Proizvodi / Industrijska termoenergetika i procesna tehnika - Prečišćavanje otpadnih voda

Ening

Industrijska termoenergetika i procesna tehnika - Prečišćavanje otpadnih voda
OPIS

Prečišćavanje otpadnih voda je postupak koji se koristi radi uklanjanja zagađujućih materija iz otpadnih voda ili kanalizacije i njihovo pretvaranje u otpadne vode koje se mogu vratiti u ciklus vode sa prihvatljivim uticajem na životnu sredinu ili se ponovo koristiti u razne svrhe. Metode za prečišćavanje otpadnih voda prema prirodi procesa se mogu svrstati u fizičke, biološke i hemijske.


Fizičke metode prečišćavanja obuhvataju: rešetke, taloženje, filtraciju, membrane, termičke metode. Hemijske metode obrade su: koagulacija, flotacija, neutralizacija, aeracija, oksidacija, dezinfekcija, adsorbcija itd. U biološke metode obrade otpadne vode ubrajaju se: aerobne i anaerobne metode.


Procesi prečišćavanja otpadnih voda se odvija u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). U sklopu tog postrojenja se obavlja niz akcija i iteracija kako bi se otpadna voda oslobodila neželjenih supstanci opasnih po životnu sredinu. A to su:


  • Mehaničko – biološki proces uklanjanja štetnih nutrijenata,
  • Proces uklanjanja i sakupljanja kanalizacionog mulja,
  • Proces spaljivanja ostataka kanalizacionog mulja


Svi ovi proces koji se odvijajaju unutar malih sistema, koji svi spojeni u jednu cjeliu čine kompletan i autonoman sistem za prečišćavanje otpadnih voda.