Garaža za potrebe skijališta u Kolašinu

Uprava javnih radova dobila je saglasnost od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizmaza, za gradnju garaže za potrebe skijališta u Kolašinu.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Bemax/Idejno rješenje

Lokacija objekta se nalazi na UP 1 obuhvaćenim Prostormim planom posebne namjene Bjelasica i Komovi. Parcela je na neravnom terenu, sa planiranom saobraćajnicom na sjeverozapadnom dijelu parcele.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Bemax/Idejno rješenje

Prema idejnom rješenju koje je obradila firma Bemax d.o.o. navodi se da novoprojektovana garaža sa pet etaža kaskadno prati postojeću topografiju terena. Gabariti svih etaža su u sladu sa građevinskim linijama. Kaskade su definisane modulom za dvosmjerno parkiranje automobila za svaku etažu. Svaki nivo garažnog prostora definisan je saobraćajnicom, parking prostorom, kao i stazama za prilaz automobilima. Planirana je faznost gradnje iz razloga velike investicione vrijednosti objekta.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Bemax/Idejno rješenje

Bilans površina po etažama:

  • I nivo bruto površine 3547.83 m² (92 parking mjesta).
  • II nivo bruto površine 7079.66 m² (203 parking mjesta).
  • III nivo bruto površine 10699.09 m²( 308 parking mjesta).
  • IV nivo bruto površine 13768.42 m² (389 parking mjesta).
  • V nivo bruto površine 14053.09 m² (317 parking mjesta, 20 mjesta za autobuse).

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Bemax/Idejno rješenje

Svaka etaža ima poseban ulaz. Etaže saobraćajno nisu povezane, dok je pješačka povezanost etaža obezbjeđenja preko stepeništa, lifta i eskalatora, kako su vertikalne komunikacije - eskalatori planirani u drugoj fazi, u prvoj fazi se predviđa izgradnja dva lifta od po 1800kg za 24 osobe. Sa sjeverozapadne strane objekta je planskom dokumentacijom predviđena saobraćajnica i priključne ulice za četiri nivoa. Saobraćajni pristup na V etažu, je planiran sa kružnog toka na sjevernoj strani objekta. Pješački pristup V etaži je obezbijeđen stepenicama i liftom, kao i eskalatorima. Spratna visina etaža je 350cm.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Bemax/Idejno rješenje

Garaža je otvorenog tipa, otvorena sa tri strane, prirodno osvijetljena i provjetrena, pa u sladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija nema potreba za sistemima prinudne ventilacije. Veličina otvora u skladu sa tim pravilnikom zadovoljava parametar 2500 cm² po parking mjestu.


Kako je garaža otvorenog tipa toplotna zaštita je projektovana samo u radnim prostorijama (kancelarijama). Krovovi stepeništa i radnih djelova na V etaži su kosi, sa pokrivačem od samouklapajućeg lima na binder drvenoj podkonstrukciji. Odvodnjavanje atmosferskih padavina sa krovne površine objekta predviđeno je preko gravitacionog sistema odvodnje atmosferskih voda.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Bemax/Idejno rješenje

Objekat je projektovan u skladu sa projektnim zadatkom investitora i UT uslovima 0403-1244/1 izdatim od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, uz poštovanje zadatih parametara, vertikalnih i horizontalnih gabarita, građevinskih linija i koeficijenata.


Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma


02.12.2021. Gradnja


Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!