Usluge / Revizija tehničke dokumentacije

Ening

Revizija tehničke dokumentacije
OPIS


Revizijom tehničke dokumentacije vrši se provjera:

 1. Usklađenosti sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta;
 2. Da li je tehnička dokumentacija usklađena sa urbanističko – tehničkim uslovima;
 3. Da li dokumentacija sadrži podatke o položaju, kapacitetu, tehničkim, tehnološkim i funkcionalnim karakteristikama postrojenja;
 4. Da li dokumentacija sadrži elemente održavanja termotehničkih instalacija;
 5. Ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških i eksploatacionih karakteristika postrojenja i opreme;
 6. Tehničko-tehnoloških i organizacionih elemenata izgradnje postrojenja (instalacije);
 7. Racionalnosti projektovane opreme i materijala;
 8. Analiza varijantnih energetskih sistema objekata – sa procjenom energetske efikasnosti instalacije
 9. Orjentacionih vrijednosti radova na izgradnji postrojenja;
 10. Međusobne usklađenosti svih djelova tehničke dokumentacije;
 11. Da li je tehnička dokumentacija u skladu sa posebnim propisima te da li ista sadrži podatke o procjeni uticaja na životnu sredinu;
 12. Da li je određena faznost izrade postrojenja (tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina),
 13. Da li su u dokumentaciji priložene saglasnosti nadležnih organa u skladu sa posebnim propisima itd.


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, 81400 Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me, ening@t-com.me