opremljenim mobilijarom kao što su klupe za odmor,kante za otpatke, postavljanjem staza koje povezuju sve atraktivne postojeće sadržaje i “uvlače” posjetioce u svoju oazu, obogaćenu značajnim zelenim fontom kako u količini, tako i u vrstama. Unutar lokacije je postavljena i adekvatna rasvjeta.

Za funkcionalne potrebe fontane, predviđa se i podzemna tehnička prostorija fontane, na obodu betonskog platoa, sa zapadne strane, izrađena od AB konstrukcije.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/URBI.PRO

KORIŠĆENJE


Pristup svim zainteresovanim korisnicima, naročito osobama s posebnim potrebama, je neometan duž čitave predmetne lokacije. Sve površine u zahvatu su predviđene za javno korišćenje.


MATERIJALIZACIJA I OBRADA


Materijalizacija pješačkih staza


Pješačke staze, unutar lokacije, su planirane tako da se nakon iskopa, preko nabijenog sloja krupnog šljunka d=20cm, izliva betonska podloga d=12cm, sa finalnom obradom štampanim betonom različitih tekstura, koji čine cjelinu tj. nastavak postojećih “tekstura” unutar Univerzitetskog kompleksa.


Centralmi plato i dio fontane


Predviđena je završna obrada od štampanog ART betona, marke betona MB 30 debljine, d=12 cm, koji se dodatno ojačava sa aditivima i polipropilenskim vlaknima, armiranog mrežastom armaturom Q 188. Betoniranje se vrši na već pripremljenu podlogu od nosećeg šljunčanog tamponskog sloja d=20 cm. U okviru ovog tipa popločanja ostavljaju se tri zone otvora, prečnika 120 cm, za sadnju stabla masline, a u svemu prema detaljima datih projektnom dokumentacijom.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/URBI.PRO

Pješačke staze


Predviđena je završna obrada od štampanog ART betona, marke betona MB 30 debljine, d=12 cm, koji se dodatno ojačava sa aditivima i polipropilenskim vlaknima, armiranog mrežastom armaturom Q 188. Betoniranje se vrši na već pripremljenu podlogu od nosećeg šljunčanog tamponskog sloja d=20 cm. Obodom staza na prelazu u zelenilo, nisu predviđeni ivičnjaci.


Materijalizacija fontane


Fontana je planirana u centralnom platou, na mjestu gdje se ukrštaju pješačke staze. Baza fontane je u osnovi kružnog oblika, sa jasno naznačenim nivoima-denivelacijom (pet stepenica, svaka sa visinom od 15 cm, od kojih dvije poslednje pod vodenim ogledalom fontane). Prečnik baze u dijelu platoa je 8m, dok je prečnik vodnog ogledala 6,2m. Unutar fontane, po uzoru na logo Univeziteta, postavljeni su elementi od čeličnih profila sa sprovedenim mlaznicama za emitovanje vode u horizontalnim-gornjim stranicama.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/URBI.PRO

Konstrukcija fontane je sastavljena od horizontalnih I vertikalnih elemenata, pravougaonog oblika poprečnog presjeka, oborenih ivica, dimenzija 40x20cm, ukupne visine 3,65m od postolja - AB temeljne ploče, odnosno 2,8m od kote +0,00 (kota platoa oko fontane, odakle je teren u padu ka sve četiri strane). Završna obrada elemenata od čelika je antikorozivni premaz u boji RAL 5026. Čelični elementi se preko čeličnih podloga, ankerima fiksiraju na AB temeljne stope. Nivo vode u bazenu fontane je dva stepenika, odnosno 30cm. Baza fontane se izvodi u dva tipa popločanja. Stepenasti dio je popločan istim tipom popločanja kao i plato (štampani ART beton model STIJENA, sa protivkliznom rustičnom obradom). U najdonjem dijelu, koji je pod vodom, planirano je poločanje granitnom keramikom.


25.06.2021. Gradnja


# lokalni projekti # park # univerzitet

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!