Događaji / Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje administartivnog objekta za potrebe Opštine Zeta

Gradnja.me

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje administartivnog objekta za potrebe Opštine Zeta
OPIS

Opština Zeta raspisala je Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje administrativnog objekta za potrebe Opštine Zeta.


Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja administrativnog objekta za potrebe Opštine Zeta, na urbanističkoj parceli br. UP4, koju čine djelovi kat. parcele 12918/10, 12918/9, 12918/8, 12919/18, 12919/19 KO Golubovci, u zahvatu UP-a „Srednja škola Golubovci („Sl. list CG ‒ o.p.”, br. 15/11).


Konkurs je nacionalni, opšti, jednostepeni i anonimni.


Konkursni fond iznosi 24.000,00 eura sa uračunatim porezima, od čega Nagradni fond iznosi 18.500,00 eura.


Konkurs je otvoren i objavljen od 14. oktobra 2022. godine do 13. decembra 2022. godine.


Uslovi Konkursa, rokovi, način obrade i predaje definisani su Raspisom konkursa i Konkursnim zadatkom.


Konkursni materijal, u vidu grafičkih i tekstualnih priloga, može se preuzeti sa linka:

www.golubovci.me/oglasi