Događaji / Konkurs za izradu idejnog urbanističo-arhitektonskog rješenja šetališta u dijelu „budvanske školjke“, dijela šetališta Budva-Bečići, I faza

Gradnja.me

Konkurs za izradu idejnog urbanističo-arhitektonskog rješenja šetališta u dijelu „budvanske školjke“, dijela šetališta Budva-Bečići, I faza
OPIS

Konkursnim zadatkom je obuhvaćen dio Opštine Budva koji predstavlja centar kulturnih, zabavnih i informativnih dešavanja. Konkursom se obrađuju četiri prirodne i naslijeđene sredine: akvatorijum, plaža, zeleni pojas i šetalište.

Od učesnika se očekuje da dizajniraju podlogu za razvoj novog identiteta grada Budve.

Potrebno je pružiti osnovu za formiranje kolektivne svijesti na dva nivoa. Na primarnom nivou je to stvaranje kolektivne svijesti među građanima Budve kao stalnim korisnicima prostora i njihovog ophođenja prema sredini u kojoj se nalaze. Na sekundarnom nivou je to slika koju grad šalje svijetu i turistima kao privremenim i povremenim korisnicima prostora.

Veoma je važno crpiti inspiraciju iz ogromnog kulturnog nasleđa u Starom gradu Budva i njegove 2500 godina duge istorije i urbane zone “budvanske školjke”.

Posebnu pažnju posvetiti disperziji sadržaja na obuhvatu sa akcentom na linearan tok kretanja korisnika i ukrštanje sa lateralnim pravcima iz zaleđa i kontakt zonama.

Neophodno je radikalno promijeniti režim korišćenja priobalnog pojasa sa akcentom na uvođenje javnih površina za komunikaciju, rekreaciju i događaje na otvorenom.

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička i pravna lica, koja preuzimanjem konkursne dokumentacije, prihvataju uslove konkursa i time stiču pravo za nadmetanje prema uslovima konkursa.

Fond za nagrade: € 223,000.00


NAGRADE:

Prva nagrada € 120,000.00

Druga nagrada € 60,000.00

Treća nagrada € 30,000.00

Dva otkupa po € 6,500.00


SASTAV ŽIRIJA:

1. Vladan Stevović, M.Arch., Glavni gradski arhitekta – predsjednik žirija

2. Mirko Žižić, dipl.inž.arh., Glavni državni arhitekta – stručni član

3. prof. dr Vladan Đokić, dipl.inž. arh. – stručni član, Beograd, Srbija

4. prof. dr Malina Čvoro, dipl.inž.arh. – stručni član, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

5. prof. dr Luka Skansi, dipl.inž.arh. – stručni član, Milano, Italija

6. Milo Božović, predsjednik opštine Budva

7. Savo Pavlović, slikar


KEY DATES:

Konkurs je otvoren od 10.10.2022. do 20.01.2023.

Rok za postavljanje pitanja:

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do 10.11.2022., nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici Opštine Budva do 20.11.2022.

Rok za predaju radova:

Rok za predaju radova je 20.01.2023. do 23:59 (UTC+1).

Rezultati konkursa:

Svi učesnici konkursa biće obaviješteni o odluci žirija do 20.02.2023.

Izložba konkursnih radova:

Izložba konkursnih radova biće organizovana najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata konkursa.

Konkursni materijal, u vidu grafičkih i tekstualnih priloga, može se preuzeti sa linka:

https://budva.me/setaliste