Događaji / Raspisan tender za izvođenje radova na izgradnji prve faze saobraćajnice Kumbor-Đenovići

Gradnja.me

Raspisan tender za izvođenje radova na izgradnji prve faze saobraćajnice Kumbor-Đenovići
OPIS

Opština Herceg Novi raspisala je tender za izvođenje radova na predmetnoj saobraćajnici ( djelovi katastarskih parcela br. 555, 802, 793, 796, 795 Kumbor i djelovi kat.parc.br. 711, 684, 710, 685/1, 701, 702, 688, 689, 690 KO Đenovići, Herceg Novi, u zahvatu DUP-a "Kumbor") koji se izvode prema glavnom projektu koji je izradio "Infrastruktura" d.o.o. Podgorica, revidovao "Diagram" d.o.o. Podgorica, a u koji zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid na sajtu Opštine Herceg Novi, u dijelu Javne nabavke (projektna dokumentacija za tendere).


Proračunata vrijednost radova iznosi 581 000 EUR, odnosno 700 000 EUR sa PDV-om.

Ponude se podnose zaključno sa danom 01.09.2023. godine do 09:00 sati.

Ponuđeni rok za završetak radova je 120 dana od dana uvođenja izvođača u posao.