Događaji / MEĐUNARODNI KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE STADIONA FK “BOKELJ“ U KOTORU

Gradnja.me

MEĐUNARODNI KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE STADIONA FK “BOKELJ“ U KOTORU
OPIS

Opština Kotor je raspisala međunarodni konkurs za izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja stadiona FK „Bokelj“ u naselju Škaljari u Kotoru, na osnovu parametara i preporuka preciziranih konkursnim zadatkom.

Od idejnog rješenja se očekuje da predloži funkcionalno i prepoznatljivo rješenje koje će biti osnov za izradu tehničke dokumentacije za realizaciju ovog projekta.


Konkursni zadatak je formulisan kao zaseban dokument u sklopu konkursne dokumentacije.

Od konkursnih radova se očekuje da ponude rješenje objekta čija će se forma skladno uklopiti u postojeće izgrađene strukture, a istovremeno ponuditi funkcionalno ostvarivanje predviđenih programskih sadržaja. Ponuđeno rješenje treba da bude ekonomski održivo uz primjenu savremenih tehnologija u cilju ostvarivanja energetske efikasnosti i smanjenog uticaja na životnu okolinu.


Sredstva za realizaciju konkursa - konkursni fond iznosi 40.000,00 € sa uračunatim porezima. Konkursni fond biće raspodijeljen na sljedeći način:

Nagradni fond iznosi 30.570,00 € (sa uračunatim porezima) i biće raspodijeljen na sljedeći način:

I nagrada - 15.000,00 €

II nagrada - 7.000,00 €

III nagrada - 5.000,00 €

Navedene nagrade su u neto iznosu.

Autori/ke nagrađenog rada obavezni/e su da dostave dokumentaciju sa dopunama i korekcijama u skladu sa preporukama žirija u roku od 15 radnih dana od objave rezultata Konkursa.

Naknada za rad na korekcijama prema preporukama žirija uračunata je u iznos prve nagrade.

Ukupan fond za troškove žirija, izvjestilaca i organizacije iznosi 9.430,00 €, od čega fond za naknade žirija iznosi 7.000,00 €.

Nagrade, otkupi, kao i naknade članovima žirija i izvjestiocima, navedeni su u bruto iznosu.
Članovi konkursnog žirija su:

1. Prof. dr Veljko Radulović, dipl.ing.arh., predsjednik žirija;

2. Prof. dr Milijana Zeković, dipl.arh., članica žirija;

3. Prof. dr Krunoslav Ivanišin, dipl.ing.arh., član žirija;

4. Senka Lazarević, dipl.ing.arh., članica žirija, članica žirija;

5. Momir Đurđevac, generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore.


Ukoliko jedan od članova žirija ne bude u mogućnosti da učestvuje u žiriranju, Raspisivač imenuje zamjenika članova žirija i to Đorđija Kalezića.


Izvjestioci rade u sastavu:

1. Milica Krivokapić, dipl.pravnica

2. Danica Perišić, spec.app.građ.Na Konkursu mogu učestvovati lica koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Crne Gore, kao i lica sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji druge države.


Na Konkursu ne mogu učestvovati:

· lica koja su neposredno angažovana na pripremi i sprovođenju Konkursa i lica koja su u njihovom najužem srodstvu,

· lica koja su zaposlena kod raspisivača Konkursa i lica kojima je prestao radni odnos kod raspisivača Konkursa u periodu od dvije godine po prestanku radnog odnosa,

· članovi Žirija, izvjestioci i lica koja su u najužem srodstvu i/ili u radnom odnosu sa članovima žirija.


Obavezni uslovi za učešće na konkursu su:

· konkursni rad mora sadržati sve grafičke i tekstualne elemente, kao i ostale podatke tražene Raspisom konkursa;

· konkursni rad mora biti dostavljen u predviđenom roku i na način utvrđen Raspisom konkursa.


Svaki od učesnika/ca, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.Više na sajtu kotor.me