Primjena vještačke inteligencije u građevinarstvu

Vještačka inteligencija je nauka koja se bavi razvojem programa koji omogućavaju računarima da simuliraju ljudsku inteligenciju. Vještačka inteligencija je pojam koji se odnosi na inteligenciju koju mogu posjedovati mašine. Stvaranje vještačke inteligenije se vrši programiranjem kompjutera da oponašaju ljudske odluke i poteze. Suština vještačke inteligencije je omogućiti da mašine donose inteligentne odluke na osnovu velike baze podataka i zadatih algoritama. 


Vještačka inteligencija se koristi u mnogim industrijama pa je tako našla primjenu i u građevinarstvu. Kompleksni građevinski projekti sve više koriste benefite vještačke inteligencije kako bi postali efikasniji, sigurniji i profitabilniji. Sa razvojem ove nauke vjerovatno će i njena primjena u građevinarstvu, najmanje digitalizovanoj industriji, rasti. U nastavku navodimo primjere primjene vještačke inteligencije u građevinskoj industriji. 

Projektovanje kompleksnih objekata

Projektovanje i građenje kompleksnih objekata širom svijeta se konstantno pomjeraju granice i podižu standardi. Projektovanje i građenje ovako kompleksnih objekata je postalo moguće kombinovanjem vještačke inteligencije i BIM tehnologije.

Arhitekte i inženjeri koriste BIM tehnologiju za kreiranje modela koji sadrže veliki broj informacija i služe izvođačima radova tokom procesa izvođenja. Projektanti mogu poboljšati svoja rješenja u procesu projektovanja korišćenjem vještačke inteligencije koja donosi zaključke u odnosu na simulacije i podatke koje ima o prethodnim projektima. Ako zamislimo vještačku inteligenciju kao mašinu koja zna sve detalje projekata koje ima u bazi i sposobna je na osnovu algoritama ocijeniti naš projekat i dati nam smjernice za poboljšanje, onda je jasno da to može dovesti do značajnog napretka u fazi projektovanja. 


Sprječavanje prekoračenja budžeta

Kod izvođenja mega projekata je gotovo uvijek prisutno značajno prekoračenje budžeta zbog njihove kompleksnosti i nedovoljnog sagledavanja svih činilaca. Iako su na kompleksnim i nepredvidivim projektima prekoračenja budžeta gotovo neizbježna, vještačka inteligencija može pomoći da se ona smanje na minimum. Zamislite bazu podataka koja sadrži podatke o budžetnoj dinamici velikog broja mega projekata i koja koristi tu bazu da nam asistira u što optimalnijem trošenju naših resursa. 

Pametna izgradnja

Već postoje kompanije koje su dizajnirale mašine koje izvršavaju repetativne građevinske poslove mnogo efikasnije nego čovjek. Neki od ovakvih radova su izlivanje betona, zidanje, varenje, kopanje... Mašine se mogu programirati da obave ovakve radove, a čovjeku se omogućava da obavlja druge zadatke koje mašine još uvijek nisu u stanju izvršavati. Na ovaj način se stvara optimalan balans koji smanjuje vrijeme izvršenja posla. 


Identifikacija rizika na gradilištu

Gradilišta su mjesta visokog rizika gdje postoji velika vjerovatnoća povrede na radu usljed raznih incidenata. Vještačka inteligencija se može iskoristiti za preciznije prikupljanje svih podataka u realnom vremenu korišćenjem senzora na osnovu kojih bi se identifikovala mjesta potencijalne opasnosti. Vještačka inteligencija bi opet bila u prednosti u odnosu na čovjeka jer može obrađivati veliki broj podataka u realnom vremenu, kombinovati ih sa podacima iz baze podataka i na osnovu toga donositi pravovremene zaključke. 


Prefabrikovana gradnja

Nedostatak radne snage je u mnogim zemljama doveo do značajnog razvoja prefabrikovane gradnje. Kod prefabrikovane gradnje elementi zgrada se proizvode u fabrici, transportuju na lice mjesta gdje ih montiraju radnici. Proizvodnja elemenata u fabrici pri kontrolisanim uslovima je omogućila upotrebu mašina koje koriste vještačku inteligenciju kako bi na što efikasniji način obavile radne zadatke. 


Monitoring objekata

Čak i nakon izgradnje objekta vještačka inteligencija može naći svoju primjenu i omogućiti efikasan monitoring. Korišćenjem senzora i kamera ona može skupljati podatke o objektu i na vrijeme identifikovati potencijalne probleme i ukazati na rizike. 


Zaključak

Vještačka inteligencija sigurno može poboljšati i optimizovati mnoge procese u građevinskoj industriji. Sa razvojem vještačke inteligencije kao nauke njena primjena u oblasti građevinarstva će biti sve veća što će dovesti do promjene mnogih praksi i procesa. Iako je u mnogim zadacima superiornija u odnosu na čovjeka, ipak može raditi samo ono što je trenirana tj. naučena. Kompleksni algoritmi, kreativno razmišljanje i rješavanje nikad ranije viđenih problema će ipak ostati zadatak visoko treniranih profesionalaca. 

Crta Pročitajte još

  Da li će zidare zamijeniti roboti26.01.2022. Gradnja


# vještačka inteligencija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!