Događaji / Međunarodni konkurs Slavija-Manjež do 4. oktobra

Gradnja.me

Međunarodni konkurs Slavija-Manjež do 4. oktobra
OPIS

Nagradni fond je 30.000 evra, a izabrana rešenja predstavljaće osnov za formulisanje planskog rešenja i izradu urbanističko-planske dokumentacije.


„MAISON ROYAL“ doo Beograd u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda raspisuju otvoreni, anketni, jednostepeni, međunarodni, anonimni, urbanističko-arhitektonski konkurs za deo bloka između ulica: Kralja Milana, Svetozara Markovića, Nemanjine i Kralja Milutina u Beogradu.


Povod za raspisivanje konkursa je Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka između ulica Nemanjine, Svetozara Markovića, Kralja Milana i Kralja Milutina i činjenica da je ovo dragoceno područje u centralnoj zoni grada, danas u neadekvatnom režimu korišćenja (u značajnom delu), zapušteno i neusaglašeno sa afirmisanim potencijalima neposrednog okruženja, kako u smislu urbaniteta, građevinskog fonda i ambijentalno, tako i po pitanju iskorišćenosti funkcionalnih, prostornih i investicionih resursa.Kroz konkursne aktivnosti sagledaće se aktuelni potencijali prostora u skladu sa današnjim kulturno-istorijskim kontekstom.

Konkurs se raspisuje radi provere prostornih i funkcionalnih kapaciteta lokacije, preispitivanja pravila građenja i urbanističkih parametara definisanih važećim PDR-om za blok između ulica Nemanjine, Svetozara Markovića, Kralja Milana (Srpskih vladara) i Kralja Milutina, a u skladu saPGR-om građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd i pribavljanja predloga za što kvalitetnije urbanističko- arhitektonsko rešenje kojim će se definisati namene, kapaciteti i morfologija nove izgradnje u okviru konkursnog obuhvata i njen odnos sa okolinom, posebno u odnosu na izgrađene objekte više spratnosti sa ciljem da se zaokruži urbana transformacija navedenog bloka.

Cilj konkursa

Cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, programskim zahtevima, značajem i potencijalima lokacije, izabere najkvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rešenje, koje korespondira sa okruženjem i prilagođeno je vrednostima ambijenta. Težnja je da se kroz konkursne aktivnosti sagledaju aktuelni potencijali prostora u skladu sa današnjim kulturno-istorijskim kontekstom, značajem i razvojem predmetnog prostora, uz anticipaciju budućeg razvoja.


Cilj konkursa je da se, na osnovu analize prostornih kvaliteta, potencijala i ograničenja, kao i potreba i zahteva neposrednog i šireg okruženja:

definišu optimalne (najracionalnije i najkvalitetnije) razvojne mogućnosti prostora i potencijali za novu izgradnju;

  • definišu celine prema nameni i sadržaju objekata u skladu sa planskim, ambijentalnim i drugim karakteristikama za koje se mogu odrediti pravila građenja kroz plansku razradu;
  • definišu visinske regulacije u odnosu na susedne strukture, naročito dva dominantna objekta u okruženju: Narodne banke Srbije i Hotela „Hilton“;
  • preispita prostor i sa svih drugih aspekata kako bi se lokacija sadržajno i oblikovno razvila u skladu sa pozicionim i suštinskim značajem za neposredno okruženje i grad u celini;
  • preispita i definiše, kroz prostorno-programsku proveru, najoptimalniji odnos planiranh namena i sadržaja: stanovanje, poslovanje, trgovina i sl., a u skladu sa širom pozicijom bloka u urbanoj matrici grada;
  • definiše prepoznatljivo urbanističko-arhitektonsko rešenje adekvatno značaju lokacije koje korespondira sa okruženjem;
  • da se odrede i definišu pešački prodori kroz blok, sagledaju vizure i stilske karakteristika objekata.

Izabrana rešenja predstavljaće osnov za formulisanje planskog rešenja i izradu urbanističko-planske dokumentacije za predmetno područje.

Žiri

Predsednik žirija:

prof. Ivan Rašković, arhitekta, Beograd, Srbija

Članovi žirija:

prof. Krešimir Rogina, arhitekta, Zagreb, Hrvatska

Simon Frommenwiler, arhitekta, Bazel, Švajcarska, Suosnivač HHF Architects i predavač na Harvardskom fakultetu za dizajn

Marko Stojčić, arhitekta, glavni urbanista grada Beograda, Srbija

Vuk Đurović, arhitekta, Beograd, Srbija

Milka Gnjato, arhitektica, Beograd, Srbija

Tatjana Petrov, arhitektica, Beograd, Srbija

Nagrade

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 30.000 evra, prema sledećoj raspodeli:

Prva nagrada: 15.000 evra

Druga nagrada: 10.000 evra

Treća nagrada: 5.000 evra

Važni datumi

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 4. oktobar 2021. godine.

Objavljivanje rezultata konkursa 25. oktobar 2021. godine.

Više informacija na konkurs-slavija-manjez.rs