Događaji / Raspisan tender za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju magistralnog puta Pošćenje-Brezna

Gradnja.me

Raspisan tender za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju magistralnog puta Pošćenje-Brezna
OPIS

Uprava za saobraćaj raspisala je tender za izgradnju magistralnog puta Pošćenje-Brezna, dužine cca 15 kilometara, na koridoru magistralnog puta od Žabljaka do Risna.

Putni pravac Pošćenje – Brezna je dio magistralnog pravaca M – 6 i vrlo značajna veza Crne Gore sa republikom Srbijom. Razvojem turizma na sjeveru Crne Gore postojeći put Jasenovo Polje – Šavnik postao je veoma prometan, ali isti ima veoma skromne horizontalne elemente trase iskazane kroz veoma male radijuse krivina i postojanje više serpentina, zatim značajne podužne nagibe, ali i veoma otežano zimsko održavanje zbog čestog zavijavanja preko planinskog masiva Vojnik (kao i veoma visoka kota samog tunela). Sve ovo uslovilo je potrebu izrade projektne dokumentacije dionice puta Pošćenje - Brezna, čime se postojeći putni pravac skraćuje za cca 10 km, a dužina same dionice iznosi cca 15 km. Ovim Projektnim zadatkom su utvrđeni uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju buduće dionice magistralnog puta Pošćenje – Brezna dužine cca 15,00 km.


Tehnička dokumentacija za izgradnju dionice magistralnog puta Pošćenje – Brezna će se izrađivati na nivou idejnog rješenja, idejnog projekta i glavnog projekta a u skladu sa:

- postavkama Prostornog plana Crne Gore

- Prostorno-urbanističkog plana Opštine Šavnik

- Urbanističko-tehničkim uslovima izdatim od Ministarstva održivog razvoja i turizma

- drugim uslovima nadležnih državnih i opštinskih organa koji su sastavni dio projektnog zadatka


Zadatak projektanta je da vodi računa o trasama drugih postojećih i planiranih saobraćajnica, vodovodnim, elektro, tk i drugim instalacijama, izgrađenim objektima i sl. i utvrdi potrebu za njihovim izmještanjem. Svrha izrade idejnog rješenja i idejnog projekta je da se sa stanovišta ekonomskih, funkcionalnih i tehničkih zahtjeva, kao i zahtjeva za zaštitu životne sredine, utvrdi optimalna varijanta trase, objekata (objekti I) na trasi (potporni i/ili obložni zidovi, propusti) i složenih objekata (objekti II) (mostovi/vijadukti/nadvožnjaci/podvožnjaci i tuneli), način izgradnje, tehničke, tehnološke i funkcionalne karakteristike, organizacioni elementi izgradnje, procijenjena vrijednost radova po varijantnim rješenjima. Imajući u vidu da je planirana izgradnja puta potpuno novom trasom Pošćenje – Brezna neophodno je uraditi vezu sa postojećim magistralnim putem M-6 u Petnjici i magistralnim putem M-3 u Breznima. U fazi izrade idejnog rješenja za dionicu magistralnog puta Pošćenje – Brezna, projektant je dužan obraditi tri varijantna rješenja trase saobraćajnice sa pripadajućim objektima I i objektima II na trasi. Nakon usvajanja optimalne varijante iz idejnog rješenja ista se dalje razrađuje kroz idejni projekat. Projektant je dužan u fazi izrade idejnog projekta obraditi minimum dvije alternative usvojenog rješenja trase saobraćajnice sa pripadajućim objektima I i objektima II na trasi u cilju dobijanja mikrolokacije najoptimalnijeg položaja trase, kao i definisanje osnovnih karakteristika objekata I i objekata II na trasi.


Vrijednost tendera je 820 000 EUR, odnosno 992 000 EUR sa uračunatim PDV-om.

Ponude se podnose zaključno sa danom 31.08.2023. godine do 10:00 sati.