Reference / Inovaciono preduzetnički centar „TEHNOPOLIS”, Nikšić (2015.god.)

Ening

Inovaciono preduzetnički centar „TEHNOPOLIS”, Nikšić (2015.god.)
OPIS


Isporuka, montaža i puštanje u rad termotehničkih i protivpožarnih instalacija objekta. Sistem grijanja i hlađenja objekta čini centralni VRV sistem sa odgovarajućim brojem unutrašnjih jedinica. Ventilacija multimedijalne dvorane kao i ostalih zajedničkih prostorija riješena je upotrebom rekuperatora toplote sa freonskim izmjenjivačima za dogrijavanje i pothlađivanje vazduha. Protivpožarni sistem se sastoji od stabilne sprinkler instalacije. Laboratorije i ispitni centri se štite OXEO sistemom za gašenje požara (sistem gašenja inertnim gasom).


Pogledajte kompletnu referenc listu Ening-a.


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me