Prost drveni krov - Komponente i utrošak materijala

Drveni krovovi su najčešće rješenje kod izrade krovova individualnih stambenih objekata. Drvo je izbor zbog toga što ga je lako obrađivati i zbog toga što ima relativno veliku nosivost. Ukoliko uslovi sredine nisu ekstremni drvena krovna konstrukcija može trajati čak i do 200 godina. Na trajnost drvene konstrukcije utiče više faktora, a najvažnije je da sredinu ne karakterišu česte i velike promjene vlažnosti. 


Jedan od najstarijih drvenih krovova je prost krov koji je pogodan za strmije nagibe krovova koji su veći od 35%. Prost krov se preporučuje za maksimalne raspone do 6 m. Prost krov može imati dvije varijante. 

Prva varijanta

Prost drveni krov se sastoji od rogova i tavanjača. Dva roga i jedna tavanjača obrazuju trouglastu strukturu koja predstavlja jedan krovni nosač, a niz takvih nosača čine prost krov. U ovakvom konstruktivnom sistemu, rogovi su izloženi sili pritiska, a tavanjača je izložena sili zatezanja.

Veza roga i tavanjače se izvodi tesarskim vezom na kosi zasjek dubine 2-3 cm. Da bi se postigao kontinuitet krovnog pokrivača i da bi se produžio do ivice strehe potrebno je dadati drvene grede koje se zovu narožnjaci. Narožnjaci su najčešće letve debljine 5-6 cm. 

Druga varijanta

Ova varijanta krova se javlja u slučaju kada je tavanska konstrukcija armirano-betonska ploča pa nemamo potrebu za tavanjačama. Umjesto tavanjača uvode se vjenčanice, grede koje se polažu po obodu nosećih zidova objekta i služe za fiksiranje rogova. Vjenčanice se ankerišu u betonsku konstrukciju preko prethodno postavljenih ankera koji se nalaze na rastojanja od 1,5 m do 2 m. 


Kod obije varijante prostog krova gornji dio krovne konstrukcije obrazuju rogovi, letve, kontraletve i krovni pokrivač (crijep). Rogovi se najčešće izrađuju od čamovine i uglavnom su dimenzije njihovog poprečnog presjeka 8/10, 8/12, 10/14, sve u zavisnosti od raspona i opterećenja koje trpe. Postavljaju se na razmaku od 70 - 100 cm. Postoji više tipova veze između drvenih rogova: veza na čeoni dodir (sa klanfama i daščanim spregovima ili sa daščanim podvezima), veza sa polupreklopom i veza na pero i žlijeb. 

Da bi se krovna konstrukcija ukrutila u podužnom pravcu, pravac upravan na rogove, sa njihove unutrašnje strane se fiksiraju letve po dijagonali krovne ravni. Letve su uglavnom dimenzija 3x10 cm i 3x14 cm i dužine do 4 m.


Na rogove se postavlja krovna folija, a zatim se postavljaju letve podužno po rogovima. Na podužne letve se postavljaju kontra letve čije međusobno rastojanje određuje tip crijepa koji se postavlja. NA kontra letve se fiksira crijep. 

Utrošak materijala

Na našem portalu u sekciji KALKULACIJE postoji kalkulator za utrošak materijala kod izrade drvenih krovova. On služi da vam da okviran uvid u količinu materijala koja će vam trebati u odnosu na površinu krova. Korišćenje alatke je veoma jednostavno. Dovoljno je da kao ulazni parametar ukucate površinu krova koji je potrebno izraditi i dobićete okvirnu količinu materijala koja vam je potrebna. Za sada postoje kalkulatori za izračunavanje utroška materijala za:

Utrošak materijala - Prost drveni krov

Crta Pročitajte još

  Velux krovni prozori - Tradicija kvaliteta duga 80 godina

  Kamene ploče kao krovni pokrivač

  Kako odrediti odgovarajući nagib krovnih ravni

  Primjena ravnih krovova i njihova podjela

  Krovne konstrukcije

  Kako pravilno izolovati kosi krov09.11.2021. Gradnja


# kontra letve # letve # prost drveni krov # rogovi # tavanjače

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!