Ovako će izgledati granični prelaz Čemerno između Crne Gore i Srbije

U planu je i izgradnja graničnog prelaza Čemerno između Crne Gore i Srbije. Investitor projekta je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, a na idejno rješenje objekta saglasnost je dao i glavni državni arhitekta. Za izradu rješenja bio je zadužen studio Euroglobus iz Podgorice.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ EUROGLOBUS

Trenutni granični prelaz ne zadovoljava uslove i standarde koje prepisuje važeći Zakon o graničnoj kontroli. Adaptacijom graničnog prelaza će se pobojšati uslovi rada policije i carine i doprinijeće, efikasnosti saobraćaja i zadovoljiće nesmetan protok vozila, koji je na ovoj dionici velikog kapaciteta u ljetnjem periodu. 

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ EUROGLOBUS

Lokacija graničnog prelaza između Crne Gore i Srbije, nalazi se na katastarskim parcelama broj 4094, 22, 3, 1640 KO Crni Vrh i 1615 KO Jugovo, Opština Pljevlja. Na parceli je predviđena izgradnja objekta namijenjenog za rad granične policije, kontronih kabina sa nadstrešnicom i objekta za detaljan pregled putničkih automobila. 

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ EUROGLOBUS

Objekat namijenjen za rad granične policije, gabarita 35 x 8 m, smješten je na zapadnom dijelu parcele. U objektu se nalaze, za policijske sluzbenike, sljedeće prostorije: kancelarija, nadzor, oruzarnica, server soba, kancelarija za pretres lica, zatvor, prostor za oduzetu robu, prostor za lica kojima je odbijen ulazak u drzavu, azilanti, arhiva, soba za odmor i sanitarije.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ EUROGLOBUS

Kontrolna kabina gabarita 4,00 x 2,10 m, smještene uz saobraćajnu traku. Kontrolna kabina predviđena kao dvojna, tj sa pregradnim zidom kako bi odvojila policijske službenike Crne Gore i Srbije. Na istočnoj strani parcele pozicioniran je objekat za detaljan pregled putničkih automobila, gabarita 10,00x 8,50 m.

Objekti su postavljeni prema protokolu regulacije. Kolski prilaz sa obije strane granice je omogućen sa jednom saobraćajnom trakom. Parkiranje službenih vozila je omogućeno sa zapadne i istočne strane parcele. Predviđeno je 8 parking mjesta.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ EUROGLOBUS

Objekat je projektovan kao slobodnostojeći. Osnova objekta je pravougaonog oblika, približnih dimenzija 35.00 x 9,00 m. Konstruktivni sistem je predvidjen kao celicna konstrukcija. Fasada je projekovana kao kontaktna, "sendvic paneli za krovove i zidove.Postiže se maksimalna energetskaefiaksnost i zaštitu od požara.Termoizolаcijа zаstаkljenih površinа obezbjeđenа je ugrаdnjom termoizolacionog niskoemisionog stаklа, postavljenog u okvire od aluminijumskih profila sа termičkim prekidom. Sva stakla na vratima sigurnosna. Prаvilnim rаsporedom prostorijа i funkcionаlnim rješenjem cijelog objektа omogućeno je prirodno osvetljenje i ventilаcijа svih prostorijа osim u prostorijma za lišavanje slobode, gdje je obezbijeđenа prinudnа ventilаcijа. Prinudna ventilacija obezbijeđena je i u svim kuhinjama.


Izvor:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ EUROGLOBUS


24.12.2021. Gradnja


Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!