Događaji / Tender za radove na nadogradnji i adaptaciji postojećeg smještajnog objekta Centra za prihvat u Spužu

Gradnja.me

Tender za radove na nadogradnji i adaptaciji postojećeg smještajnog objekta Centra za prihvat u Spužu
OPIS


Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisuje tender za radove na nadogradnji i adaptaciji postojećeg smještajnog objekta Centra za prihvat u Spužu.


Procijenjena vrijednost radova iznosi 245.600 €.


Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 19.07.2021. godine do 11:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 19.07.2021. godine u 11:00 sati.


Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 22, Podgorica;
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 22, Podgorica, radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom 19.07.2021. godine do 10:00 sati.


Rok izvršenja Ugovora je: maksimalno 120 dana od dana uvođenja izvođača u posao od strane Naručioca. Izvođač će biti blagovremeno obaviješten od strane Naručioca o datumu uvođenja u posao.