Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoj u Baru

U Baru je u planu izgradnja Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoj. Investitor projekta je Opština Bar. Za izradu idejnog rješenja bio je zadužen Republički zavod za urbanizam i projektovanje, Podgorica.


Lokacija se nalazi u naselju Popovići, jugozapadno od centra grada Bara, udaljeno oko 1,50km, preko Zeljezničke pruge. Lokacija za izgradnju objekta obuhvata katastarsku parcelu broj 228612 KO Polje u Baru, površine od 1.560,00 m2. Katastarska parcela broj 228612 KO Polje je u svojini Crne Gore, sa pravom raspolaganja od strane Opštine Bar.

Opština Bar/Republički zavod za urbanizam i projektovanje

Objekat je BGP 927,29 m2, spratnosti P+1.


Uočena je potreba za pristupom objektu sa nivoa magistrale, te se na taj način čuva veliki dio parcele, kako bi se racionalno rasporedio što veći dio raspoloživog prostora za primarnu funkciju centra. Na ovaj način se mogu planirati neke prostorije namjenjene korisnicima centra i na spratu, jer se evakuacija sprovodi, takoreći ravnopravno, sa obje planirane elaže. Tako su se stekli uslovi za ispunjavanje prostornog kriterijuma, u najvećoj mjeri. 

Opština Bar/Republički zavod za urbanizam i projektovanje

Posmatrajući sa magistrale, objekat svojom pojavom, posebno gabaritom i naizgled jednostavnim kubusima, ukazuje na sebe na jedan diskretan način. Sa druge strane, materijalizacijom privlači posmatrača, čime istovremeno govori o izdašnosti investitora, samim tim i o poklonjenoj pažnji korisnicima objekta, kroz njegovo oblikovanje i pažljiv odabir materijala. 


Ulaz je planiran na spratu, pri čemu se iz unutrašnjosti objekta, odnosno, iz ulazne partije, prati dešavanje ispred objekta. U daljem sagledavanju objekta, gledano od ulazne partije, do Skole ,,Meksiko", sagledavaju se jasni kubusi, kroz izdvojene horizontale. lgra bijelih površina i onih obloženih kamenom je izvedena sa mjerom. 

Opština Bar/Republički zavod za urbanizam i projektovanje

Vertikalni brisoleji, zastupljeni na prostorijama boravka korisnika, na jugozapadnoj fasadi, regulišu upad svjetlosti pokretanjem oko vertikalne osovine, dok su na drugim prostorijama zastupljeni klizni paneli. lznad staze, kao javne površine, javlja se jasna i smjela konzola. U funkcionalnom smislu, objekat je solidno planiran, a zastupljeni su prostrani edukativni prostori i trpezarija, prostori koji su veći dio boravka u upotrebi od strane korisnika, a po potrebi se lako pretvaraju u jedinstven prostor. 

Opština Bar/Republički zavod za urbanizam i projektovanje

lgraonica se takođe svrstava u prostranu jedinicu. Defektolog, logoped, psiholog i fizikalna terapija su smješteni na spratu, što je omogućilo racionalno korišćenje dozvoljenog BGP-a, omogućeno je da se ne prekorači zauzetost, a da pritom, prostorije namjenjene korisnicima budu prostrane, a administracija uzme optimalan udio u ukupnoj raspoloživoj površini. Planirani terapeutski vrt, govori o interesovanju autora za savremene metodologije rada sa djecom sa smetnjama u razvoju. 


Opština Bar/Republički zavod za urbanizam i projektovanje


31.12.2021. Gradnja


Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!