Vibro-kompakcija za poboljšanje nosivosti tla

Vibro-kompakcija tla je tehnika kojom se poboljšava kvalitet i nosivost slabo kohezivnog granularnog tla koje ima malu količinu finih čestica. Proces podrazumijeva vibriranje tla kojim se povećava kompaktnost tla i smanjuje njegova zapremina. Vibrator svojim djelovanjem smanjuje kontaktne sile između čestica tla i omogućava im da zauzmu položaj koji tlu daje kompaktniju strukturu. 

Razlog primjene vibro-kompakcije

  • Smanjenje slijeganja tla
  • Povećanje nosivosti tla
  • Povećanje krutosti tla
  • Povećanje smičuće čvrstoće tla
  • Smanjenje opasnosti od likvefakcije tla
  • Povećanje stabilnosti kosine


Proces vibro-kompakcije


Prvi korak

Prvi korak podrazumijeva penetriranje tla sa vibratorom koji se spušta sa kranske dizalice. Vibrator penetrira zemlju kombinovanim dejstvom vibracija i sopstvene težine. Na samom vrhu vibratora se ispušta voda pod pritiskom koja smanjuje kontaktne sile između čestica tla pri čemu se smanjuje frikcija između njih. 

Drugi korak

Kada vibrator dođe na projektovanu dubinu vrši se serija vibracija i tlo se vibrira u slojevima, sa dna ka naviše. Pod utcajem vibracija, čestice tla mijenjaju svoj položaj i zauzimaju kompaktniju strukturu pri čemu se smanjuje zapremina tla. Smanjenje zapremine tla se obično kreće oko 10%. 

Treći korak

Zbog smanjenja zapremine tla, na mjestu gdje je vibrator ušao u tlo, obrazuje se krater koji se ispunjava sa novim tlom. Proces vibriranja tla i nasipanje novog tla se vrši sve dok vibrator se izađe na površinu. 

Četvrti korak

Kada vibrator dođe do površine, završava se jedan ciklus kojim smo dobili zbijeno tlo cilindričnog oblika. Nakon toga se vibrator spušta u tlo na sljedeće susjedno mjesto i vrši se još jedan ciklus kompakcije tla. 

Prednosti vibro-kompakcije tla

  • Široko primjenjiv metod poboljšanja osobina tla koji se može primijeniti na mnogo tipova tla
  • Ekonomičan metod poboljšanja nosivosti tla
  • Relativno brz proces kompakcije tla
  • Mali uticaj na životnu sredinu jer ne koristi dodatne materijale 


Crta Pročitajte još

  Čvrstoća na smicanje i ugao unutrašnjeg trenja tla

  Geoćelije za ojačanje slabo nosivog tla01.11.2021. Gradnja


# kran # likvefakcija # ojačanje tla # vibrator # vibro-kompakcija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!