Događaji / JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA PETOM CRNOGORSKOM SALONU ARHITEKTURE 2022.

Gradnja.me

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA PETOM CRNOGORSKOM SALONU ARHITEKTURE 2022.
OPIS

1. Izvršni organizator Petog crnogorskog salona arhitekture pod sloganom “Rearhitektura” je Savez

arhitekata Crne Gore (SACG) u partnerstvu sa Strukovnom Komorom Arhitekata (SKA)


2. Pravo učestvovanja na Petom crnogorskom salonu arhitekture imaju sva pravna i fizička lica –

arhitekte/ice i studenti/kinje arhitekture prijavljeni kao autori/ke, ili autorske grupe (autorskom

grupom se smatra grupa ravnopravnih autora/ki predstavljenih abecednim redom) državljani/ke Crne

Gore, kao i pravna i fizička lica – autori/kke i autorske grupe strani državljani/ke za autorsko djelo

projektovano ili ostvareno u Crnoj Gori. (u daljem tekstu: učesnici/kandidati/kinje).


3. Učesnici na Salonu mogu prijaviti djela u sedam programskih kategorija, i to:

Realizacije – realizovani projekti iz oblasti arhitekture;

Projekti – projekti iz oblasti arhitekture;

Enterijer – realizalizovani projekti;

Istraživanje i eksperiment – različiti istraživački projekti na granici između arhitekture i aktivizma,

arhitekture i umjetnosti; arhitektonski projekti koji nisu rađeni po narudžbini nego kao dio nečijeg

istraživačkog rada; projekti sa radionica; arhitektonske manifestacije i slično;

Napomena: Radovi iz ove kategorije neće biti u konkurenciji za dodjelu nagrada.

Publikacija – pisana djela iz oblasti arhitekture i urbanizma: arhitektonska kritika, monografija, zbornik

radova, naučno istraživački radovi (naučni članci);

Napomena: Radovi iz ove kategorije neće biti u konkurenciji za dodjelu nagrada.

Konkursni radovi – na Salonu će biti izloženi selektovani konkursni radovi.

Napomena: Radovi iz ove kategorije neće biti u konkurenciji za dodjelu nagrada.

Studentski radovi – na Salonu će biti izloženi samo studentski radovi koji su dostavljeni uz preporuku

i potpis komisije fakulteta ili mentora.

Napomena: Radovi iz ove kategorije neće biti u konkurenciji za dodjelu nagrada.

Studenti/kinje imaju pravo na prijavu maksimum jednog rada.


Svaki od učesnika/ca koji ispunjava uslove iz tačke 2. ovog Poziva, ima pravo prijave i učešća na

Salonu sa najviše pet radova ukupno, od čega maksimum tri rada po kategoriji iz tačke 3. ovog

Poziva, a koji radovi su nastali u periodu od 2020. – 2022. godine.


3. Svaki od kandidata/kinja koji ispunjavaju uslove učestvovanja na Salonu, ima pravo na nagradu shodno ocjeni stručnog žirija iz oblasti – kategorije radova koji se nagrađaju.Kandidati/kinje imaju pravo na samo jednu nagradu, shodno broju prijavljenih radova, a u odnosu na sve kategorije ukupno.

4. Radovi se prijavljuju na posebnom obrascu „Prijava za Peti crnogorski salon arhitekture“. Obrazac Prijave je dostupan u prilogu ovog javnog poziva.

5. Za svako prijavljeno djelo kandidati/kinje su obavezi da dostave sledeću dokumentaciju:


Za katalog:

  • najviše 3 fotografije u formatu slike (JPG, 300 dpi, minimalne veličine ilustracija 18cm, maksimalno
  • 15MB)
  • tekstualno obrazloženje (nije obavezno) do 400 karaktera (u DOC formatu, font Arial/Latin)
  • ličnu fotografiju (JPG), i
  • biografiju do 300 karaktera (u DOC formatu, font Arial/Latin).


Za izložbu:

  • Kandidati/kinje za izložbu na Petom salonu arhitekture, u obavezi su da dostave odštampane
  • kaširane radove kao i digitalno u pdf formatu (A1 594 x 840mm), koji se mogu preuzeti u prilogu
  • ovog javnog poziva. Obavezno je poštovanje zadatog fonta, veličine fonta, margine i orjentacije
  • lista.


Sva prijavljena djela, moraju biti prikazana na jednom panou. Na panou je potrebno prikazati djela

sa svim potrebnim elementima koji ilustruju ideju, karakter, kontekst, sagledljivost i čitljivost

projekta ili objekta, uključujući i šematsku osnovu i presjek.


6. Učesnici/ce na Petom salonu arhitekture u obavezi su za svaki prijavljeni rad uplatiti kotizaciju u iznosu od 50,00€ (pedeset eura), u suprtonom dostavljeni radovi neće biti uzeti u razmatranje. Učesnici/ce koji izlažu u kategoriji Publikacije, nemaju obavezu uplate kotizacije, već su dužni ostaviti SACG dva primjerka svoje publikacije (knjige, časopisa i sl.).


Studentski radovi oslobođeni su plaćanja kotizacije, samo ukoliko uz dostavljeni rad dostave i važeću

potvrdu o studiranju.


Uplate kotizacije vrše se na žiro račun SACG: 510-7139-60 koji se vodi kod CKB Banke AD Podgorica,

sa pozivom na matični broj preduzeća ili JMB. Svrha uplate – “kotizacija za učestvovanje na Petom

salonu arhitekture.”


7. Kandidati/kinje su dužni prijavljene radove sa dokazom o izvršenoj uplati za kotizaciju, kao i ovjerenom Prijavom, dostaviti putem mail-a na adresu: marko.b@sacg.me, sa naznakom “Prijava za Peti crnogorski salon arhitekture”, najkasnije do 10. oktobra 2022. godine.


Svi radovi u fizičkom obliku dostavljaju se na adresu Vitnija Vorena 21, 81000 Podgorica, najkasnije

do 20. oktobra 2022. godine.


Kontakt osoba: Marko Bešović +382 68 896 708


9. Sve prijavljene radove ocjenjivaće i za iste odabrati nagrade stručni žiri u sastavu:

Goran Andrejin – Crna Gora

Milka Gnjato – Srbija

Kata Marunica – Hrvatska

Amir Vuk Zec – Bosna i Hercegovina

Jurij Sadar – Slovenija

10. Svi prijavljeni radovi iz kategorija Realizacije, Projekti i Enterijer, konkurišu za nagrade Salona.

11. Svi prijavljeni radovi će biti izloženi bez selekcije.

12. Prijavom rada autori pristaju na uslove ovog poziva, kao i na javno izlaganje i publikovanje rada. SACG zadržava pravo na fotografisanje svih prijavljenih djela, objavljivanje djela i dostavljene grafičke dokumentacije u katalogu Salona, kao i pravo na njihovo korišćenje u reklamne svrhe bez naknade autoru ili autorskoj grupi.

13. Svi radovi će biti objavljeni u katalogu i na web-sajtu Saveza.

14. Učesnici su dužni da se pridržavaju navedenih rokova o dostavi radova.

15. Poziv za učešće na Petom crnogorskom salonu arhitekture biće objavljen na web-stranici www.sacg.me

16. Peti crnogorski salon arhitekture održaće se od 08. do 15. novembra 2022. godine u prostoru Moderne galerije gradskog muzeja Pogorica.

17. Na prijedlog Žirija, Organizacioni tim Salona dodjeljuje nagrade Petog crnogorskog salona arhitekture: Grand prix Salona i nagrade po tematskim oblastima (kategorijama). Žiri zadržava pravo preraspodjele nagrada u skladu sa okolnostima i kvalitetom prispjelih radova.

18. Dobitnici nagrada dobijaju mogućnost prezentacije svog rada na dan zatvaranja salona arhitekture kada će biti organizovana predavanja pobjednika i sponzora salona.


Organizacioni tim Petog crnogorskog salona arhitekture Saveza arhitekata Crne Gore, čine:

Nikola Radović, Slobodan Petrović, Ružica Bulatović, Andrea Pajković, Lazar Šuković, Marko Bešović, Branko Lutovac


Predsjednik SACG

Nikola Radović