Geotermalne elektrane

Geotermalna energija je obnovljiva vrsta energije potiče iz unutrašnjosti zemlje, a nastaje kao posljedica visoke temperature zemljine unutrašnjosti koje se kreće od 4000 °C do 7000 °C. Velika toplota koja se formira u unutrašnjosti zemlje je, između ostalog, posljedica prirodnog raspadanja radioaktivnih elemenata uranijuma, torijuma i kalijuma usljed čega se generiše velika toplota. 

Rezervoari sa vrućom vodom i parom se nalaze na različitim dubinama i na različitim temperaturama u unutrašnjosti zemlje. Mogu se eksploatisati izvođenjem bušotina kojima se vruća voda i para dopremaju do površine zemlje.

Vrste geotermalnih ležišta:

  • Izvori sa prirodnim ulaskom i izlaskom vode
  • Izvori sa prirodnim ulaskom i vještačkim izlaskom vode kroz bušotinu
  • Izvori sa vještačkim ulaskom i izlaskom vode


Geotermalna energije se može koristiti direktno za zagrijavanje ili se može koristiti za generisanje električne energije. Električna energija se generiše u geotermalnim elektranama koje se dijele na:


Geotermalne elektrane na suvu paru

Ovaj tip elektrane koristi najstariji način transformisanja geotermalne energije u električnu. Para iz unutrašnjosti zemlje se sprovodi do turbine čijim se pokretanjem generiše električna energije. Prva ovakva elektrana je napravljena u Toskani u Italiji 1904. godine. Danas se rijetko koriste.

Geotermalne elektrane sa isparavanjem

Kod ovog tipa elektrane, vruća voda se pod velikim pritiskom dovodi do rezervoara sa niskim pritiskom gdje se pretvara u paru koja pokreće turbinu. U ovom procesu, para se hladi, kondenzuje natrag u vodu i ponove se vraća u unutrašnjost zemlje kako bi se ponovo zagrijala i iskoristila. Većina geotermalnih elektrana su ovog tipa.

Geotermalne elektrane sa binarnim ciklusom

Kod elektrana sa binarnim ciklusom, vruća voda iz unutrašnjosti zemlje se koristi za zagrijavanje druge tečnosti do tačke ključanja kada se ona pretvara u paru i pokreće turbinu. 

Prednosti geotermalne energije

  • Geotermalna energije je obnovljivi izvor energije ukoliko se sa rezervoar sa vrućom vodom pravilno upravlja tj. ukoliko brzina ekstrakcije energije nije veća od brzine prirodnog punjenja rezervoara
  • Geotermalna energija je čista, zatvorenog je tipa i ne doprinosi stvaranju efekta staklene bašte.
  • Ekonomski je isplativa. Direktno korišćenje geotermalne energije je mnogo jeftinije od energije dobijene korišćenjem fosilnih goriva.
  • Generisanje energije je konstantno i ne zavisi od vremenskih uslova
  • Geotermalne elektrane zahtijevaju manje površine nego li je to slučaj sa termoelektranama, solarnim elektranama ili vjetroelektranama

 

 

 


20.03.2022. Gradnja


# geotermalna elektrana # geotermalna energija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!