Zašto je glavni državni arhitekta dva puta izdavao saglasnost na idejno rješenje poslovnog objekta kojim se srušila kuća Vujovića u Podgorici

Fotografija: Jelena Radulović

Na idejno rješenje poslovnog objekta na uglu Bokeške ulice i Bulevara Stanka Dragojevića koje je dobilo saglasnost od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 11.03.2022. pisali smo 12.04.2022. godine. Idejno rješenje koje se ni u tragovima nije bavilo kućom Vujovića obilovalo je brojnim nedosljednostima, nekorektnostima kako grafičkim tako i tekstualnim. Stoga smo sadržaj tehničkog opisa prenijeli integralno, onako kako je predan Direktoratu glavnog državnog arhitekte i ukazali na brojne greške i nepravilnosti. Osim što se objekat unutar bloka oslanja na susjedne objekte, pa ga projektant uporna tretira kao slobodnostojeći objekat i smiješta ga u kolašinsku opštinu, tako se i isti bavi „slobodnim površinama“ koje nisu u zahvatu predmetnog objekta. 

Nakon što smo objavili i ukazali na brojne propuste idejnog rješenja koja se tiču tretmana kulturnog nasljeđa unutar Mirkove varoši, kuće Vujovića, Direktoratu glavnog državnog arhitekte, se naknadno obraćaju investitori sa zahtjevom izmjene saglasnosti, uz obrazloženje da je “nakon dobijanja prethodno date saglasnosti od strane glavnog državnog arhitekte, br. br.09-332/22-430/2 od 1 1.03.2022.godine je „uočena razlika između predloga rješenja iz planskog dokumenta i postojećeg objekta u Bokeškoj ulici, te da je sa razloga očuvanje slike stare kuće sa početka 20.vijeka, potrebna predložena izmjena da bi nju što vjerodostojnije replicirali i uklopili u novi objekat Pitanje repliciranja nije predmet koji je u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima, niti ga predložene mjere kao takvog prepoznaju.

Fotografija: Jelena Radulović

Kako stoji u dokumentu (saglasnost glavnog državnog arhitekte na zahtjeve investitora) zavedenim pod brojem 09-332/22-2955/2 , 29.04.2022. godine u Podgorici od strane Direktorata glavnog državnog arhitekte, investitri su u obrazloženju zahtjeva predočili da „nova predložena izmjena se sasoji u tome što novo predloženo rješenje u odnosu na prethodno na koje je dobijena saglasnost, se razlikuje u fasadnim elementima objekta na UP br. 36,a sve u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima, broj: 08-332/211691 od 21 .12.2021.godine, izdatih od strane Sekretarijata planiranje prostora i održivi razvoj, Glavni grad Podgorica, što je shodno članu 98.st.5. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i odlučujući razlog za pokretanje izmjene prethodno dobijene saglasnosti”.

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Komatina

Na osnovu uvida u predmetnu dokumentaciju koju mu dostavljaju investitori, glavni državni arhitekta je konstatovao da predloženo idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju poslovnog objekta na UP 36,37 i 38, koju čini kat.parcela br. 3857 K.O. Podgorica Il, Opština Podgorica u zahvatu Urbanističkog projekta „ Nova Varoš” - blok E („Sl.list CG — opštinski propisi br 23/1 1), projektovano od strane ”Komatina” D.O.O. iz Podgorice, je izrađeno u skladu sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekata, i da je u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima: bruto razvijenena građevinska površina BRGP = 2839,83 m2 (Planom dozvoljeno 2991 m2 ), indeks zauzetosti 0,77 ( Planom dozvoljeno 0,8 ), indeks izgrađenosti 4,96 (Planom dozvoljeno 5,23), spratnost objekta: PO+P+3+Pk i P0+P+m+3+Pk (Planom dozvoljeno: PO+P+3+Pk i P0+P+m+3+Pk) i ispoštovanim odnosom prema građevinskoj linijama i obezbijedenim kolski prilazom objektima na vlasničkim parcelama.

Ali glavni državni arhitekta se ne poziva na plan intervencija koje su predočene u urbanističko-tehničkim uslovima, a koje je projektant bio u obavezi uzeti u razmatranje i rješavanje. One podrazumijevaju:

 

1.      Mjere zaštite

Kod naglašene ambijentalne arhitekture. Zaštita i čivanje urbanog identiteta fasade u potpunosti ili djelimično, čuvanje ambijentalne namjene, zaštita parternih i drugih objekata, konzervacija fragmenata objekta ili čitavih elemenata (dijela objekta fasade i slično) zaštita ukupne naslijeđene morfološke strukture.

 

2.      Sanacija i rekonstrukcija

Sanacija – obuhvata unapređenje i zamjenu komunalnih objekata, opšte funkcionalno ambijentalno poboljšanje tretiranog područja (dogradnja, nadgradnja, obnova, modernizacija, rekonstrukcija itd.)

Rekonstrukcija – široko primijenjena mjera u oblicima revitalizacije obuhvata: razne oblike ili zamjene urbanog tkiva (rušenje, izgradnja novih objekata sa interpolacijom u naslijeđene urbane i arhitektonske obrasce, intervencije u saobraćaju i sli.

 

3.      Rušenje objekata

Rušenje i uklapanje objekata u dvorištima koji se ne uklapaju u kvalitetan koncept dvorišnog prostora

Dvorišni objekti se u većini slučajeva ruše-uklanjaju, kao npr. pomoćni objekti koji nijesu za stanovanje, objekti koji ne mogu dobiti adekvatnu funkciju.


Zadržavaju se postojeći objekti koji imaju karakter stambenih objekata i predstavljaju dio nasljeđa – legalitet, zatim objekti sa građevinskim dozvolama i objekti kvalitetne gradnje. 

Izvor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Komatina

Idejno rješenje je bilo u obavezi u skladu sa izdanim urbanističko-tehničkim uslovima da predloži set mjera koji se tiču zaštite, sanacije i rekonstrukcije kuće Vujovića, ne repliciranja. Umjesto toga izvršeno je rušenje/uklanjanje objekta nastalog između svjetskih ratova koje je „preživjelo“ savezničko bombardovanje, zemljotrese i požare, ali ne i crnogorsko institucionalno planiranje i projektovanje

Crta Pročitajte još

  Novi poslovni objekat na uglu Bokeške ulice i Bulevara Stanka Dragojevića u Podgorici

  Kuća sa dva datuma u Bokeškoj ulici18.07.2022. Gradnja


# lokalni projekti # Podgorica

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!