Usluge / Kontrolisanje hidrorizolacije podzemnih rezervoara i cjevovoda

Ening

Kontrolisanje hidrorizolacije podzemnih rezervoara i cjevovoda
OPIS


ENING je akreditovano kontrolno tijelo sa Sertifikatom o akreditaciji Broj Kc 11.02 od 11.09.2015.godine, koji je potvrda njegove stručnosti i kompetentnosti za poslove kontrolisanja prema zahtjevima standarda MEST EN ISO/IEC 17020:2013.

Područja akreditacije:

 • Kontrolisanje postrojenja za tečni naftni gas,
 • Kontrolisanje posuda pod pritiskom,
 • Kontrolisanje ventila sigurnosti,
 • Kontrolisanje kotlovskih postrojenja,
 • Kontrolisanje gorionika,
 • Kontrolisanje hidorizolacije podzemnih rezervoara i cjevovoda,
 • Kontrolisanje debljine metalnih i nemetalnih materijala,
 • Kontrolisanje rezervoara za propan-butan za vozila sa pogonom na TNG


Tehničke kontrole i ispitivanje se vrše u savremeno opremljenoj laboratoriji, sa svim potrebnim mjernim instrumentima i uređajima za podešavanje potrebnim za obavljanje kontolnih djelatnosti.

Kontrole rada laboratorije se vrši na polugodišnjem i godišnjem nivou od strane akdreditacionog tijela Crne Gore.

ENING d.o.o. Nikšić – Kontrolno tijelo opredijeljeno je da, primjenom dobre svjetske i evropske prakse u domenu kontrolisanja, kao i visokog nivoa stručnosti, kompetentnosti, nepristrasnosti i objektivnosti, uz obezbeđenje neophodnih materijalnih resursa, opstane kao lider u ovoj oblasti na crnogorskom tržištu.

Koje su prednosti i koristi od akreditacije za potrošače i kupce?

Akreditacija daje povjerenje u sigurnost i kvalitet proizvoda i usluga, ako su isti ispitani, potvrđeni ili pod nadzorom kompetentnih organizacija koje zadovoljavaju međunarodno prihvaćene kriterijume. Korisnici danas traže kvalitetne proizvode, pa se proizvođači i dobavljači trude da ispune specifične zahtjeve. To često znači da se proizvodi šalju u akreditovanu laboratoriju, kontrolno ili sertifikaciono tijelo radi potvrđivanja i provjere karakteristika proizvoda u odnosu na standard ili odgovarajuću specifikaciju. Izbor kompetentnog tijela za ocjenjivanje usaglašenosti smanjuje rizik od proizvodnje ili prodaje nekvalitetnog proizvoda.


Izdvajamo

 • Krajem 2013.godine Kontrolno tijelo ENING je započelo sa kontrolisanjem pokretnih posuda pod pritiskom-automobilskih rezervoara koje kao gorivo koriste propan-butan i do septembra 2014.god. je reatestirano preko 3.500 rezervoara.
 • Takođe Kontrolno tijelo ima značajne aktivnosti vezane za kontrolisanje pokretnih posuda pod pritiskom za TNG-boca od 7.5, 10 i 35kg za potrebe domaćinstava, ugostiteljskih objekata i sl. Za pružanje potpune usluge našim klijentima nabavljeno je i pušteno u rad savremeno postrojenje za pjeskarenje i farbanja boca kako za TNG tako i boca za ostale tehničke gasove koji se koriste u privredi i industriji.
 • Kontrolno tijelo ENING je krajem avgusta 2014.godine uspješno prošlo provjeru usaglašenosti prethodne sa novom verzijom Standarda MEST EN ISO/IEC 17020:2013 od strane ATCG i time završilo proces reinženjeringa i implemetnacije nove verzije pomenutog standarda.
 • U skladu sa sve većim potrebama tržišta kao i zahtjeva za uvođenjem novih metoda kontrolisanja Kontrolno tijelo proširuje obim akreditacije i u toku je procedura za dobijanje akreditacije za kontrolisanje i mjerenje protoka i brzina radnog medijuma u instalacijama za razvod i distribuciju vode i vazduha (sistemi grijanja, hlađenja i klimatizacije) kao i kontrola propusnosti (curenja) u vazdušnim kanalima. Na taj način bićemo u mogućnosti da klijentima pružimo i ovaj veoma važan i sve više tražen vid usluge kontrolisanja.

Izjava o nepristrasnosti

Politika kvaliteta kontrolnog tijela

Formular za prigovore / žalbe

Upitnik za praćenja zadovoljstva korisnika usluge

Procedura Rješavanje prigovora i žalbi


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, 81400 Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me, ening@t-com.me