Turističko naselje Motički Gaj

Obogaćuje se turistička ponuda Žabljaka. Kompaniji ,,Žabljak Eco Estate d.o.o” je data saglasnost na idejno arhitektonsko rješenje ,,Turističko naselje Motički Gaj”, projektovano od strane ,,Arhitektonski studio AIM”.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Turističko naselje je planirano za dio urbanističke parcele koji obuhvata kat. parcele br. 855, 856, 857, 858, 865, 866, 867, 868, 863/1 i 864/2, UP1 nije kompletirana i lokacijom za građenje nijesu obuhvaćene parcele 863/2 i 864/1. Lokacija se sa jugoistočne strane graniči sa lokalnim putem koji vodi do skijališta Savin kuk. Sa ostalih strana lokacija se graniči sa precelama u privatnom vlasništvu, dok se kompletan zahvat LSL „Motički Gaj“ nalazi, prema namjeni PUP-a Žabljak, u zoni turističkog razvoja. Predmetna lokacija nalazi se na nadmorskoj visini od 1525-1537 mnm. 

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Jugoistočni dio lokacije za građenje namijenjen je za izgradnju objekta hotela sa saobraćajnicom uz jugozapadnu granicu zahvata. Dio parcele namijenjen za saobraćajnicu koja dijeli ostatak parcele na 13 manjih lokacija planiranih za izgradnju vila.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Prvi niz vila je uz sjeveroistočnu granicu parcele, sa glavnim ulazom ka saobraćajnici odnosno ostatkom objekta sa vizurama ka susjednom krajoliku. Drugi niz vila je dominantno okrenut ka javnoj površini unutar kompleksa, pri čemu sve vile imaju zaklonjene terase na terenu u ravni prizemlja. Ulazi u hotel organizovani su sa sjeverne i sa južne strane, pri čemu je sam lobi hotela prolazan dok se javni sadržaji hotela većinom formiraju na prizemnoj etaži. Ekonomski ulaz je organizovan sa boka hotela i rampom sa 15% nagiba je formiran pristupom podrumskoj etaži sa ekonomskim i tehničkim prostorijama.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Hotel je pozicioniran tako da se sadržajima u okviru hotela formiraju nakvalitetnije vizure ka skijalištu Savin kuk, odnosno okolnom krajoliku.  Planom je predviđena kategorizacija hotela i to je 4****, te je u skladu sa tim uslovom i projektovan. Hotel je projektovan kao objekat spratnosti Po+Pr+3+Pk pri čemu je visina nadzitka na mjestu gdje se građevinska linija sprata i potkrovlja preklapaju jednaka 0, tj nema nadzitka . 

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

U hotelu su projektovane 34 smještajne jedinice. Projektovana su dva glavna ulaza u objekat hotela na koti prizemlja. Jedan je sa jugozapadne strane i niži je od konačno uređenog terena na toj strani objekta za 1,20 m. Drugi ulaz u hotel je sjeveroistočne strane i na istoj osi kao prvi ulaz, i on je na 0,00 u odnosu na kotu uređenog terena, tj pristupnog tortoara. Ispred drugog ulaza planiran je drop-off, odnosno isklučenje sa saobraćajnice sa privremenim zaustavljanjem. Dva ulaza su u poprečnoj osi hotela i dovode do centralnog lobija na prizemlju. U prostoru lobija su i vertikalne komunikacije za goste, odnosno izvdvojeno evakuaciono stepenište.  

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Sve etaže povezane su unutrašnjim stepeništem i liftovima. Jedno stepenište i jedan servisni lift se prostiru kroz sve etaže objekta. Dva lifta za goste opslužuju prizemlje , tri sparta i potkrovlje i nijesu projektovani sa izlazom na podrumsku etažu. Kuhinja iz podruma i kuhinja na prvom spratu su povezane i dodatnim osobno-teretnim liftom.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Krov hotela je viševodan, sa ravnima nagiba od 70 do 20.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ Projektna organizacija: Arhitektonski studio AIM / Objekat: Turističko naselje Motički Gaj/ Vrsta tehničke dokumentacije: Idejno rješenje


21.01.2022. Gradnja


Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!