Novi poslovni objekat na uglu Bokeške ulice i Bulevara Stanka Dragojevića u Podgorici

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Komatina

U Podgorici na uglu Bokeške ulice i Bulevara Stanka Dragojevića Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma izdalo je saglasnost na Idejno rješenje poslovnog objekta koji je izradio projektni biro „Komatina“ d.o.o. Podgorica.

Usljed prisutnosti različitih pojmovnih nejasnoća i nedosljednosti u tehničkom opisu Idejnog rješenja i zanemarivanja i ignorisanja jednog od ključnih elementa graditeljskog zadataka - Kuće Vujović – tekst iz Tehničkog opisa Idejnog rješenja prenosimo u orginalu kako je sadržano u projektnoj dokumentaciji koja je dobila saglasnost od nadležnog Ministartstva.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Komatina

TEHNIČKI OPIS

POSLOVNI OBJEKAT

OPŠTI PODACI O OBJEKTU

Poslovni objekat, koji je predmet ove projektne dokumentacije, projektovan je na osnovu: - projektnog zadatka, - Urbanističko - tehničkih uslova broj 08-332/21-1691 od 21.12.2021. godine, izdatim od strane Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj opštine Podgorica; - Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18 od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020.); - važećih zakona, podzakonskih akata, tehničkih propisa, standarda i normativa za projektovanje ove vrste objekata.


LOKACIJA

Objekat je projektovan kao slobodnostojeći na urbanističkim parcelama UP36, UP37 i UP38, u zahvatu UP-a “Nova Varoš – Blok E”, koje se nalaze na katastarskoj parceli br. 3857, KO Podgorica II, čija je ukupna površina 571.42 m2 . Objekat je lociran centralno u odnosu na parcelu, koja je okružena susjednim parcelama, dok su sa sjeverozapadne i jugozapadne strane postojeće saobraćajnice (Ul.Stanka dragojevića i UL. Bokeška). Ulaz u objekat je smješten na sjeverozapadnoj strani. Pješački pristupi objektu su planirani sa trotoara i šetališta koji se nalaze uz pristupnu saobraćajnicu i pješačku ulicu. Kolski pristup do podzemne garaže je ostvaren sa sjeverozapadne strane parcele uz poštovanje svih propisa protiv-požarne zaštite, regulative i efikasnog saobraćaja, kao i zadatih parametara iz Urbanističkog projekta za priključenje na planiranu blokovsku javnu garažu.


URBANISTIČKI PARAMETRI

Novoprojektovani objekat je na parceli postavljen u skladu sa smjernicama iz urbanističko – tehničkih uslova i projektnog zadatka, uz zadovoljenje osnovnih parametara: vertikalne regulacije, dozvoljene izgrađenosti i zauzetosti.

· Površina parcea UP36, UP37 i UP38: 571.42 m2

· Dozvoljena izgrađenost: 2991.00 m2

· Ostvarena izgrađenost: 2839.83 m2

· Dozvoljena zauzetost: 459.00 m2

· Ostvarena zauzetost: 438.78 m2

· Dozvoljena spratnost: Pv+3+Pk na UP36 i Pv+m+3+Pk na UP37 i UP38

· Ostvarena spratnost: Po+Pv+3+Pk na UP36 i Po+Pv+m+3+Pk na UP37 i UP38


POSLOVNI OBJEKAT

IDEJNO RJEŠENJE - ARHITEKTURA TEHNIČKI OPIS KONCEPT I FUNKCIJA

Pri projektovanju objekta se vodilo računa da funkcija kroz moderni izraz forme na temu „poslovnog objekta“ doprinese jedinstvenoj slici sredine. Objekat je spratnosti Po+Pv+3+Pk na UP36 i Po+Pv+m+3+Pk na UP37 i UP38 i projektovan je kao slobodnostojeći, čistih linija i geometrije, kako bi se uklopio u postojeći blokovski ambijent. Ulazi su jasno naglašeni kako bi mogli biti jasno sagledani pri pristupanju objektu. Funkcija je riješena tako da su jasno odvojeni poslovni prostori u prizemlju i ostatak poslovne zgrade. U prizemlju su smještene prostorije nezavisnog poslovnog prostora kome se pristupa sa pješačkih frontova obje ulice koje su ujedno i okvir parcele. Ulaz u podzemnu garažu pozicioniran je u skladu sa planskim dokumentom, jer rampa osim za ovaj objekat treba u budućnosti da bude veza sa javnom blokovskom garažom. Ulaz u poslovni dio objekta kroz koji se vrši vertikalna veza sa spratovima takođe se nalazi sa sjeverozapadne strane objekta. Funkcija je data konceptualno uz mogućnost reorganizacije u slučaju potrebe, zavisno od vrste poslovanja, pa je dato čisto rješenje konstrukcije, komunikacija i sanitarnih prostorija kako bi se postigla fleksibilnost slobodnih površina i laka reorganizacija prostora. Svi tehnički i tehnološki prostori, su smješteni u podrumskoj etaži. Oprema za venilaciju grijanje i hladjenje biće smještena na ravnim djelovima krovova koji su sakriveni kako oprema ne bi bila saglediva sa uličnih frontova. U garažama predviđeni su sistemi parking liftova koji omogućavaju dupli kapacitet parking mjesta na malom prostoru. Zbog male površine lokacije, sva potrebna parking mjesta smještena su u podzemnoj garaži, kapaciteta 23 parking mjesta. Potreban broj parking mjesta prema UP-u je 1PM na 50m2 poslovanja, sa naznakom da će se nedostajuća parking mjesta za zonu nadomjestiti u kontaktnim zonama. Spratna visina prizemlja je 550 cm, a podruma 340+180 cm, spratne visine etaža su 320cm a potkrovlja sa zadatih visina nadzidaka slobodne visine. Krovna ploča je pod nagibom od 32° u svemu prema podacima iz planskog dokumenta. U objektu će biti ostvaren visok stepen energetske efikasnosti, kroz primjenu savremenih materijala i opreme, što je detaljnije opisano u narednim poglavljima.


KONSTRUKCIJA

Objekat će daljom razradom, u konstruktivnom smislu, biti projektovan u skladu sa VII (sedmim) stepenom seizmičkog intenziteta po MCS skali, kome pripada prostor kolašinske opštine. Konstrukcija objekta je u potpunosti od armiranog betona, skeletnog konstruktivnog sistema. Sva opterećenja sa krovnih i međuspratnih ploča preuzimaju grede i stubovi i prenose na tlo preko armirano - betonskih temelja. Daljom razradom, kroz glavni projekat, definisaće se dimenzije svih navedenih elemenata. Svi ukopani betonski i armirano-betonski elementi će se izvesti od vodonepropusnog betona koji sadrži hemijske aditive predviđene za ovu svrhu.

POSLOVNI OBJEKAT IDEJNO RJEŠENJE - ARHITEKTURA TEHNIČKI OPIS MATERIJALIZACIJA

Predviđeni materijali su kvalitetni i trajni, a posebna pažnja je obraćena na estetske i energetske karakteristike. Fasadni zidovi su od giter bloka, termoizolovani kamenom vunom. Ukupni koeficijent prolaza toplote (U faktor) je 0,33 W/m2K. Kao završna spoljna obrada objekta korišćeni su moderni građevinski materijali – kamen, dekorativni malter, strukturalne fasade, lim. - Kamen – obloga zidova i stubova u prizemlju; - Dekorativni malter – frontovi objekta, djelovi glavnih fasada, profilacija i ukrasi na objektu; - Strukturalna fasada – veći dio uličnih fasada. - Limeni senvič paneli – krovni pokrivač i obrada zidova u potkrovlju. Krovovi su kosi dvovodni0 (32°). Ukupni koeficijent prolaza toplote (U faktor) na sklopovima krovova je 0,33 W/m2K. Kao pokrivač krova i krovnih badža korišćen je sendvič panel. Kombinacija pomenutih materijala sa formom objekta za krajnji rezultat ima vizuelnu povezanost sa okolinom. Stakla na svim otvorima su neutalne boje, niskoemisiona i vrhunskog kvaliteta. Po potrebi će se dodatna kontrola količine svjetlosti ostvaruje platnenim zastorima sa unutrašnje strane. Planirana je upotreba aluminijumske bravarije sive boje sa paketom od trostrukog stakla 70/33 (kako je prikazana na slici) i okvirima sa termoprekidom. Upotrebom bravarije čiji će ukupni koeficijent prolaza toplote (U faktor) biti cca 0,85 W/m2K, biće postignuta značajna ušteda u potrošnji energije. Pregradni zidovi su projektovani kao zidani ili gips – kartonski. Završna obrada zidova, podova i plafona će se definisati u glavnom projektu.


POSLOVNI OBJEKAT IDEJNO RJEŠENJE - ARHITEKTURA TEHNIČKI OPIS INSTALACIJE

U objektu će biti predviđene sve potrebne elektro, vodovodne i kanalizacione instalacije, mašinska (termotehnička) oprema za ventilaciju, grijanje i hlađenje prostorija, kao i protivpožarne instalacije i oprema, a sve prema propisima i zahtjevima Investitora. Izbor opreme će se vršiti sa ciljem ostvarivanja što bolje energetske efikasnosti objekta u odnosu na zadate uslove.


UREĐENJE TERENA

Slobodni prostor koji okružuje objekat projektovan je po principu otvorenih parternih površina, u skladu sa današnjim izgledom gradskog jezgra. Planirana je sadnja drveća koje je zastupljeno u okruženju, čime će se baviti glavni projekti uređenja terena i pejzažne arhitekture. U cilju stvaranja funkcionalnog, estetski skladnog ambijenta i potrebnih uslova za ugodan boravak korisnika, kompozicionim rješenjem akcenat je dat dekorativnoj i sanitarno - zaštitnoj funkciji zelenila.

Plavom linijom je definisana regulaciona linija. Na osnovu grafičke dokumentacije zaključuje da se budući objekat naslanja na susjedne objekte duž obje saobraćajnice i da pokrivenost parcelele je 100%.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Komatina

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Komatina

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Komatina

Proizvoljna interpretacija Kuće Vujović u njenoj pojavnosti. Prozori na pozicijama balkonskih vrata. Dimenzije, karakteristike fasadnih elemenata neautentični.

Iznad vijenca kuće, etaža materijalizovana od punog materijala iznad koje je postavljena nadstrešnica.

Uvedeni fasadni pilastri na krajevima objekta. Stubovi koji nose balkon prvog sprata neautentični, sa naglašenim bazisom. Prozori prvog sprata smanjeni. Fasadne dimenzije netačne, sjenke pogrešne.

Kuća Vujovic

Crta Pročitajte još

  Kuća sa dva datuma u Bokeškoj ulici

  Crveni poslovni mjehur (nadgradnja)

  Atmosfera umjesto mašine

  Poslovna zgrada zlata vrijedna12.04.2022. Gradnja


# kuća # Podgorica # poslovna zgrada # spomenik kulture

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!