Sanacija stubova oštećenih usljed zemljotresa

Tokom djelovanja zemljotresa, donji i gornji dio stuba su izloženi najvećem opterećenju. Opterećenje potiče od izuzetno velikih smičućih sila koje indukuje zemljotres. Ukoliko su smičuće sile veće od maksimalnih koje stub može izdržati, onda dolazi do gubitka nosivosti i oštećenja. Ukoliko dođe do oštećenja pojedinačnih stubova u objektu moguće ih je sanirati. 

Da bi se krenulo u proces sanaije, potrebno je procijeniti opterećenje koje djeluje na stub, dizalicama podignuti grede koje se oslanjaju na oštećeni stub, ukloniti oštećeni beton i armaturu, ugraditi novu armaturu i izliti novi beton. 


Korak 1

Dizalicama je potrebno podignuti grede oslonjene na oštećeni stub kako bi je dovele u horizontalnu poziciju. Prije podizanja potrebno je procijeniti opterećenje koje djeluje na grede kako bi se pravilno odredio broj dizalica koje će se koristiti. 

Izvor: theconstructor

Korak 2

Nakon pozicioniranja greda na projektovanu poziciju potrebno je ukloniti oštećeni beton kako bi se stub vratio u svoj prvobitni položaj. Dodatno je potrebno oštemati jedan dio betona greda i stuba kako bi se omogućilo pravilno preklapanje i povezivanje postojeće i nove armature. Prilikom ispravljanja stuba treba ukloniti deformisanu armaturu. 

Izvor: theconstructor

Korak 3

Nakon vraćanja stuba u prvobitni položaj, može se pristupiti postavljanju nove armature. Nova armatura bi trebala imati minimalnu zahtijevanu dužinu preklapanja sa postojećom. Dužina preklapanja zavisi od prečnika armature (d), a obično se usvaja minimalna dužina od 40d. Nakon postavljanja podužne armature potrebno je postaviti i poprečnu armaturu (uzengije). 

Izvor: theconstructor

Korak 4

U ovoj fazi se postavlja oplata stuba i vrži se betoniranje. Betoniranje se vrši kroz prethodno napravljenje otvore. Kako bi se postigli zadovoljavajuću rezultati betonu je potrebno obezbijediti kompaktnost koristeći samozbijajući beton sa aditivima ili korišćenjem oplatnih vibratora koji se koriste za zbijanje običnog betona. 

Izvor: theconstructor

Nakon izvršenja radova sanacije, dobija se stub koji ponovu ima traženu nosivost i omogućava sigurno korišćenje objekta. 

Crta Pročitajte još

  Primjena vibratora za bolju kompaktnost betona

  Šta je samozbijajući beton

  Mjerenje magnitude i intenziteta zemljotresa

  Tipovi zemljotresa

  Šta znači projektovanje zgrada otpornih na zemljotres25.04.2022. Gradnja


# sanacija # stub # zemljotres

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!